จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,081.470.000.0 %0.0535.560.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี130,475.655,931.7195.5 %5.058.91241.36-309.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี11,747.894,020.5365.8 %5.085.650.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี103,078.610.000.0 %0.04,610.520.000.0 %0.0
สำนักงานคลังเขต 470,163.20940.5298.7 %5.04,641.790.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,022.05879.0070.9 %5.0877.8589.6389.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1011,517.4924,691.00-114.4 %0.03,658.72825.5477.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี17,434.832,673.2284.7 %5.04,871.21872.2882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,632.052,673.2252.5 %5.0628.980.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,225.41162.0095.0 %5.0251.0081.4167.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี707.33581.0017.9 %5.0320.2666.5079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,119.7969.0097.8 %5.0218.6674.7665.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,640.21195.0095.8 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม4,608.48107.0097.7 %5.0993.45114.9488.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,151.20111.0096.5 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,293.17340.0089.7 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,283.52253.0092.3 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,755.95136.0097.1 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,174.08242.0092.4 %5.0442.01114.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,203.68259.0091.9 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,503.47105.0097.0 %5.0298.769.5396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,098.8559.0098.6 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,189.6580.0097.5 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,329.31344.0089.7 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี0.003,355.800.0 %0.00.00499.520.0 %0.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี1,899.81904.0052.4 %5.0343.69168.1551.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,134.35265.5087.6 %5.0433.25238.5744.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,161.47355.0083.6 %5.0477.57232.5151.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,161.4796.0095.6 %5.0447.08154.4265.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,975.731,190.0060.0 %5.0933.390.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,129.07764.0064.1 %5.0554.57902.69-62.8 %0.0
สำนักชลประทานที่ 52,040.290.000.0 %0.0798.6712,319.00-1,442.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,170.61858.0072.9 %5.01,609.12598.4962.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี528.21488.007.6 %3.5247.53750.23-203.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,179.952,658.0067.5 %5.03,406.981,541.3454.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี0.003,174.650.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,537.63740.8079.1 %5.01,722.172,144.99-24.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี11,974.3713,907.87-16.1 %0.01,866.68475.6274.5 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,967.23619.0079.1 %5.0953.91121.1087.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)9,162.513,443.5262.4 %5.01,151.600.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,288.517,925.404.4 %2.03,704.5489.0697.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,566.444,652.8051.4 %5.04,449.795,736.22-28.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,149.350.000.0 %0.090.580.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,220.00610.0050.0 %5.0456.3870.2484.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,469.47425.0082.8 %5.0763.7538.0095.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี3,922.772,851.3227.3 %5.0899.93487.6945.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,191.791,410.0055.8 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,931.8111,908.06-33.3 %0.02,288.76183.3992.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี3,720.531,203.0067.7 %5.01,201.12366.8569.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,667.231,994.7245.6 %5.01,220.13298.1275.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี4,788.911,628.0066.0 %5.01,771.60202.9688.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี0.001,921.000.0 %0.00.00625.170.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,285.01849.0062.8 %5.0630.64123.0780.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,548.112,334.7848.7 %5.01,505.381,062.2729.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี12,835.07987.0092.3 %5.05,144.70360.5593.0 %5.0
สปจ.อุดรธานี7,302.564,627.0236.6 %5.01,570.59709.8854.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,064.931,381.0066.0 %5.0915.88177.1380.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 110,784.338,929.5917.2 %5.01,402.701,421.20-1.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 440,029.916,561.9583.6 %5.01,515.580.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,341.88119.3497.8 %5.02,653.5724,283.74-815.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี7,300.923,468.1352.5 %5.0357.80124.5765.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี72,827.09759.1699.0 %5.01,821.18364.3280.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี68,760.320.000.0 %0.01,104.900.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี57,385.890.000.0 %0.01,023.6252.9494.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี29,599.710.000.0 %0.01,018.540.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ61,900.690.000.0 %0.01,017.800.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี23,677.7920,904.0011.7 %5.04,199.7820,037.04-377.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,237.12558.0075.1 %5.01,209.29399.4367.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3,983.231,794.0055.0 %5.01,061.95500.0552.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,141.744,007.013.3 %1.51,706.50316.3781.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,700.80744.0072.5 %5.01,283.04530.0358.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,859.041,027.3864.1 %5.0858.83286.3466.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.001,239.420.0 %0.0
รวม 610,947 164,802 0.00 % 78,521 81,026 0.00 %