จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,051.88312.0084.8 %5.0347.7376.0078.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู12,593.4710,761.0014.6 %5.0228.22123.1446.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,288.03903.0060.5 %5.0461.8255.7487.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,539.9162.4497.5 %5.0575.9250.5591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�5,851.185,505.615.9 %2.51,469.67595.7159.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,404.40753.0077.9 %5.0274.6147.1182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,161.93262.0091.7 %5.0277.1664.4076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,097.47242.0092.2 %5.0280.5476.2572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,253.08199.0093.9 %5.0268.4984.9268.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,074.5887.0097.2 %5.0237.2422.0590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,110.69169.0094.6 %5.0344.60133.3261.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,240.311,326.0059.1 %5.0918.21576.2037.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,204.171,032.0067.8 %5.0880.170.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,475.43583.0076.4 %5.0594.94301.7649.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,493.59476.8080.9 %5.0556.90351.5036.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,752.921,080.0071.2 %5.01,165.41642.6644.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู1,594.771,214.4923.8 %5.0450.97628.13-39.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,575.991,652.9163.9 %5.0868.21627.0027.8 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�3,712.701,527.8758.8 %5.01,127.38123.5089.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�4,375.414,661.72-6.5 %0.0994.27104.5389.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,640.79993.0062.4 %5.0632.9767.8689.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,367.75296.0078.4 %5.047.5425.5146.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,761.86601.0078.2 %5.0551.46104.5081.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,322.58230.0090.1 %5.0471.84415.8211.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,747.621,148.0058.2 %5.0671.00116.9682.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,150.0929,498.10-610.8 %0.01,355.571,474.37-8.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู2,781.212,423.0012.9 %5.0690.01526.7323.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู7,487.97919.0087.7 %5.0848.72120.0985.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,087.508,264.56-62.4 %0.01,798.0484.6295.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู8,379.73852.0089.8 %5.0556.90488.8512.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,828.361,365.0051.7 %5.0747.06448.4740.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,122.541,249.0060.0 %5.0861.16604.6529.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,618.80990.0072.6 %5.0572.67248.6656.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,587.771,736.0032.9 %5.0518.8733.3693.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู24,707.781,620.0093.4 %5.0626.36298.6652.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�38,117.9918,965.5850.2 %5.0782.70652.3216.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,136.11551.0074.2 %5.0385.77146.6562.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,794.41999.0064.3 %5.0651.98247.7362.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,325.02528.0077.3 %5.0480.84163.5666.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,648.952,363.0035.2 %5.0785.09415.9447.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,660.721,196.0055.0 %5.0632.97171.5472.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,892.423,053.05-5.6 %0.0709.03598.2015.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 7,985.7710,328.00-29.3 %0.01,049.40481.6554.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 218,415.896,200.7866.3 %5.01,071.68742.0330.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,245.071,867.1516.8 %5.0291.90285.002.4 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู31,429.3424,696.0021.4 %5.0896.83332.4162.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง41,305.4912,054.0070.8 %5.0622.15271.8056.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�6,088.6212,430.22-104.2 %0.01,479.851,016.9931.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,783.23956.0065.7 %5.0651.98439.8232.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,123.97473.0077.7 %5.0385.76166.2556.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู14,475.454,353.0169.9 %5.04,062.314,671.63-15.0 %0.0
รวม 331,873 186,009 43.95 % 38,213 20,548 46.23 %