จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,991.7721,516.706.4 %3.094.18139.65-48.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,589.17706.0072.7 %5.0553.6034.1293.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย16,195.368,412.0048.1 %5.02,600.76431.3083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,445.81311.0093.0 %5.0306.4496.9068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,901.47610.0084.4 %5.0343.45104.5069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,699.86400.0089.2 %5.0430.68104.5075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย3,926.48510.0087.0 %5.0303.6395.0068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,682.61411.0088.8 %5.0356.9695.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,676.80210.0094.3 %5.0442.2096.9078.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรหนองคาย49,528.7136,330.6226.6 %5.02,055.74504.9275.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,572.364,203.798.1 %4.01,219.16989.2018.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,926.322,273.2842.1 %5.0718.17247.9565.5 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,629.751,557.1757.1 %5.0870.30673.0622.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,701.66524.0080.6 %5.0746.58409.8445.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย6,286.191,548.0075.4 %5.01,668.99813.3551.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,404.641,145.0052.4 %5.0652.88831.25-27.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,121.431,713.3245.1 %5.0800.80779.402.7 %1.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย3,926.101,735.0255.8 %5.0815.2011.1598.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย5,038.193,650.0027.6 %5.01,231.61155.6087.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,362.86390.0071.4 %5.060.602.8595.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,961.62673.0077.3 %5.0567.8563.5888.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,650.38499.0081.2 %5.0528.01390.4526.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,516.163,036.8013.6 %5.0870.30328.0562.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,046.701,312.0074.0 %5.01,478.81636.3157.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,498.271,371.1769.5 %5.01,079.4868.0493.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,426.861,870.6845.4 %5.0718.17495.5131.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย4,930.990.000.0 %0.0699.160.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,702.251,798.0081.5 %5.0667.69147.2577.9 %5.0
รจจ.หนองคาย 0.0019,197.640.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,219.98412.0081.4 %5.0375.8764.4082.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,249.902,373.9527.0 %5.0899.72528.7141.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,439.48486.0080.1 %5.0470.97343.2827.1 %5.0
สปส.จ.หนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 116,175.5911,346.4829.9 %5.01,436.00861.7240.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 261,664.7610,068.0083.7 %5.01,503.131,677.70-11.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย58,760.750.000.0 %0.0601.220.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย68,719.2843,109.0037.3 %5.01,273.59656.2648.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย8,833.699,565.61-8.3 %0.01,596.501,597.60-0.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย34,405.1614,890.0056.7 %5.02,864.504,004.35-39.8 %0.0
รวม 381,118 190,969 0.00 % 32,603 18,480 0.00 %