จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,640.641,058.0059.9 %5.0439.07101.9876.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร24,136.505,932.6275.4 %5.081.05356.59-340.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,255.281,299.0060.1 %5.0515.13104.3079.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,143.501,200.0061.8 %5.0724.31149.0679.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร13,575.3011,512.0015.2 %5.02,264.60541.5076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,419.131.00100.0 %5.0356.91123.5565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,359.54243.0092.8 %5.0226.2078.3065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,283.1888.0097.3 %5.0232.8369.0470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,365.62135.0096.0 %5.0314.74103.9867.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,276.4785.0097.4 %5.0266.5070.5173.5 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร18,308.3025,469.50-39.1 %0.01,670.84315.1081.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,542.631,671.0052.8 %5.01,047.581,018.402.8 %1.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,325.391,263.0045.7 %5.0458.0844.0390.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,385.951,116.0067.0 %5.01,009.55640.5336.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,544.15845.0066.8 %5.0610.21423.9930.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,437.63546.0077.6 %5.0553.1698.9682.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร2,941.741,358.0053.8 %5.0800.351,307.99-63.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ4,553.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ670.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร10,738.78973.0090.9 %5.01,184.27204.2582.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,507.821,113.0068.3 %5.0895.45307.3665.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร10,352.844,062.2560.8 %5.01,142.66314.4672.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,593.89982.0062.1 %5.0629.20437.7030.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,311.83499.0062.0 %5.049.912.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,694.90457.0083.0 %5.0686.2760.0691.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,342.89208.0091.1 %5.0515.13128.7875.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,054.672,266.0025.8 %5.0838.40380.9454.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร4,335.8119,669.29-353.6 %0.01,256.751,658.52-32.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,909.871,583.0067.8 %5.01,313.80329.6674.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31395.8348.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร3,864.487,661.73-98.3 %0.01,104.6375.0793.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,177.15635.0046.1 %5.0719.14617.5014.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร2,773.32870.0068.6 %5.0762.31422.7544.5 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,407.761,320.0045.2 %5.0534.11118.7577.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,185.96409.0087.2 %5.0895.43236.5273.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,299.361,113.0051.6 %5.0477.07115.5575.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร24,030.941,104.0095.4 %5.0663.85384.7542.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร32,474.1013,152.2859.5 %5.0765.92971.85-26.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,193.64753.0065.7 %5.0439.07158.3363.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,791.351,848.0051.3 %5.0819.36509.9037.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,348.60449.0080.9 %5.0515.13256.8950.1 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,989.86908.0377.2 %5.0838.41485.5842.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,195.92568.0082.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,017.156,860.0014.4 %5.02,951.69229.5392.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร8,716.842,124.0075.6 %5.01,346.82200.3985.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร18,017.846,015.5566.6 %5.01,671.91602.0864.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,158.023,504.72-202.6 %0.0267.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,246.4325,674.10-504.6 %0.0329.87190.0042.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร106,141.1314,406.2586.4 %5.0760.31328.7556.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย15,786.1910,400.0034.1 %5.0570.581,072.55-88.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,389.209,310.95-72.8 %0.01,623.601,935.69-19.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,674.491,227.0054.1 %5.0629.20421.1033.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,686.68490.0081.8 %5.0458.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร16,702.069,895.0040.8 %5.04,063.412,327.0042.7 %5.0
รวม 424,053 206,333 51.34 % 43,327 21,429 50.54 %