จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,049.862,689.2311.8 %5.02,062.66130.2293.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 352,041.2031,870.9538.8 %5.0168.42351.89-108.9 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,324.386,693.208.6 %4.063.22108.24-71.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่30,449.470.000.0 %0.0144.010.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังเขต 50.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,071.561.00100.0 %5.01,072.432.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 824,023.1412,411.3148.3 %5.03,608.00358.1590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 114,300.475,965.4058.3 %5.04,602.131,118.1575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,537.402,780.0067.4 %5.02,758.590.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 17,465.522,809.0062.4 %5.0393.7461.1084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,394.42377.0088.9 %5.0295.9892.6768.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง740.56361.0051.3 %5.0300.3575.0875.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,575.56153.0095.7 %5.0350.980.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,333.25440.0086.8 %5.0479.82123.7774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,323.3593.0097.2 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,374.40153.0095.5 %5.0229.3691.7560.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,360.01202.0094.0 %5.0708.25114.9183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,150.551,023.3075.3 %5.0285.1293.1767.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย4,022.87643.0084.0 %5.0270.30101.5962.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,167.73416.0086.9 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,567.02467.0086.9 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,238.99709.0083.3 %5.0645.63138.0578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,493.18209.0086.0 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,041.9984.0097.2 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,350.5654.0098.4 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,426.29124.0096.4 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,995.38226.0094.3 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36,683.362,015.3269.8 %5.03,098.85183.0394.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,884.311,180.2459.1 %5.01,025.1952.6294.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 50.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,621.883,963.5048.0 %5.02,650.752,870.12-8.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,778.41154.0096.8 %5.01,291.011,216.535.8 %2.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,770.661,941.0048.5 %5.01,972.62994.6549.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,456.321,487.0057.0 %5.0897.90527.6541.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,340.811,077.0067.8 %5.01,067.811,438.56-34.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่0.00392.000.0 %0.00.00501.970.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,440.142,290.0048.4 %5.01,681.843,800.00-125.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,756.741,653.0165.2 %5.02,429.00967.4860.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,525.248,056.30-45.8 %0.02,449.45574.1776.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 37,507.2816,245.3356.7 %5.02,360.66754.8068.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,530.120.000.0 %0.02,702.160.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่0.004,321.520.0 %0.00.0015,851.700.0 %0.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,812.15356.0090.7 %5.01,357.671.9099.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,267.102,101.6150.7 %5.02,330.062,880.97-23.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่16,864.7936,953.50-119.1 %0.03,620.57454.2787.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 13,686.9825,000.00-82.7 %0.05,682.132,930.0048.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)10,027.224,848.0051.7 %5.02,447.68441.7582.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.00199.500.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,204.978,555.3861.5 %5.0427.41243.1643.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,738.721,204.2056.0 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,370.75537.0084.1 %5.0641.0164.9389.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,511.501,532.0066.0 %5.0570.96253.9555.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่2,569.640.000.0 %0.0882.270.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,421.6772,587.80-370.7 %0.02,289.451,599.8130.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่3,227.865,860.00-81.5 %0.01,833.07437.0076.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,105.42280.0095.4 %5.01,262.59449.9364.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่14,485.4910,126.0030.1 %5.03,949.7966.5098.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่13,619.581,230.0091.0 %5.01,452.750.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,376.422,576.7541.1 %5.01,300.62528.7259.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,774.48529.0088.9 %5.01,841.51434.6276.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่0.001,589.670.0 %0.00.00505.480.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่0.003,730.000.0 %0.00.00215.580.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่244,337.2713,377.5894.5 %5.01,214.94676.0544.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่15,905.008,580.0046.1 %5.0844.63502.7540.5 %5.0
รจก.เชียงใหม่ 131,248.70107,689.0018.0 %5.02,627.212,116.4519.4 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 46,403.3334,699.0025.2 %5.01,548.02550.0064.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 50.0011,115.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,494.07149.0094.0 %5.0825.22278.0766.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,892.46135.0097.2 %5.01,357.67358.0473.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.00387.600.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่0.001,267.200.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,481.811,055.0069.7 %5.01,225.46232.3081.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,469.3610,420.85-133.2 %0.01,680.94715.9357.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่0.005,550.760.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 114,823.4966.7899.5 %5.02,614.91383.7885.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 20.000.000.0 %0.00.001,235.700.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,733.525,848.0054.1 %5.04,545.101,226.0973.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 468,310.7510,479.4884.7 %5.01,035.640.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 557,325.867,416.2687.1 %5.02,933.651,620.0044.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)5,082.92360.0092.9 %5.04,400.42727.1183.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,570.206,889.49-93.0 %0.0493.23215.1856.4 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร15,749.6116,487.00-4.7 %0.0479.830.000.0 %0.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่29,988.320.000.0 %0.0474.950.000.0 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์0.0010,811.400.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่83,311.9664,152.0023.0 %5.02,102.62639.5269.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง20,287.450.000.0 %0.01,038.150.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่150,495.160.000.0 %0.01,396.450.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่56,161.440.000.0 %0.01,463.990.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่29,784.390.000.0 %0.01,223.780.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง0.0010,882.000.0 %0.00.00658.450.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,511.141,523.0039.4 %5.0844.23310.0363.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง94,880.220.000.0 %0.01,533.470.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่32,210.2717,370.0046.1 %5.02,827.151,480.5047.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่31,531.900.000.0 %0.010,675.510.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่37,077.6525,160.0032.1 %5.02,097.17375.2582.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,750.36767.0072.1 %5.01,535.22193.2687.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่85,470.5542,413.5750.4 %5.04,146.464,239.80-2.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 0.003,469.000.0 %0.00.00834.260.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,998.638,405.05-40.1 %0.02,581.13564.2478.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 556,372.4512,038.7778.6 %5.019,914.548,572.7557.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่79,232.547,563.0190.5 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 1,419,394 688,339 0.00 % 154,028 64,795 0.00 %