จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,132.78536.0074.9 %5.0570.36206.9263.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย19,013.7111,973.0937.0 %5.081.18214.80-164.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย8,621.768,985.79-4.2 %0.051.7394.48-82.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย3,943.793,812.803.3 %1.5105.8568.6135.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,256.841,064.0052.9 %5.0627.41113.3781.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,624.92930.0064.6 %5.0377.3343.9388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย12,910.4610,104.0021.7 %5.03,061.461,091.5564.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,435.08311.0090.9 %5.0281.0057.0079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน3,977.75293.0092.6 %5.0339.0657.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,136.49280.0091.1 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,219.00315.0090.2 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,223.3468.0097.9 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว569.844.0099.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,493.11667.0080.9 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,133.66388.0087.6 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว898.509.0099.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,552.53197.0094.5 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่7,270.567,201.001.0 %0.51,460.16917.4037.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน2,719.222,665.102.0 %1.0835.55582.1730.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย3,885.482,734.2029.6 %5.01,407.071,346.694.3 %2.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,291.82634.0072.3 %5.01,529.33197.7687.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,414.091,013.0077.1 %5.01,159.861,187.50-2.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,502.71386.0089.0 %5.0779.53440.3243.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,379.90213.2091.0 %5.01,586.38522.5067.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,723.081,223.0067.2 %5.0969.91692.5528.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,773.201,275.0028.1 %5.0562.51332.5040.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,467.821,129.8174.7 %5.01,673.29770.6353.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,541.951,294.0063.5 %5.01,216.9033.7297.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย4,717.355,464.39-15.8 %0.01,330.99200.4584.9 %5.0
ท่าอากาศยานเลย45,654.7026,288.0142.4 %5.0570.10558.302.1 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,159.441,475.5353.3 %5.01,026.73288.0071.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,680.36587.0078.1 %5.0836.1135.4795.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,408.41232.0090.4 %5.0703.47389.5344.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย2,883.581,288.6955.3 %5.0568.33230.7859.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,842.771,260.0074.0 %5.01,509.172,936.23-94.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,341.941,016.0069.6 %5.01,102.79769.6130.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,452.00657.0081.0 %5.0969.69215.5677.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย3,950.765,523.07-39.8 %0.01,292.97157.0687.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,655.911,220.0054.1 %5.0798.55152.8880.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,753.001,637.0056.4 %5.014,642.88201.1998.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,598.971,133.7368.5 %5.01,254.96451.6364.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,524.601,261.0050.1 %5.0684.4653.2192.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย8,835.111,692.0080.8 %5.0931.66463.6650.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย31,436.1010,488.4266.6 %5.0995.57452.8654.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,438.56214.0091.2 %5.01,489.81154.9789.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,963.37576.0080.6 %5.0931.66237.1174.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย644.52258.0060.0 %5.0684.45332.5051.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,096.142,544.5017.8 %5.0988.72453.6654.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย2,943.841,472.0050.0 %5.0950.68187.0080.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย3,746.97907.7475.8 %5.0539.321,153.80-113.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 124,195.849,754.3659.7 %5.01,693.20860.3549.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 313,323.024,622.1365.3 %5.01,631.091,502.957.9 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)122,797.704,478.2196.4 %5.0351.14933.40-165.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย26,825.731,385.6394.8 %5.0343.97393.30-14.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย70,472.5866,365.005.8 %2.5996.86639.3635.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย16,384.21100,471.00-513.2 %0.0990.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย7,585.419,660.96-27.4 %0.02,162.721,896.2012.3 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2,963.121,582.0046.6 %5.0950.68427.5055.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,295.36876.0061.8 %5.0646.41197.8969.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
รวม 552,685 326,097 41.00 % 64,289 26,306 59.08 %