จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,425.74711.0079.2 %5.0234.5456.8475.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,234.811,954.0039.6 %5.0437.3747.4289.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,237.574.0099.9 %5.0538.8030.5394.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 416,067.1937,000.00-130.3 %0.04,467.37367.2091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 147,413.3329,000.0038.8 %5.03,285.121,025.0568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 243,902.1226,326.0040.0 %5.02,518.46883.5064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,284.96636.0085.2 %5.0259.73100.7061.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,048.652,018.0060.0 %5.0333.3695.0071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,708.133,487.0054.8 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,908.701,561.0073.6 %5.0309.22104.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 26,306.423,185.0049.5 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,473.28833.0076.0 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,391.063,367.0047.3 %5.0338.7495.0072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,294.512,198.0058.5 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,533.7212,000.00-83.7 %0.01,432.551,090.9323.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,669.692,441.008.6 %4.01,072.92646.0039.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,118.532,675.0035.0 %5.0900.13456.0049.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,718.811,110.0059.2 %5.0386.67121.3168.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,624.441,213.0053.8 %5.0317.70124.8160.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,574.572,023.0043.4 %5.0580.68766.67-32.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,231.252,791.00-25.1 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,241.171,295.0069.5 %5.0957.15447.8753.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี11,784.3721,962.00-86.4 %0.01,679.7932.8198.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,391.626,213.00-41.5 %0.01,183.52511.9756.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,321.971,377.0058.5 %5.0493.59306.8837.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,394.22776.0077.1 %5.0610.400.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,849.27697.0075.5 %5.0386.67144.6562.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี1,792.533,652.00-103.7 %0.0715.87224.1168.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี9,555.8924,831.00-159.9 %0.01,527.661,742.66-14.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,892.073,727.0023.8 %5.0843.08429.1549.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,505.781,595.0054.5 %5.0652.92278.8257.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,116.5613,897.00-127.2 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี10,342.521,026.0090.1 %5.0633.88263.5258.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,415.872,014.0041.0 %5.0520.4895.1181.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี4,794.552,285.0052.3 %5.0671.91104.4984.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,413.254,572.0015.5 %5.01,226.85686.0544.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,195.969,836.00-89.3 %0.01,140.9673.6093.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,669.725,898.0044.7 %5.0359.84477.16-32.6 %0.0
รจก.บางขวาง 162,835.20173,162.00-6.3 %0.01,943.69458.7976.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี54,258.2339,763.0026.7 %5.0842.85603.0128.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,574.99787.0069.4 %5.0272.57118.6556.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,513.641,526.0066.2 %5.0976.17490.4849.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,381.461,422.0057.9 %5.0500.77311.5537.8 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี8,718.6614,235.00-63.3 %0.01,584.68370.5076.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,238.491,269.0060.8 %5.0500.7953.3989.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,169.074,215.00-1.1 %0.0552.60318.2542.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)31,171.9914,627.0053.1 %5.01,410.48385.7572.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 169,564.8210,771.0084.5 %5.0339.29500.19-47.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 227,074.6813,436.0050.4 %5.0616.49327.4746.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,033.063,566.0011.6 %5.0294.90213.3027.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,532.3814,044.00-115.0 %0.0335.92310.647.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี48,146.9118,235.0062.1 %5.0424.44633.14-49.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,444.1014,892.00-3.1 %0.02,291.28899.5760.7 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ228,135.0299,000.0056.6 %5.0353.71592.06-67.4 %0.0
สถาบันทันตกรรม103,838.0759,000.0043.2 %5.0241.40153.7736.3 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก702,666.94549,902.0021.7 %5.011,782.991,100.5590.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0501.8471.3985.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,393.642,554.0024.7 %5.0618.74631.02-2.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,474.04597.0075.9 %5.0272.5789.1767.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี10,899.3629,000.00-166.1 %0.05,098.0411,291.35-121.5 %0.0
รวม 1,777,910 1,308,189 26.42 % 65,720 32,187 51.02 %