จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,081.471.00100.0 %5.0535.56134.3374.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี9,380.965,931.7136.8 %5.077.58241.36-211.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี5,197.494,020.5322.6 %5.085.650.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี103,078.613,807.5196.3 %5.04,610.52286.8893.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 470,163.20940.5298.7 %5.04,641.790.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,022.05879.0070.9 %5.0877.8589.6389.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1011,517.4924,691.00-114.4 %0.03,658.72825.5477.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี17,434.8316,321.786.4 %3.04,871.21872.2882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,632.052,673.2252.5 %5.0628.980.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,225.41162.0095.0 %5.0251.0081.4167.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี707.33581.0017.9 %5.0320.2666.5079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,119.7969.0097.8 %5.0218.6674.7665.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,640.21195.0095.8 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง237.311.0099.6 %5.0350.870.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม4,608.48107.0097.7 %5.0993.45114.9488.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,151.20111.0096.5 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,293.17340.0089.7 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,283.52253.0092.3 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,755.95136.0097.1 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,174.08242.0092.4 %5.0442.01114.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,203.68259.0091.9 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,503.47105.0097.0 %5.0298.769.5396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,098.8559.0098.6 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,189.6580.0097.5 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,329.31344.0089.7 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,582.074,620.66-0.8 %0.02,363.371,059.5655.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,103.363,355.80-8.1 %0.01,010.96499.5250.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี1,899.81904.0052.4 %5.0343.69168.1551.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,134.35265.5087.6 %5.0433.25238.5744.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,161.47355.0083.6 %5.0477.57232.5151.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,161.4796.0095.6 %5.0447.08154.4265.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,975.731,190.0060.0 %5.0934.89498.6546.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,395.893,023.1611.0 %5.01,224.051,799.29-47.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,289.17764.0066.6 %5.0630.64902.69-43.1 %0.0
สำนักชลประทานที่ 536,693.5719,504.0046.8 %5.07,225.3512,319.00-70.5 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,170.61858.0072.9 %5.01,609.12598.4962.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี541.95488.0010.0 %5.0630.64750.23-19.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,179.952,658.0067.5 %5.03,406.981,541.3454.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี1,955.153,174.65-62.4 %0.0584.771,386.14-137.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี4,693.072,303.0050.9 %5.01,771.601,293.0927.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,263.172,713.00-19.9 %0.01,410.30137.4790.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,537.63740.8079.1 %5.01,722.172,144.99-24.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี11,974.3713,907.87-16.1 %0.01,866.68475.6274.5 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี161,065.06367,421.03-128.1 %0.0751.87983.25-30.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,967.23619.0079.1 %5.0953.91121.1087.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)9,162.513,443.5262.4 %5.01,151.60550.3352.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,288.517,925.404.4 %2.03,704.5489.0697.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,566.444,652.8051.4 %5.04,449.795,736.22-28.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,149.351,795.0043.0 %5.090.5877.8214.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,220.00610.0050.0 %5.0896.8770.2492.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,469.47425.0082.8 %5.0763.7538.0095.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี3,922.772,851.3227.3 %5.0899.93487.6945.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี8,090.9387,714.79-984.1 %0.01,581.441,865.11-17.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี2,555.446,073.03-137.7 %0.01,253.10245.9780.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,191.791,410.0055.8 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,931.8112,659.33-41.7 %0.02,288.76183.3992.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี3,720.531,203.0067.7 %5.01,201.12366.8569.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,667.231,994.7245.6 %5.01,220.13298.1275.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,171.492,802.0045.8 %5.01,904.71202.9689.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,097.601,921.0053.1 %5.01,391.28625.1755.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี1,640.103,176.00-93.6 %0.0646.5461.9490.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี18,806.786,923.0063.2 %5.0540.35419.6722.3 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 73,743.5528,208.1061.7 %5.01,681.5920.8198.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,285.01849.0062.8 %5.0630.64123.0780.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,548.112,334.7848.7 %5.01,505.381,062.2729.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี12,835.07987.0092.3 %5.05,144.70360.5593.0 %5.0
สปจ.อุดรธานี7,302.564,627.0236.6 %5.01,570.59709.8854.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,064.931,381.0066.0 %5.0915.88177.1380.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี4,853.5524,891.18-412.8 %0.01,169.99756.0635.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 110,784.338,929.5917.2 %5.01,402.701,421.20-1.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 228,706.399,388.8967.3 %5.01,443.221,003.7430.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 38,919.149,646.09-8.2 %0.01,355.92777.1942.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 440,029.916,561.9583.6 %5.01,515.58611.7959.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,341.88119.3497.8 %5.02,653.5724,283.74-815.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี11,004.2312,763.40-16.0 %0.0437.10395.459.5 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี7,300.923,468.1352.5 %5.0357.80124.5765.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี72,827.09759.1699.0 %5.01,821.18364.3280.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี68,760.3225,607.0062.8 %5.01,104.90172.5084.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี22,351.209,272.0058.5 %5.0857.67137.7583.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี57,385.898,807.9484.7 %5.01,023.62235.2877.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี29,599.7118,234.0038.4 %5.01,018.54729.5528.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี56,638.1016,342.0071.1 %5.01,006.541,037.76-3.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ61,900.6912,202.0080.3 %5.01,017.801,015.700.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน79,597.9239,410.3650.5 %5.01,025.301,815.83-77.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี23,677.7920,904.0011.7 %5.04,199.7820,037.04-377.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี42,404.4024,091.6043.2 %5.01,347.06364.1173.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,237.12558.0075.1 %5.01,209.29399.4367.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3,983.231,794.0055.0 %5.01,061.95500.0552.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,061.694,007.011.3 %0.51,668.47316.3781.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,702.40744.0072.5 %5.01,283.04530.0358.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 48,941.654,108.6154.1 %5.02,693.24972.3863.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,859.041,027.3864.1 %5.0858.83286.3466.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี26,449.687,302.1272.4 %5.03,136.091,239.4260.5 %5.0
รวม 1,426,525 948,178 33.53 % 129,690 104,185 19.67 %