จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,132.78536.0074.9 %5.0570.36206.9263.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย19,013.7111,973.0937.0 %5.081.18214.80-164.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,085.118,985.791.1 %0.551.7394.48-82.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย3,943.793,812.803.3 %1.5105.8568.6135.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,256.841,064.0052.9 %5.0627.41113.3781.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,624.92930.0064.6 %5.0377.3343.9388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย12,910.4610,104.0021.7 %5.03,061.461,091.5564.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,435.08220.0093.6 %5.0281.0057.0079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน0.00293.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,136.49280.0091.1 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,219.00315.0090.2 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,223.3468.0097.9 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว569.844.0099.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง1,730.98667.0061.5 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,133.66388.0087.6 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว898.509.0099.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,552.53197.0094.5 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่7,270.567,201.001.0 %0.51,460.16917.4037.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน0.002,665.100.0 %0.00.00582.170.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย3,885.480.000.0 %0.01,407.071,346.694.3 %2.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย0.00634.000.0 %0.00.00197.760.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,414.091,013.0077.1 %5.01,159.861,187.50-2.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,502.71386.0089.0 %5.0779.53440.3243.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย0.00543.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,467.821,129.8174.7 %5.01,673.29770.6353.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,541.951,294.0063.5 %5.01,216.900.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย0.005,464.390.0 %0.00.00200.450.0 %0.0
ท่าอากาศยานเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,159.441,475.5353.3 %5.01,026.73288.0071.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,680.36587.0078.1 %5.0836.1135.4795.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,408.41232.0090.4 %5.0703.47389.5344.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย2,883.581,288.6955.3 %5.0568.330.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,842.771,260.0074.0 %5.01,509.170.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,341.941,016.0069.6 %5.01,102.79769.6130.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,452.00657.0081.0 %5.0969.69215.5677.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย3,950.765,523.07-39.8 %0.01,292.97157.0687.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,753.001,637.0056.4 %5.014,642.88201.1998.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,598.971,133.7368.5 %5.01,254.96451.6364.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย0.001,261.000.0 %0.00.0053.210.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย8,835.111,692.0080.8 %5.0931.66463.6650.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย31,436.1010,488.4266.6 %5.0995.57452.8654.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,438.56214.0091.2 %5.0550.87154.9771.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,963.37576.0080.6 %5.0931.66237.1174.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย644.52258.0060.0 %5.0684.45332.5051.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,096.142,544.5017.8 %5.0988.72453.6654.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย0.001,472.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย3,746.97907.7475.8 %5.0539.321,153.80-113.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)122,797.704,478.2196.4 %5.0351.14933.40-165.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 313,323.024,622.1365.3 %5.01,631.091,502.957.9 %3.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย70,472.580.000.0 %0.0996.86639.3635.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย0.00104,735.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย0.009,660.960.0 %0.00.001,896.200.0 %0.0
โรงพยาบาลเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2,963.121,582.0046.6 %5.0950.68427.5055.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,295.36876.0061.8 %5.0646.41197.8969.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 326,675 93,627 0.00 % 45,698 16,419 0.00 %