จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,271.95102.1096.9 %5.0470.97130.8272.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย24,313.8221,516.7011.5 %5.0104.97139.65-33.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,566.031,519.0040.8 %5.0591.63137.0976.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,589.17706.0072.7 %5.0553.6034.1293.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย16,195.368,412.0048.1 %5.02,600.76431.3083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,445.81311.0093.0 %5.0306.4467.7477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,901.47610.0084.4 %5.0343.4567.0980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,699.86400.0089.2 %5.0430.68102.5376.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย3,926.48510.0087.0 %5.0303.63103.9365.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,682.61411.0088.8 %5.0356.9664.2282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,676.80210.0094.3 %5.0442.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 23,720.752,145.9742.3 %5.0965.38155.8083.9 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย49,528.7136,330.6226.6 %5.02,055.74504.9275.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,572.364,203.798.1 %4.01,219.16989.2018.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,926.322,273.2842.1 %5.0718.17247.9565.5 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,631.471,557.1757.1 %5.0870.30673.0622.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,701.66524.0080.6 %5.0746.58409.8445.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,132.05636.0084.6 %5.0534.3788.6783.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย6,286.191,548.0075.4 %5.01,668.99813.3551.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,404.641,145.0052.4 %5.0652.88831.25-27.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,121.431,713.3245.1 %5.0800.80779.402.7 %1.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย3,926.101,735.0255.8 %5.0815.2042.5094.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย5,038.193,650.0027.6 %5.01,231.61155.6087.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย2,918.91819.0071.9 %5.0699.16110.6884.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,362.86390.0071.4 %5.060.602.8595.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,961.62673.0077.3 %5.0718.1463.5891.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,650.38499.0081.2 %5.0528.01390.4526.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,516.163,036.8013.6 %5.0870.30327.1062.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,083.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,231.611,456.88-18.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,545.115,527.72-55.9 %0.0946.37516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,046.701,312.0074.0 %5.01,478.81636.3157.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,498.271,371.1769.5 %5.01,079.4868.0493.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,852.10624.0078.1 %5.0547.03290.5346.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,426.861,870.6845.4 %5.0718.17495.5131.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,533.481,265.0072.1 %5.0908.33224.4175.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย4,930.991,210.6175.4 %5.0699.16157.1377.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,982.911,470.3350.7 %5.0489.9868.3986.0 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,702.251,798.0081.5 %5.0667.69147.2577.9 %5.0
รจจ.หนองคาย 51,498.4719,197.6462.7 %5.0679.83611.0210.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,219.98412.0081.4 %5.0375.8764.4082.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,249.902,373.9527.0 %5.0899.72528.7141.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,439.48486.0080.1 %5.0470.97343.2827.1 %5.0
สปส.จ.หนองคาย3,919.782,903.6425.9 %5.0870.30732.2115.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย2,936.962,233.0024.0 %5.0699.1694.0686.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,418.752,100.0038.6 %5.0775.22513.0033.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 116,175.5911,346.4829.9 %5.01,436.00861.7240.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 261,664.7610,068.0083.7 %5.01,503.131,677.70-11.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)12,555.835,989.0052.3 %5.02,094.51592.3771.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย2,688.031,991.0425.9 %5.0259.0954.5079.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย68,719.2843,109.0037.3 %5.01,273.59656.2648.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย24,135.1412,500.0048.2 %5.0699.55475.0032.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย58,760.751,906.3896.8 %5.0601.22380.0036.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย8,810.349,565.61-8.6 %0.01,585.221,702.73-7.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,930.991,260.0057.0 %5.0585.06352.5139.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,702.39238.0091.2 %5.0489.98310.0236.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย34,405.1614,890.0056.7 %5.02,864.504,004.35-39.8 %0.0
รวม 583,419 256,607 56.02 % 48,148 25,880 46.25 %