จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,967.861.00100.0 %5.02,108.570.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,553.82663.0081.3 %5.0671.5487.1887.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น22,304.9019,317.0013.4 %5.0155.36207.98-33.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,245.373,698.6040.8 %5.052.6296.21-82.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 148,202.4161,938.0058.2 %5.0348.080.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,334.979,561.00-79.2 %0.01,869.5585.7295.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,765.581,183.0057.2 %5.0823.6784.7589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,311.6019,788.00-14.3 %0.04,417.691,534.8065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 10.00997.000.0 %0.00.00116.760.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง0.000.000.0 %0.00.008.100.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,535.89597.0083.1 %5.0490.45121.3175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่0.00622.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล0.000.000.0 %0.00.0050.840.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,288.942,223.6032.4 %5.01,070.94874.7218.3 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,277.68399.0082.5 %5.0467.61134.4371.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,154.39316.0085.3 %5.0414.38155.2662.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,249.79509.0077.4 %5.0531.580.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น0.001,635.000.0 %0.00.00187.330.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,356.620.000.0 %0.01,255.410.000.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,125.802,564.0068.4 %5.03,333.784,714.75-41.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 57,233.0812,917.10-78.6 %0.02,765.951,435.8448.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น22,599.339,061.5059.9 %5.0972.54578.2840.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 3,827.263,793.900.9 %0.52,063.30309.1585.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)0.002,418.630.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,543.580.000.0 %0.01,527.852,317.62-51.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานขอนแก่น41,372.99160,303.00-287.5 %0.0615.79884.95-43.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)13,338.370.000.0 %0.05,273.410.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)13,645.576,242.5054.3 %5.02,367.95325.8586.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.0035.120.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)0.006,254.920.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 40.000.000.0 %0.00.001,969.670.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น6,760.542,162.2768.0 %5.03,058.921,787.2241.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.18,522.818,602.6853.6 %5.0323.08115.3864.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,386.26436.0068.5 %5.071.0053.1125.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,383.7224,527.00-232.2 %0.02,268.892,423.16-6.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น0.003,107.000.0 %0.00.002,995.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น0.001,443.000.0 %0.00.00426.550.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น0.001,526.000.0 %0.00.00467.010.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น0.002,089.980.0 %0.00.00490.690.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,485.423,328.004.5 %2.012,226.65191.0598.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น13,957.405,734.0058.9 %5.0767.59616.0619.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น14,565.339,420.0035.3 %5.0528.70354.4433.0 %5.0
รจก.ขอนแก่น 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทสบ.ขอนแก่น 33,050.674,426.0086.6 %5.0948.48508.0746.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 47,884.765,291.0032.9 %5.03,222.021,772.0045.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,347.00788.0066.4 %5.0633.510.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,686.180.000.0 %0.01,914.560.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,958.701,639.0044.6 %5.0918.75322.9564.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น7,247.934,155.0042.7 %5.01,850.53416.8977.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,540.101,817.0048.7 %5.01,146.94339.7370.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,018.971,500.0062.7 %5.01,741.84355.4779.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น9,056.770.000.0 %0.01,669.550.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 148,810.9511,420.0076.6 %5.01,004.39670.7033.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 319,154.917,648.9860.1 %5.01,367.30644.1052.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 50.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)19,931.526,435.4467.7 %5.02,568.391,104.4157.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น0.0012,954.810.0 %0.00.00552.750.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น0.0027,688.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่0.0013,440.000.0 %0.00.00768.530.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพล0.0016,048.000.0 %0.00.00277.120.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น76,504.3375,020.001.9 %0.51,946.240.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น0.0045,802.980.0 %0.00.00663.950.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น26,154.020.000.0 %0.01,071.232,552.50-138.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ642,782.1327,828.0095.7 %5.01,170.52579.1050.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,686.3020,748.00-169.9 %0.01,540.412,673.59-73.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น16,045.60111,792.14-596.7 %0.04,828.392,639.1245.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,668.70271.0089.8 %5.01,085.34266.5775.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น0.0038,354.210.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,707.876,782.00-44.1 %0.02,172.4689.3095.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,307.39632.0072.6 %5.01,378.7348.0996.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,686.811,063.0060.4 %5.0785.64211.3173.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 1,289,393 658,543 0.00 % 74,869 34,685 0.00 %