จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,049.862,689.2311.8 %5.02,062.66130.2293.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 352,041.2031,870.9538.8 %5.0168.42351.89-108.9 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,625.271.00100.0 %5.0882.27171.0780.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่56,202.9531,870.9543.3 %5.0271.37165.3839.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่52,493.625,051.5590.4 %5.0152.53276.28-81.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,324.386,693.208.6 %4.063.22108.24-71.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่30,449.4724,061.3921.0 %5.0144.012.8598.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่18,028.5311,289.3637.4 %5.02,023.23369.2981.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,765.041,770.7236.0 %5.01,535.25125.9591.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,071.561.00100.0 %5.01,072.432.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 824,023.1412,411.3148.3 %5.03,608.00358.1590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 114,529.925,965.4058.9 %5.04,735.241,118.1576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,537.402,780.0067.4 %5.02,758.59718.2074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,150.551,023.3075.3 %5.0285.1293.1767.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย4,108.86643.0084.4 %5.0270.30101.5962.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,167.73416.0086.9 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,641.85598.0083.6 %5.0239.10103.5556.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,567.02467.0086.9 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,238.99709.0083.3 %5.0645.63138.0578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,493.18209.0086.0 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,041.9984.0097.2 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,350.5654.0098.4 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,426.29124.0096.4 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,995.38226.0094.3 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 17,465.522,809.0062.4 %5.0393.7461.1084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,891.662,686.0066.0 %5.0336.7684.2675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,394.42377.0088.9 %5.0295.9892.6768.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,856.84897.0076.7 %5.0255.7252.2479.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง740.56361.0051.3 %5.0300.3575.0875.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,575.56153.0095.7 %5.0350.9881.3876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,333.25440.0086.8 %5.0479.82123.7774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,748.92437.0090.8 %5.0384.0151.3086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,323.3593.0097.2 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,374.40153.0095.5 %5.0229.3691.7560.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,360.01202.0094.0 %5.0708.25114.9183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,889.9621.0099.5 %5.0259.8654.9378.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36,121.142,015.3267.1 %5.03,098.85183.0394.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,884.311,180.2459.1 %5.01,025.1952.6294.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,912.90752.0074.2 %5.0803.15336.5258.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,008.504,266.1529.0 %5.02,406.13787.5567.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,621.883,963.5048.0 %5.02,650.752,870.12-8.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,427.252,203.2035.7 %5.01,165.05202.4682.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,778.41154.0096.8 %5.01,291.011,216.535.8 %2.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,770.661,941.0048.5 %5.01,972.62994.6549.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,456.321,487.0057.0 %5.0897.90527.6541.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 131,423.7240,810.81-29.9 %0.013,128.086,038.9054.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,340.811,077.0067.8 %5.01,067.811,438.56-34.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,232.48392.0068.2 %5.01,072.43501.9753.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,440.142,290.0048.4 %5.01,681.843,800.00-125.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,756.741,653.0165.2 %5.02,429.00967.4860.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,525.248,056.30-45.8 %0.02,449.45574.1776.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 37,507.2816,245.3356.7 %5.02,360.66754.8068.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,530.122,495.5244.9 %5.02,702.16321.6588.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,444.142,466.8728.4 %5.0784.801,038.59-32.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,103.954,321.5252.5 %5.03,373.361,601.7052.5 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,812.15356.0090.7 %5.01,357.67123.5990.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,267.102,101.6150.7 %5.02,330.062,880.97-23.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่16,864.7936,953.50-119.1 %0.03,620.57454.2787.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 13,686.9818,936.00-38.4 %0.05,682.136,802.10-19.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)10,027.224,848.0051.7 %5.02,447.68441.7582.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,185.896.0099.8 %5.01,015.38199.5080.