จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,245.60346.0084.6 %5.0473.550.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม225,681.2314,670.0093.5 %5.01,847.81299.9983.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,808.581,216.0056.7 %5.0382.96110.6071.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม2,907.26701.0075.9 %5.0682.2981.5988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม18,978.939,442.0050.3 %5.02,298.651,047.4454.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,381.25171.0097.3 %5.0542.6376.4185.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,642.07218.0095.3 %5.0285.1289.7868.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,275.40134.0096.9 %5.0514.87107.0679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,027.43151.0095.0 %5.0313.7021.2193.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,775.0591.0097.6 %5.0281.6225.3191.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง6,099.43334.0094.5 %5.0399.18116.8170.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,099.10233.0094.3 %5.0270.4799.3463.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,531.17218.0093.8 %5.0351.7488.6674.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,739.4388.0097.6 %5.0261.4221.0492.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม10,837.167,974.0026.4 %5.01,348.26296.7478.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 2,715.742,274.6016.2 %5.0549.18855.95-55.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,223.091.00100.0 %5.0397.02236.5540.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,263.361,399.0038.2 %5.0401.6394.0576.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,244.52512.2477.2 %5.0544.22166.2569.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,264.98675.0084.2 %5.0986.54721.2426.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,239.13812.0084.5 %5.0386.84294.5023.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม2,369.21673.0071.6 %5.0342.76103.5069.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,319.673,138.0050.3 %5.01,842.271,605.8212.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,046.891,980.0035.0 %5.0718.61688.394.2 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,832.887,943.29-64.4 %0.01,652.081,175.7828.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,750.821,051.0072.0 %5.0716.08143.8779.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม6,174.736,971.15-12.9 %0.01,024.57124.1287.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม54,460.9251,093.006.2 %3.0370.43616.66-66.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม2,869.61711.0075.2 %5.0815.4112.2598.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)862.401.0099.9 %5.024.9160.88-144.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,328.89561.0057.8 %5.054.28247.75-356.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,772.51598.0078.4 %5.0720.33144.6979.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,821.79263.0090.7 %5.0568.20519.178.6 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม2,686.271,625.0039.5 %5.0682.29673.101.3 %0.5
สำนักงานจังหวัดนครพนม38,979.9725,993.0033.3 %5.017,416.361,645.2490.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,259.132,148.4534.1 %5.01,005.56214.7078.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม3,150.97860.0072.7 %5.0758.89439.1542.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม7,902.075,100.0035.5 %5.01,880.30195.7889.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม8,415.07800.0090.5 %5.0606.23521.7913.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,157.331,230.0061.0 %5.0853.44385.5154.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,004.211,588.0060.3 %5.0861.86266.1269.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,271.141,181.4772.3 %5.0967.53258.1673.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,670.182,234.9516.3 %5.0549.1849.7490.9 %5.0
สพ.นครพนม29,671.125,570.0081.2 %5.0677.25689.74-1.8 %0.0
รจก.นครพนม 70,783.1038,099.0046.2 %5.01,352.261,220.099.8 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,161.882,663.8215.8 %5.0796.3995.9188.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,399.882,599.0040.9 %5.0834.42705.9915.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,524.50960.0062.0 %5.0549.17268.0851.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม3,705.038,456.60-128.2 %0.0796.39452.6243.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,999.971,250.0058.3 %5.0720.33150.3279.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม2,943.863,406.13-15.7 %0.0623.03531.2914.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 111,352.319,312.1318.0 %5.0953.14537.6743.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 253,070.454,396.7191.7 %5.01,519.931,060.1130.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)20,962.9610,743.8748.7 %5.01,376.75590.6757.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม1,683.162,782.56-65.3 %0.0220.19571.90-159.7 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม45,384.0748,971.00-7.9 %0.01,147.68511.4655.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง80,889.8519,048.0076.5 %5.0814.77546.8132.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม69,669.606,645.0090.5 %5.0721.13351.5051.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม6,278.079,798.00-56.1 %0.01,510.461,201.1520.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,399.401,045.0056.4 %5.0625.24381.7638.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,075.791,041.0066.2 %5.01,319.35507.6161.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม24,574.5216,099.6634.5 %5.03,969.122,721.2831.4 %5.0
รวม 931,616 352,293 62.18 % 68,478 28,040 59.05 %