จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,657.29390.0089.3 %5.0592.85155.0873.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,962.337,000.0036.1 %5.082.0517.3578.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,761.043,566.94-29.2 %0.0783.01108.6686.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,165.771,404.0055.7 %5.0823.3035.5195.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,617.558,000.0041.3 %5.02,627.56792.0069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,012.071,281.5068.1 %5.0356.1153.8684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,533.90232.0093.4 %5.0346.93105.9769.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,396.57228.0093.3 %5.0319.7178.8275.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,253.54223.0093.1 %5.0463.2169.3485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,512.81330.0090.6 %5.0422.3759.8885.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,471.36274.0092.1 %5.0307.5488.0671.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,374.05326.0090.3 %5.0203.9842.0279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,372.47214.0093.7 %5.0381.2940.5789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,763.91308.0091.8 %5.0461.9488.8980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,232.63288.0093.2 %5.0334.7663.1881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,383.41245.0092.8 %5.0507.4385.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,367.45194.0094.2 %5.0260.6126.2489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,511.72184.0095.9 %5.0392.0086.1178.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,757.223,179.1315.4 %5.0840.061,203.25-43.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,667.871.00100.0 %5.0531.36594.70-11.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,438.56679.0072.2 %5.0490.76286.9041.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,319.02472.0079.6 %5.0638.65285.0055.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ3,783.843,024.0020.1 %5.01,011.201,344.66-33.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,846.04829.0070.9 %5.0840.06405.0751.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,684.00950.0064.6 %5.0649.89513.0021.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,816.323,217.0058.8 %5.03,102.961,396.0555.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,072.191,499.3227.6 %5.0625.16754.97-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,653.662,334.0049.8 %5.01,355.32924.1631.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,386.272,580.6023.8 %5.01,030.22153.9985.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,023.046,752.003.9 %1.51,293.87158.0787.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ4,020.901,353.1266.3 %5.01,125.30255.3177.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,473.62408.0072.3 %5.075.8370.137.5 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,010.41947.0068.5 %5.0916.1248.2994.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,556.06450.0082.4 %5.0707.13565.1320.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,266.332,219.0032.1 %5.0603.32521.3413.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ4,742.6625,566.00-439.1 %0.01,353.492,914.97-115.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,439.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,543.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,054.351,119.0063.4 %5.0935.32187.5280.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,339.588,381.34-151.0 %0.0973.1789.2490.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,099.9925.0099.2 %5.0954.15393.5458.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,622.18814.0082.4 %5.01,106.28637.3942.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ3,968.611,950.7550.8 %5.01,144.28466.4659.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,749.87304.9891.9 %5.0763.9937.1595.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,052.852,291.0025.0 %5.0916.12545.2540.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ32,711.192,343.0092.8 %5.01,024.34669.4134.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,048.68576.0071.9 %5.0592.85140.9476.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,471.192,220.0036.0 %5.01,049.23738.0829.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,511.61755.1069.9 %5.0725.96253.5465.1 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ4,325.793,636.5115.9 %5.01,258.40369.3970.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,147.262,256.0028.3 %5.0973.17468.4551.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,552.134,274.0034.8 %5.01,144.3195.0091.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1603,039.7521,761.0096.4 %5.01,846.77667.3663.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 210,747.346,472.9239.8 %5.01,762.001,086.9738.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 328,521.5910,114.2664.5 %5.01,557.6656.0096.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,295.831,617.9929.5 %5.0242.68207.0814.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ66,405.5156,265.9915.3 %5.01,675.001,177.7829.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ38,598.6912,325.0068.1 %5.01,029.841,140.00-10.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ22,843.0213,000.0043.1 %5.0984.12365.9262.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ26,207.271,602.3093.9 %5.0951.14670.0629.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์25,411.019,125.0464.1 %5.0932.69698.1925.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5,419.238,053.68-48.6 %0.02,399.702,826.15-17.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,891.751,490.0048.5 %5.0859.07369.8656.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,614.90367.0086.0 %5.0413.14169.7458.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ39,923.2423,767.7040.5 %5.05,119.941,554.1169.6 %5.0
รวม 1,100,442 278,058 74.73 % 60,193 30,473 49.37 %