จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 258,276.1020,000.0065.7 %5.0406.76541.82-33.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,355.43642.0072.7 %5.0662.45172.0574.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี15,740.396,252.0060.3 %5.0126.7156.2055.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี73,205.9040,000.0045.4 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี287,272.2816,000.0094.4 %5.01,372.69142.5089.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,024.36100.0096.7 %5.0909.66124.5386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี24,916.9920,340.0018.4 %5.03,514.851,275.1763.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,218.081,635.0061.2 %5.0405.2292.7277.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,148.34428.0089.7 %5.0294.6057.4480.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,555.731.00100.0 %5.0384.1178.9579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,290.11108.0096.7 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,398.77228.0093.3 %5.0449.4761.9886.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,373.60298.0091.2 %5.0266.6062.0376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,300.40161.0096.3 %5.0354.9360.8682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,403.83230.0093.2 %5.0373.5060.5183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,437.26340.0090.1 %5.0286.4163.0678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,584.00314.0091.2 %5.0350.0960.9882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,389.35259.0092.4 %5.0396.1461.9584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,445.42443.0087.1 %5.0498.3396.3980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,297.68236.0092.8 %5.0303.9061.8679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,776.85255.0093.2 %5.0415.001.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,755.46302.0092.0 %5.0190.0410.4894.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,551.63190.0094.7 %5.0379.171.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,634.86221.0093.9 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,404.80386.0088.7 %5.0357.5761.5582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,526.6371.0098.0 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์360.05126.0065.0 %5.0148.4060.8659.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,372.71263.0092.2 %5.0194.198.5595.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก14,015.1826,333.00-87.9 %0.01,500.40352.1176.5 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,520.631,817.0048.4 %5.0748.11532.6328.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,595.5412,512.94-172.3 %0.01,461.122,372.18-62.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,631.792,000.0024.0 %5.0414.4395.0077.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,570.301,000.0061.1 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,410.641,000.0058.5 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,979.86886.2070.3 %5.0557.93251.4154.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,552.431,579.0038.1 %5.0584.83277.5352.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,025.69500.0083.5 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,048.452,000.0034.4 %5.0895.73190.0078.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี3,834.081,348.0064.8 %5.01,270.961,580.95-24.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2,968.351,569.5047.1 %5.0928.68474.6548.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 718,901.9331,618.00-67.3 %0.06,831.904,378.7535.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,113.891,170.5071.5 %5.01,479.43545.3063.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี9,060.983,000.0066.9 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี7,865.743,000.0061.9 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 43,808.423,540.007.0 %3.51,746.93497.9671.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี25,195.6670,488.60-179.8 %0.02,449.75672.2572.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,015.064,215.21-109.2 %0.0560.991,513.12-169.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี5,739.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,150.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,630.814,000.0013.6 %5.01,461.12285.0080.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี47,566.369,913.8679.2 %5.02,316.84290.2587.5 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี188,919.41175,559.277.1 %3.51,280.671,203.606.0 %3.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,611.9212,800.00-33.2 %0.03,916.955,187.30-32.4 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)4,819.918,963.21-86.0 %0.01,764.205,230.00-196.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,435.581,045.0069.6 %5.01,080.80207.5480.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,808.284,075.11-7.0 %0.01,440.931,453.77-0.9 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,430.8310,000.0012.5 %5.04,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง16,856.758,875.8847.3 %5.0380.3499.6473.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี21,172.62380.0098.2 %5.0203.9351.6874.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,310.59491.0085.2 %5.01,042.7969.2793.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,141.971,000.0068.2 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,441.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,080.80975.239.8 %4.5
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี18,150.4015,000.0017.4 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,408.211,000.0070.7 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,034.281,000.0075.2 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,399.7515,000.00-177.8 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี6,478.222,000.0069.1 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,412.821,500.0056.0 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,671.303,000.0035.8 %5.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,343.828,000.00-8.9 %0.02,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี2,995.407,000.00-133.7 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี23,075.8112,536.0045.7 %5.0893.27528.1140.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี63,167.2815,353.0075.7 %5.0626.50839.80-34.0 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 88,234.0950,000.0043.3 %5.01,913.221,049.9545.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,599.57972.7862.6 %5.0719.5047.5093.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,808.282,000.0047.5 %5.01,143.78475.0058.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี20,637.4715,636.0024.2 %5.01,448.801,328.408.3 %4.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,780.391,239.0055.4 %5.0500.38364.8027.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,054.804,524.7225.3 %5.01,543.10462.0070.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,262.744,000.006.2 %3.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,970.063,356.51-13.0 %0.01,192.65650.2545.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี23,715.6110,069.7257.5 %5.010,018.32475.0095.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,545.486,862.45-51.0 %0.01,764.20188.2689.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี11,821.115,000.0057.7 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1106,703.6430,000.0071.9 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 241,559.4122,793.9445.2 %5.01,477.91774.0747.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3296,841.7810,781.4096.4 %5.01,742.91819.8553.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4106,609.539,298.3091.3 %5.03,086.55475.0084.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 542,985.531,272.0097.0 %5.01,848.691,235.8633.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม50,291.2040,000.0020.5 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี50,291.2030,000.0040.3 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี92,172.8030,000.0067.5 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี56,143.3625,000.0055.5 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี48,463.3640,000.0017.5 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ68,304.6420,000.0070.7 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล78,807.0425,000.0068.3 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ68,304.6420,000.0070.7 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี25,969.7830,000.00-15.5 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี8,545.5622,974.24-168.8 %0.03,778.841,698.1055.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี17,225.6016,351.005.1 %2.51,111.06367.9566.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,900.081,850.0036.2 %5.0586.95147.2574.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี32,015.4526,216.0018.1 %5.02,938.20851.5171.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,230.951,811.0043.9 %5.01,042.77839.8019.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,076.897,991.00-159.7 %0.0890.64136.5484.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,076.891,000.0067.5 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี62,134.0413,410.4878.4 %5.06,449.686,813.60-5.6 %0.0
รวม 2,554,057 1,127,310 55.86 % 142,226 69,333 51.25 %