จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,561.240.000.0 %0.0503.61174.4465.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด12,167.874,380.5064.0 %5.0145.92195.96-34.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด36,527.674,200.0088.5 %5.0118.0385.5027.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,094.022,748.0011.2 %5.0450.76152.6566.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,767.991,160.0058.1 %5.0471.2651.7989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด20,216.035,707.2971.8 %5.03,375.041,050.6168.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,181.451,334.0068.1 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,190.97153.0096.3 %5.0331.3067.5379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,317.36234.0092.9 %5.0235.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,178.78132.0095.8 %5.0177.2516.2090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,501.40141.0096.0 %5.0123.8145.3563.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,263.00262.0092.0 %5.0346.0163.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,028.99186.0095.4 %5.0349.7324.9892.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย2,910.04127.0095.6 %5.0239.2152.4978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,679.3919.0098.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,417.65397.0088.4 %5.0254.3669.6772.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,160.8582.0097.4 %5.0161.0416.2989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ3,883.47175.0095.5 %5.0185.6666.5064.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,206.27390.0090.7 %5.0231.2868.9570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,336.39227.0093.2 %5.0290.8780.7572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,245.8980.0097.5 %5.0265.6258.9877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ317.67162.0049.0 %5.0211.1266.3468.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,618.203,373.886.8 %3.0998.031,728.50-73.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด656.663,373.88-413.8 %0.0250.4864.6074.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,240.98572.7074.4 %5.0320.59342.00-6.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,277.499.0099.6 %5.0524.39218.5058.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,338.37424.0081.9 %5.0517.16190.0063.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด3,589.88819.0077.2 %5.0784.931,027.07-30.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,833.02765.0073.0 %5.0769.85745.903.1 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,602.48315.0091.3 %5.0788.85415.7147.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,493.691.00100.0 %5.01,563.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด1,962.403,489.84-77.8 %0.0585.43666.52-13.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,059.672,513.0050.3 %5.01,100.141,165.55-5.9 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,799.911,597.0058.0 %5.01,058.01115.8289.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)8,162.3316,689.02-104.5 %0.01,667.23304.3081.7 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด24,129.7837,466.01-55.3 %0.0116.331,033.45-788.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,025.801,422.3053.0 %5.0857.38237.5072.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,095.79414.0062.2 %5.039.0634.0412.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,815.751,022.0043.7 %5.067.990.9598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด2,917.29424.0085.5 %5.0826.880.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,585.90254.0090.2 %5.0674.76270.0460.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด2,523.411,611.0036.2 %5.0636.73331.0848.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,344.6122,192.00-249.8 %0.02,852.401.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,646.751,864.0059.9 %5.01,226.23439.7664.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,210.851,499.0081.7 %5.03,127.821,118.5064.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,249.231,597.0069.6 %5.01,128.23142.5087.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,137.20579.0094.3 %5.01,055.08508.2551.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,240.502,257.0030.4 %5.0960.01963.21-0.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,454.551,992.0042.3 %5.0704.06653.647.2 %3.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,306.932,298.4846.6 %5.01,359.31858.6036.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,166.462,543.0019.7 %5.0541.986.9098.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,833.666,845.0022.5 %5.0274.89351.50-27.9 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,410.701,743.0027.7 %5.0386.5857.0085.3 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 45,048.7022,044.9551.1 %5.0997.61135.0086.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด539.23334.0038.1 %5.0238.96160.4832.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,699.96829.2669.3 %5.0750.83520.4630.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,656.551,296.0051.2 %5.0693.78307.9555.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,196.054,094.792.4 %1.01,169.18253.1978.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,671.14762.0079.2 %5.01,074.10252.9476.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด8,947.796,152.4231.2 %5.0919.60370.5059.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 211,615.709,540.0017.9 %5.01,170.73760.0035.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 321,818.094,290.5380.3 %5.01,445.89408.5071.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 172,519.8410,308.0085.8 %5.01,159.38370.5068.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,256.146,982.22-114.4 %0.02,272.66678.0070.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด8,098.8112,713.28-57.0 %0.0188.52635.64-237.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,036.373,601.00-76.8 %0.0173.30530.53-206.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด124,851.3161,630.0050.6 %5.01,567.262,168.37-38.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด121,220.7426,976.0077.7 %5.0876.94950.00-8.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด35,915.2637,879.00-5.5 %0.01,133.802,707.50-138.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย20,305.158,384.0058.7 %5.0905.30798.4911.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร25,613.645,240.0079.5 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง166,922.9116,583.0090.1 %5.0916.67814.2611.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด75,805.1510,872.0085.7 %5.0760.180.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด7,782.3515,504.00-99.2 %0.02,007.202,375.33-18.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2,867.08659.0077.0 %5.0731.80613.4716.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,846.79594.0079.1 %5.0655.75190.0071.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด41,042.095,000.0087.8 %5.08,233.831.00100.0 %5.0
รวม 1,080,600 416,531 61.45 % 67,098 33,547 50.00 %