จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,245.60346.0084.6 %5.0473.550.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม225,681.2314,670.0093.5 %5.01,847.81299.9983.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,808.581,216.0056.7 %5.0382.96110.6071.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม0.00701.000.0 %0.00.0081.590.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม18,978.939,442.0050.3 %5.02,298.651,047.4454.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน0.00171.000.0 %0.00.0080.750.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม0.00218.000.0 %0.00.0089.780.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,027.43151.0095.0 %5.0313.7021.2193.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,099.10233.0094.3 %5.0270.4799.3463.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,531.17218.0093.8 %5.0351.7488.6674.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,223.091.00100.0 %5.0397.02236.5540.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,244.520.000.0 %0.0544.220.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,149.40675.0083.7 %5.0929.49721.2422.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.00812.000.0 %0.00.00294.500.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม2,369.21673.0071.6 %5.0342.76103.5069.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,319.670.000.0 %0.01,842.270.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม6,174.736,971.15-12.9 %0.01,024.57124.1287.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม0.0051,093.000.0 %0.00.00616.660.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม2,869.61711.0075.2 %5.0815.410.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)862.401.0099.9 %5.024.9160.88-144.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,328.89561.0057.8 %5.054.28247.75-356.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม1,082.36598.0044.8 %5.0546.96144.6973.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,821.79263.0090.7 %5.0568.20519.178.6 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,027.971,119.0063.0 %5.0891.46214.7075.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม2,842.76860.0069.7 %5.0606.76439.1527.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม3,437.495,100.00-48.4 %0.01,024.58195.7880.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม1,108.49800.0027.8 %5.0369.58521.79-41.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,157.330.000.0 %0.0853.440.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,332.152,234.954.2 %2.0549.1849.7490.9 %5.0
สพ.นครพนม28,801.265,570.0080.7 %5.0614.39689.74-12.3 %0.0
รจก.นครพนม 70,783.100.000.0 %0.01,352.260.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,524.50960.0062.0 %5.0549.17268.0851.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม0.008,456.600.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม2,946.693,406.13-15.6 %0.0623.03531.2914.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)0.0010,743.870.0 %0.00.00590.670.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม0.0048,971.000.0 %0.00.00511.460.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม0.009,798.000.0 %0.00.001,201.150.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,399.401,045.0056.4 %5.0625.24381.7638.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม24,574.5216,099.6634.5 %5.03,969.122,721.2831.4 %5.0
รวม 358,249 73,925 0.00 % 19,650 9,839 0.00 %