จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,992.58335.0091.6 %5.0490.56190.8361.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร11,735.5512,614.00-7.5 %0.0169.0034.8379.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,563.90760.0070.4 %5.0509.58240.9252.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,212.69591.0081.6 %5.0566.6284.2485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร12,393.057,196.0041.9 %5.01,593.47657.4058.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,238.54976.0077.0 %5.0365.85123.7766.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,370.60106.0097.6 %5.0256.8185.4466.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,373.30276.0079.9 %5.0343.6087.0374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,763.85212.0095.5 %5.0302.5583.6472.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,367.93344.0092.1 %5.0262.2986.9066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,594.75165.0095.4 %5.0218.5982.3662.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง337.1093.0072.4 %5.0284.739.7496.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,970.512,432.7018.1 %5.0680.70225.1566.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0290.59116.8559.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ674.82331.0050.9 %5.0478.82228.0052.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,321.55427.0081.6 %5.0380.72264.1030.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,616.85514.0085.8 %5.0851.85986.84-15.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,774.41631.0077.3 %5.0604.66938.00-55.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร2,847.72510.0082.1 %5.0547.59793.51-44.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,503.871,196.0065.9 %5.0851.85781.838.2 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร1,579.242,466.36-56.2 %0.0401.50624.49-55.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,224.681,471.5665.2 %5.01,213.15746.7938.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร3,992.042,672.9133.0 %5.0889.88169.5580.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร3,966.691.00100.0 %5.0927.910.9599.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร3,991.101,019.0074.5 %5.0756.7882.7889.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร2,947.30465.0084.2 %5.0680.71103.9184.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,424.801,039.0069.7 %5.0547.59581.40-6.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,427.071,682.0050.9 %5.0718.74634.0711.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร4,478.321.00100.0 %5.01,308.231,511.12-15.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,087.00968.0053.6 %5.01,118.07276.8575.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรไม่ครบ2,944.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ206.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร3,985.494,442.00-11.5 %0.0980.9252.5994.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,272.31852.0074.0 %5.0680.72295.1756.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,363.10765.0077.3 %5.0832.83301.1563.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,841.761,736.0054.8 %5.0870.5568.2692.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,945.291.00100.0 %5.01,022.990.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,702.791,904.0029.6 %5.0490.5634.8392.9 %5.0
สพ.ยโสธร9,475.641,081.0088.6 %5.0718.74443.3838.3 %5.0
รจจ.ยโสธร 31,305.3213,955.4455.4 %5.0729.37647.3911.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,400.68470.0080.4 %5.0433.5179.2981.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,330.701,155.0065.3 %5.0661.70556.0616.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,451.09476.0080.6 %5.0471.54216.2354.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,584.202,974.3217.0 %5.0813.82388.0652.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,091.111.00100.0 %5.0642.670.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร4,671.722,386.8948.9 %5.01,260.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 14,864.029,848.30-102.5 %0.01,599.07517.4467.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 28,109.7375.0299.1 %5.01,307.98858.8034.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร2,836.672,394.0015.6 %5.0256.35106.7858.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร79,414.5512,207.7984.6 %5.01,667.151,270.8123.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร43,508.741.00100.0 %5.01,187.341,564.65-31.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ14,560.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,149.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร6,955.3513,120.00-88.6 %0.01,555.431,402.329.8 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,086.0882.8097.3 %5.0661.68806.83-21.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,050.93292.0085.8 %5.0433.501.9099.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร34,197.768,902.0074.0 %5.03,879.222,685.4730.8 %5.0
รวม 377,217 120,618 68.02 % 40,511 23,133 42.90 %