จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,220.75752.1066.1 %5.0532.55133.0075.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์46,679.694,471.1090.4 %5.0365.6069.3181.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,708.662,480.0047.3 %5.0776.32199.0774.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,941.04572.0080.6 %5.0700.2843.1993.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์0.008,727.000.0 %0.00.00945.270.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์0.00734.000.0 %0.00.0041.870.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ0.00380.000.0 %0.00.0068.190.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,681.14534.0085.5 %5.0237.0968.0571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,335.71405.0087.9 %5.0179.9068.6961.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,291.34195.0094.1 %5.0387.3868.9182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,372.00269.0092.0 %5.0420.5467.4584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง0.007.000.0 %0.00.0067.710.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,220.28117.0096.4 %5.0248.3953.3978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง0.00244.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,185.86190.0094.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง0.000.000.0 %0.00.0049.830.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,074.662,939.8327.9 %5.01,308.771,196.718.6 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์5,750.030.000.0 %0.01,080.601,110.81-2.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 70.002,327.400.0 %0.00.00217.750.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,049.312,039.0333.1 %5.0833.47599.8128.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,401.81451.0081.2 %5.0548.13395.4727.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์0.001,376.430.0 %0.00.0012,109.200.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,602.521,600.6965.2 %5.01,575.09804.8248.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,786.871,776.0053.1 %5.01,164.5175.3893.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,658.857,029.70-24.2 %0.01,308.87127.6390.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์0.001,122.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์963.50219.0077.3 %5.057.021.0098.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์2,843.760.000.0 %0.0719.270.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,579.3180.0096.9 %5.0624.29126.3579.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,030.791,759.5041.9 %5.0814.38348.8857.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์3,826.260.000.0 %0.01,194.69697.7641.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,671.127,232.02-27.5 %0.01,403.95553.0060.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,525.151,684.0052.2 %5.0890.44487.0545.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,791.561,164.0075.7 %5.01,257.61460.5163.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์27,631.101,684.0093.9 %5.0838.42534.6636.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 41,700.6429,328.2829.7 %5.0896.431,034.08-15.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,847.762,517.6048.1 %5.0814.81308.7562.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,586.50496.5080.8 %5.0584.91416.0128.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,155.782,639.7648.8 %5.01,274.17861.9132.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 136,941.629,988.3573.0 %5.02,077.68733.4064.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2221,537.065,961.9097.3 %5.0991.351,213.21-22.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)0.005,681.400.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง22,260.680.000.0 %0.0952.440.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง0.0010,649.990.0 %0.00.00463.780.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์0.0013.300.0 %0.00.002,967.510.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,088.941,837.0040.5 %5.0757.32816.35-7.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 464,261 92,413 0.00 % 26,145 13,675 0.00 %