จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,065.42506.0075.5 %5.0467.00129.6772.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม20,827.959,679.5053.5 %5.0140.58121.5313.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,515.73851.0066.2 %5.0562.07379.7932.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,870.71741.0074.2 %5.0714.2052.4892.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม14,381.439,854.0031.5 %5.03,148.23823.4173.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,150.79863.0079.2 %5.0381.1498.3874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,304.63362.0089.0 %5.0267.3385.4968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,349.40479.0085.7 %5.0316.3879.5474.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,152.70313.0092.5 %5.0277.8279.5471.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,302.52134.0095.9 %5.0278.869.7296.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,353.31184.0094.5 %5.0226.479.4095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,493.42155.0095.6 %5.0248.1979.0768.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,361.62245.0092.7 %5.0393.4794.6975.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,470.84345.0090.1 %5.0321.1578.1075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,219.54148.0095.4 %5.0158.829.9093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,272.2483.0097.5 %5.0327.4379.9575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,237.50172.0094.7 %5.0184.6210.5994.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,728.762,754.5126.1 %5.0790.27390.4550.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0163.26114.9529.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,190.82425.4080.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,212.35616.0080.8 %5.0809.28274.2366.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,720.92597.0078.1 %5.0657.13487.8525.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,620.80340.0087.0 %5.0619.120.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,221.592,148.3470.3 %5.02,729.901,111.2559.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,186.502,280.66-4.3 %0.0555.18749.72-35.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,778.221,445.4069.8 %5.01,607.951,298.0819.3 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,394.791,090.0067.9 %5.0934.49102.3789.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม4,531.467,107.60-56.9 %0.01,151.57234.9579.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม2,965.121,808.7739.0 %5.0771.25827.45-7.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,391.13164.0088.2 %5.058.1758.71-0.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,555.83506.0080.2 %5.0463.9673.5084.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,407.68387.0083.9 %5.0562.07699.20-24.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,151.832,097.2033.5 %5.0809.28208.3274.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม4,317.0519,238.00-345.6 %0.01,379.762,199.90-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม3,776.626,755.00-78.9 %0.0876.14740.7815.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,188.961,673.0023.6 %5.0409.95298.0827.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม6,483.196,086.856.1 %3.01,758.16138.0492.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,213.55560.0053.9 %5.0475.87427.5010.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,476.721,416.0059.3 %5.0775.77544.8129.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,214.282,867.0032.0 %5.0980.430.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,142.251,751.0065.9 %5.01,379.74243.1282.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,554.302,011.3463.8 %5.01,056.7267.6493.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม9,432.95946.0090.0 %5.0904.36459.5249.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 35,005.4124,902.4228.9 %5.0851.821,056.24-24.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,634.671,726.0034.5 %5.0600.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,507.883,206.008.6 %4.0700.88616.5912.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,529.651,179.0053.4 %5.0562.08194.7565.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม3,346.154,602.00-37.5 %0.0904.34714.5321.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม2,953.12882.0070.1 %5.0771.25400.0548.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,070.132,663.12-148.9 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 131,411.8710,469.0466.7 %5.01,352.58480.2364.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 246,892.3811,994.0074.4 %5.018,698.14392.5097.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 321,072.866,997.2066.8 %5.01,055.081,527.10-44.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)18,326.306,465.1664.7 %5.01,798.45123.2293.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,356.131,990.0078.7 %5.0362.69429.29-18.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม70,040.5038,594.0044.9 %5.01,545.651,125.8527.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบ61,567.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม15,056.43120.1699.2 %5.0692.21711.87-2.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย55,472.7213,528.0075.6 %5.0803.991,003.45-24.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม74,140.5312,180.0083.6 %5.0732.46568.4822.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม6,547.7514,716.00-124.7 %0.01,756.242,190.44-24.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,799.67860.0069.3 %5.0695.19325.9353.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,640.48434.0083.6 %5.0619.12365.3441.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม33,831.789,372.4072.3 %5.05,940.503,436.6042.1 %5.0
รวม 617,824 259,067 58.07 % 71,414 30,088 57.87 %