จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,967.861,385.5753.3 %5.02,108.5764.2997.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,103.326,975.88-14.3 %0.01,279.700.9599.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,553.82663.0081.3 %5.0671.5487.1887.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น22,304.9019,317.0013.4 %5.0155.36207.98-33.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,245.373,698.6040.8 %5.052.6296.21-82.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 148,202.4161,938.0058.2 %5.0348.081,366.20-292.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,043.399,561.00-89.6 %0.01,831.5285.7295.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,765.581,183.0057.2 %5.0823.6784.7589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,311.6019,788.00-14.3 %0.04,417.691,534.8065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 13,718.68997.0073.2 %5.0429.83116.7672.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,036.451,105.0072.6 %5.0314.4783.7873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง3,939.11226.0094.3 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน3,945.84163.0095.9 %5.0167.608.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,716.69208.0094.4 %5.0295.9884.8271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,535.89597.0083.1 %5.0490.45121.3175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,494.00182.0094.8 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง3,936.32466.0088.2 %5.0340.3978.3077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,616.61274.0092.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,430.38284.0091.7 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่3,896.74622.0084.0 %5.0371.8473.3380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล3,942.56598.0084.8 %5.0460.3250.8489.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,609.35240.0093.4 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,650.49344.0090.6 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,612.84265.0092.7 %5.0330.7676.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,351.11231.0093.1 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,420.16250.0092.7 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,280.23164.0095.0 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,301.63225.0093.2 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,330.4097.0097.1 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,288.942,223.6032.4 %5.01,070.94874.7218.3 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง1,926.88331.0082.8 %5.0428.08155.8763.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,277.68399.0082.5 %5.0467.61134.4371.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,154.39316.0085.3 %5.0414.38155.2662.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,249.79509.0077.4 %5.0531.58174.4467.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,830.461,635.0042.2 %5.0671.54187.3372.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น3,935.03985.0075.0 %5.01,375.13978.5028.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,137.661,330.0057.6 %5.01,740.54654.7262.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,356.62787.0076.6 %5.01,255.41550.9456.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 618,316.1534,616.44-89.0 %0.07,909.993,961.4049.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,701.28420.0084.5 %5.0747.61261.4065.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,125.802,564.0068.4 %5.03,333.784,714.75-41.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,570.281,624.0664.5 %5.01,660.373,306.01-99.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 57,233.0812,917.10-78.6 %0.02,765.951,752.6236.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น22,599.339,061.5059.9 %5.0972.54578.2840.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 3,827.263,793.900.9 %0.52,063.30309.1585.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,662.971.0099.9 %5.0524.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,111.393,368.9344.9 %5.02,268.891,044.0354.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,118.062,418.6341.3 %5.01,318.09557.6557.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,543.58588.0083.4 %5.01,527.852,317.62-51.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น41,372.99160,303.00-287.5 %0.0615.79884.95-43.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)13,338.375,682.5257.4 %5.05,273.414,001.8524.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)13,645.576,242.5054.3 %5.02,367.95325.8586.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,652.557,201.01-97.2 %0.01,533.58875.1942.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)47,334.046,254.9286.8 %5.021,854.351,314.5694.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 44,628.958,465.39-82.9 %0.02,130.451,969.677.5 %3.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น6,760.542,162.2768.0 %5.03,058.921,787.2241.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.18,522.818,602.6853.6 %5.0323.08115.3864.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,386.26436.0068.5 %5.071.0053.1125.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,034.521,079.0064.4 %5.0956.78116.9787.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,943.85600.0079.6 %5.0804.65524.3634.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,332.452,573.3322.8 %5.01,032.85383.4762.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,383.7234,129.00-362.2 %0.02,268.892,423.16-6.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,199.961.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น7,635.3713,778.00-80.4 %0.01,945.67164.9491.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น6,583.533,107.0052.8 %5.02,516.092,995.00-19.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,852.161,443.0049.4 %5.0804.65426.5547.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,207.821,526.0063.7 %5.01,051.86467.0155.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น3,835.572,089.9845.5 %5.01,280.05490.6961.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,589.802,059.0855.1 %5.01,358.07581.9357.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,485.423,328.004.5 %2.012,226.65191.0598.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น13,957.405,734.0058.9 %5.0767.59616.0619.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น14,565.339,420.0035.3 %5.0528.70354.4433.0 %5.0
รจก.ขอนแก่น 74,401.541.00100.0 %5.01,591.050.9599.9 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 33,050.674,426.0086.6 %5.0948.48508.0746.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 47,884.765,291.3532.9 %5.03,222.021,696.9347.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,347.53788.0066.4 %5.0633.5182.3587.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,686.1817,952.0030.1 %5.01,914.56453.2576.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,958.701,639.0044.6 %5.0918.75322.9564.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น7,247.934,155.0042.7 %5.01,850.53416.8977.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,526.171,817.0048.5 %5.01,184.97339.7371.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,018.971,500.0062.7 %5.01,741.84355.4779.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,802.143,375.1611.2 %5.01,184.97625.1847.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น17,959.255,197.1171.1 %5.01,669.55455.4072.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 148,810.9511,420.0076.6 %5.01,004.39670.7033.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ไม่ครบ12,471.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ878.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 319,154.917,648.9860.1 %5.01,367.30644.1052.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 424,482.0312,030.9850.9 %5.01,689.681,481.1512.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 532,702.597,583.0076.8 %5.0821.230.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)19,931.526,435.4467.7 %5.02,568.391,104.4157.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,769.7112,954.81-124.5 %0.0643.27552.7514.1 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น35,261.4713,513.0061.7 %5.0367.851,088.78-196.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น114,826.0827,688.0075.9 %5.01,210.851,520.00-25.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่41,522.8013,440.0067.6 %5.0942.20768.5318.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล33,302.1516,048.0051.8 %5.01,008.30277.1272.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น76,504.3375,020.001.9 %0.51,946.24323.4283.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง25,689.0720,032.0022.0 %5.01,083.47942.8213.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น139,238.1645,802.9867.1 %5.01,151.94663.9542.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น26,154.0227,183.33-3.9 %0.01,071.232,288.76-113.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น26,620.6515,799.3940.6 %5.0975.96719.9926.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบ14,472.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,529.42ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ86,683.8427,828.0067.9 %5.01,170.52579.1050.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,686.3020,748.00-169.9 %0.01,540.412,673.59-73.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น16,045.60111,792.14-596.7 %0.04,828.392,639.1245.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น20,806.3424,434.40-17.4 %0.01,182.50370.5368.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,668.70271.0089.8 %5.01,085.34266.5775.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น102,155.8538,354.2162.5 %5.02,159.78457.1578.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2,880.521,546.0046.3 %5.0823.67408.4650.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,707.876,782.00-44.1 %0.02,172.4689.3095.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,307.39632.0072.6 %5.01,378.7348.0996.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,686.8171.0097.4 %5.0785.64264.5066.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 490,327.607,688.6791.5 %5.034,372.973,140.9590.9 %5.0
รวม 1,821,290 1,097,044 39.77 % 203,856 77,497 61.98 %