จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,342.7976.0097.7 %5.0380.79104.4172.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ13,670.860.000.0 %0.062.20156.56-151.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,710.19760.0072.0 %5.0532.91240.4654.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,877.13961.0066.6 %5.0608.99156.1374.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ6,620.440.000.0 %0.01,692.900.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,026.130.000.0 %0.0213.620.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมานไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ3,603.461,320.0063.4 %5.0913.24627.3131.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.00697.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,894.51646.0077.7 %5.0608.99400.5434.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,638.56577.0078.1 %5.0418.83388.147.3 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ3,739.991,936.0048.2 %5.0989.31893.009.7 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,401.801,440.00-2.7 %0.0376.39855.00-127.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,096.89639.0079.4 %5.0666.03680.20-2.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,467.151,714.5250.5 %5.0586.1034.1794.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,105.14915.0070.5 %5.0666.0383.6087.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,066.99728.0076.3 %5.0685.0583.8087.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,609.30393.0084.9 %5.0494.89320.1535.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,109.07472.0092.3 %5.0831.27604.2527.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ2,995.001,676.0044.0 %5.0666.03323.0051.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ7,255.277,946.82-9.5 %0.01,597.8257.7796.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,581.42514.0080.1 %5.0475.87372.3421.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,313.961.00100.0 %5.0799.17481.8339.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,091.77922.0070.2 %5.0704.070.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,187.290.000.0 %0.0856.190.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ8,553.68881.0089.7 %5.0203.12483.41-138.0 %0.0
รจจ.อำนาจเจริญ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,258.380.000.0 %0.0380.790.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,652.301,309.8050.6 %5.0475.87278.3941.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,404.55458.0081.0 %5.0399.81167.0358.2 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ3,408.811,687.4050.5 %5.0818.16458.8143.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,462.90595.0086.7 %5.0589.97102.5182.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,041.452,004.0034.1 %5.0685.05247.6763.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ53,596.198,864.0083.5 %5.01,435.531,009.1729.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,477.642,562.75-3.4 %0.0302.84163.0046.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน41,724.990.000.0 %0.0572.430.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,856.48728.0074.5 %5.0570.95404.6129.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,547.63258.0089.9 %5.0418.85254.0339.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ15,083.416,280.9558.4 %5.04,521.172,567.3743.2 %5.0
รวม 164,985 49,266 0.00 % 22,781 12,999 0.00 %