จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,220.75752.1066.1 %5.0532.55133.0075.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์46,679.694,471.1090.4 %5.0365.6069.3181.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,708.662,480.0047.3 %5.0776.32199.0774.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,941.04572.0080.6 %5.0700.2843.1993.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์19,071.348,727.0054.2 %5.06,994.57945.2786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์3,803.11734.0080.7 %5.0312.8541.8786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,344.65380.0088.6 %5.0304.2868.1977.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,681.14534.0085.5 %5.0237.0968.0571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,335.71405.0087.9 %5.0179.9068.6961.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,291.34195.0094.1 %5.0387.3868.9182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,372.00269.0092.0 %5.0420.5467.4584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,243.1372.5497.8 %5.0402.0967.7183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,220.28117.0096.4 %5.0248.3953.3978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,326.41244.0092.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,185.86190.0094.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,297.41200.0093.9 %5.0293.7049.8383.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,074.662,939.8327.9 %5.01,308.771,196.718.6 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์5,750.03144.0097.5 %5.01,080.601,110.81-2.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 79,552.342,327.4075.6 %5.01,438.48217.7584.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,049.312,039.0333.1 %5.0833.47599.8128.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,401.81451.0081.2 %5.0548.13395.4727.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,242.241,376.4367.6 %5.01,289.851,161.529.9 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,480.973,128.85-111.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,602.521,600.6965.2 %5.01,575.09804.8248.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,786.871,776.0053.1 %5.01,164.5175.3893.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,658.857,029.70-24.2 %0.01,308.87127.6390.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,194.231,122.0064.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์963.50219.0077.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์2,843.7627.9599.0 %5.0719.2769.6990.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,579.3180.0096.9 %5.0624.29126.3579.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,030.791,759.5041.9 %5.0814.38348.8857.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,778.1426,100.11-446.2 %0.01,565.122,106.15-34.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์3,826.26334.0091.3 %5.01,194.69697.7641.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,159.451,720.6058.6 %5.0852.39633.9225.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,671.127,232.02-27.5 %0.01,403.95553.0060.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,370.881,167.0065.4 %5.0890.42465.5047.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,525.151,684.0052.2 %5.0890.44487.0545.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,770.51668.2086.0 %5.01,080.59173.8583.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,791.561,164.0075.7 %5.01,257.61460.5163.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์2,852.532,561.0010.2 %5.0662.9882.2187.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์27,631.101,684.0093.9 %5.0838.42534.6636.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 41,700.6429,328.2829.7 %5.0896.431,034.08-15.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,793.903,858.40-38.1 %0.0491.10148.4569.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,847.762,517.6048.1 %5.0814.81308.7562.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,586.50496.5080.8 %5.0584.91416.0128.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,155.782,639.7648.8 %5.01,274.17861.9132.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,173.7312.2499.6 %5.0795.36219.1672.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,685.064,204.5726.0 %5.0909.46281.0669.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 136,941.629,988.3573.0 %5.02,077.68733.4064.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2221,537.065,961.9097.3 %5.0991.351,213.21-22.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 344,851.824,210.1790.6 %5.01,304.60498.2661.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)27,704.165,681.4079.5 %5.02,057.48973.4352.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์2,720.265,000.00-83.8 %0.0374.63237.5036.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์70,339.7437,532.0046.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง22,260.6811,464.0048.5 %5.0952.44950.000.3 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์27,394.8314,588.0046.7 %5.0888.801,158.05-30.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง32,457.7114,136.0056.4 %5.0865.801,434.98-65.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี36,024.139,875.0072.6 %5.0826.081,160.90-40.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง34,535.5110,649.9969.2 %5.0818.36463.7843.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์15,740.0413,295.0015.5 %5.02,021.042,967.51-46.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,088.941,837.0040.5 %5.0757.32814.50-7.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,330.691,074.0053.9 %5.0510.10338.4133.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์42,020.247,408.8082.4 %5.06,698.634,927.1526.4 %5.0
รวม 921,201 286,438 68.91 % 62,408 35,514 43.09 %