จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,425.74711.0079.2 %5.0234.5456.8475.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,234.810.000.0 %0.0437.370.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,237.571,654.0048.9 %5.0538.8030.5394.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 40.0037,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 147,413.3329,000.0038.8 %5.03,285.121,025.0568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 243,895.4726,326.0040.0 %5.02,518.46883.5064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,048.652,018.0060.0 %5.0333.3695.0071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,708.133,487.0054.8 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,908.701,561.0073.6 %5.0309.22104.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 26,306.423,185.0049.5 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,473.28833.0076.0 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,294.512,198.0058.5 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,533.7212,000.00-83.7 %0.01,432.551,090.9323.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,669.690.000.0 %0.01,072.920.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.00456.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,718.811,019.0062.5 %5.0386.67123.1668.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,624.441,213.0053.8 %5.0317.70124.8160.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,574.572,023.0043.4 %5.0580.68766.67-32.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,241.171,293.0069.5 %5.0957.15689.0028.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,321.971,377.0058.5 %5.0493.59306.8837.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,394.22776.0077.1 %5.0610.400.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,849.27697.0075.5 %5.0386.67144.6562.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,505.781,595.0054.5 %5.0652.92278.8257.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,116.5613,897.00-127.2 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี0.001,026.000.0 %0.00.00263.520.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,415.872,014.0041.0 %5.0520.4895.1181.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี0.002,000.000.0 %0.00.00190.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,408.344,572.0015.5 %5.01,227.76686.0544.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,669.725,898.0044.7 %5.0359.84477.16-32.6 %0.0
รจก.บางขวาง 0.00173,162.000.0 %0.00.00458.790.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี0.00787.000.0 %0.00.00118.650.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2,771.411,798.0035.1 %5.0367.65490.48-33.4 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,381.461,422.0057.9 %5.0500.77311.5537.8 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี8,718.660.000.0 %0.01,584.68370.5076.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,169.073,564.0014.5 %5.0552.60318.2542.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 169,564.8210,771.0084.5 %5.0339.29500.19-47.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 227,074.6813,436.0050.4 %5.0616.49327.4746.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)31,171.9914,627.0053.1 %5.01,410.48385.7572.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,532.380.000.0 %0.0335.920.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี48,146.9118,235.0062.1 %5.0424.44633.14-49.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,444.1014,892.00-3.1 %0.02,291.28899.5760.7 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันทันตกรรม103,838.0759,000.0043.2 %5.0241.40153.7736.3 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0501.8478.2284.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,393.640.000.0 %0.0618.740.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,474.04597.0075.9 %5.0272.5789.1767.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี10,899.3629,000.00-166.1 %0.05,098.0411,291.35-121.5 %0.0
รวม 508,022 286,689 0.00 % 31,885 23,260 0.00 %