จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,119.85350.0083.5 %5.0569.7546.0091.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร9,723.865,105.0047.5 %5.0155.87155.97-0.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร5,131.3016,904.00-229.4 %0.0110.0868.8437.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,749.85796.0071.1 %5.0874.00127.1385.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,598.09330.0087.3 %5.0471.17103.3678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร13,624.928,724.0036.0 %5.02,794.62875.8968.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า306.12231.0024.5 %5.0347.5415.9195.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน2,937.38328.0088.8 %5.0251.3963.3474.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,182.68518.0087.6 %5.0320.2468.4878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,168.63630.0080.1 %5.0373.84127.7365.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,152.15307.0090.3 %5.0336.1353.8684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,255.58241.0092.6 %5.0299.7576.9774.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,012.49153.0094.9 %5.0191.1815.7791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,425.01297.0093.3 %5.0414.6072.0782.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว618.022.0099.7 %5.0141.9815.8888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์521.9714.0097.3 %5.0348.1615.9395.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์2,960.99183.0093.8 %5.0172.2117.1690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,150.56102.0096.8 %5.0271.3279.1370.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง624.5554.0091.4 %5.0394.5086.0878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว479.0711.0097.7 %5.0379.2358.3884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย424.79215.0049.4 %5.0319.2754.1383.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,460.7596.0097.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร2,981.871,635.2645.2 %5.0931.03839.879.8 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,186.271,037.0067.5 %5.01,083.181,733.97-60.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,768.90150.0094.6 %5.0893.02646.0027.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,765.74420.0084.8 %5.0639.94478.3225.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,676.861,420.0047.0 %5.0950.076,220.83-554.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,859.251,207.0068.7 %5.0931.41410.4055.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,309.182,401.0044.3 %5.01,653.681,748.70-5.7 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,593.181,398.0061.1 %5.01,198.26255.8378.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,747.354,759.6629.5 %5.01,024.16429.4058.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร40,840.9639,395.703.5 %1.5520.62549.00-5.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,076.5410,854.42-34.4 %0.03,720.856,432.25-72.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,591.161,238.0077.9 %5.0836.70160.5580.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,272.59506.0060.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,219.435,156.00-22.2 %0.089.21119.66-34.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,737.28421.0088.7 %5.0557.9487.9984.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,347.91306.0087.0 %5.0683.84429.0037.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,738.131,631.0040.4 %5.0874.00448.7648.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร8,681.092,554.0070.6 %5.01,597.591,947.35-21.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,436.613,161.0028.8 %5.01,383.86609.3856.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,283.58854.0074.0 %5.0689.76450.1134.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,038.615,621.00-39.2 %0.01,007.85105.8089.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร11,810.777,548.0536.1 %5.02,882.262,300.1520.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร8,267.42957.0088.4 %5.0797.92360.9954.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,001.731,914.7036.2 %5.01,007.12281.4172.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,030.602,108.0030.4 %5.01,083.06454.3058.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,464.261,377.8469.1 %5.01,368.40324.7676.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,379.822,096.8211.9 %5.0556.8035.3193.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร8,298.971,106.0086.7 %5.0816.95528.9935.2 %5.0
รจจ.สกลนคร 52,130.6966,560.00-27.7 %0.01,063.46624.5041.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,234.44294.0086.8 %5.0569.75533.046.4 %3.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร3,604.601,476.3559.0 %5.0912.02926.41-1.6 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร8,802.96788.0091.0 %5.0702.86290.0958.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร3,953.082,168.6245.1 %5.01,064.16484.8054.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,047.501,867.0038.7 %5.01,461.31265.3981.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,789.626,123.47-242.2 %0.0836.70544.3534.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 120,495.047,128.0065.2 %5.01,517.201,016.3233.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 240,273.9710,682.4673.5 %5.02,636.39709.9573.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 320,762.348,215.8060.4 %5.0339.79680.58-100.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2353,679.473,384.8793.7 %5.02,395.98479.6480.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,540.352,025.0042.8 %5.0278.84549.71-97.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร74,682.8449,216.0034.1 %5.01,839.66986.2446.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร23,952.387,081.9370.4 %5.0940.50883.606.0 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม11,650.7912,900.96-10.7 %0.0828.43836.00-0.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน112,098.334,601.4695.9 %5.01,159.171,837.95-58.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8,246.1510,153.48-23.1 %0.02,106.512,887.45-37.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,894.171,202.0058.5 %5.0950.07737.7722.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร774.98508.0034.4 %5.0785.56325.9258.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร34,838.044,814.4486.2 %5.05,823.694,490.2222.9 %5.0
รวม 720,486 340,017 52.81 % 67,528 50,677 24.95 %