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,141.801,000.0080.6 %5.01,719.0295.0094.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)9,897.9915,664.00-58.3 %0.03,845.16449.3188.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,204.978,555.3861.5 %5.0427.41243.1643.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,738.721,204.2056.0 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,370.75537.0084.1 %5.0641.0164.9389.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,511.501,532.0066.0 %5.0570.96573.37-0.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่2,569.641.00100.0 %5.0882.27149.1583.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,421.6772,587.80-370.7 %0.02,289.451,599.8130.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่3,227.865,860.00-81.5 %0.01,833.07573.4268.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,105.42280.0095.4 %5.01,262.59449.9364.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่12,628.9210,126.0019.8 %5.03,113.0966.5097.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่13,619.581,230.0091.0 %5.01,452.75757.7747.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,376.422,576.7541.1 %5.01,300.62475.1163.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,774.48529.0088.9 %5.01,841.51434.6276.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,294.361,589.6774.7 %5.02,118.31505.4876.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,868.123,730.003.6 %1.51,376.68215.5884.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่37,636.2713,377.5864.5 %5.01,214.94676.0544.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่15,905.008,580.0046.1 %5.0844.63502.7540.5 %5.0
รจก.เชียงใหม่ 131,248.70107,689.0018.0 %5.02,627.212,116.4519.4 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 46,403.3334,699.0025.2 %5.01,548.02550.0064.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 513,019.7711,115.0014.6 %5.03,222.601,252.4361.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,494.07149.0094.0 %5.0825.22278.0766.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,892.46135.0097.2 %5.01,357.67358.0473.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,487.271.00100.0 %5.01,262.59387.6069.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่7,698.761,267.2083.5 %5.02,821.901,463.0048.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,481.811,055.0069.7 %5.01,225.46232.3081.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,469.3610,420.85-133.2 %0.01,680.94715.9357.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่3,788.485,550.76-46.5 %0.01,281.601,028.5119.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 114,823.4966.7899.5 %5.02,614.91383.7885.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 230,504.196,947.9577.2 %5.01,617.921,235.7023.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,733.525,848.0054.1 %5.04,545.101,226.0973.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 468,310.7510,479.4884.7 %5.01,035.64450.0356.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 557,325.867,416.2687.1 %5.02,933.651,620.0044.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)5,082.92360.0092.9 %5.04,400.42727.1183.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 680,761.515,139.1693.6 %5.01,722.05839.4451.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,570.206,889.49-93.0 %0.0493.23215.1856.4 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร15,749.6116,487.00-4.7 %0.0479.83385.7819.6 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่29,988.3228,388.005.3 %2.5474.95407.3414.2 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์10,552.3010,811.40-2.5 %0.0414.20460.89-11.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่83,311.9664,152.0023.0 %5.02,102.62639.5269.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง20,287.451,000.0095.1 %5.01,038.1595.0090.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่150,495.161,000.0099.3 %5.01,396.4595.0093.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่56,161.4439,329.0030.0 %5.01,463.991,759.65-20.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่29,784.391,000.0096.6 %5.01,223.78366.5670.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง44,999.5310,882.0075.8 %5.01,148.56658.4542.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,544.871,523.0040.2 %5.0844.23310.0363.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง94,880.2211,051.6588.4 %5.01,533.47819.6446.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่32,210.2717,370.0046.1 %5.02,827.151,480.5047.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่31,531.9044,547.40-41.3 %0.010,675.5110,093.785.4 %2.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่37,077.6525,160.0032.1 %5.02,097.17375.2582.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,750.36767.0072.1 %5.01,535.22193.2687.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่85,470.5542,413.5750.4 %5.04,146.464,239.80-2.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,789.183,469.0027.6 %5.01,357.671,043.0323.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,998.638,405.05-40.1 %0.02,581.13564.2478.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่6,158.983,632.0041.0 %5.01,902.90220.2088.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,503.29693.0072.3 %5.01,756.3267.1396.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,852.660.000.0 %0.0939.31477.7349.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 556,372.4512,038.7778.6 %5.019,914.548,573.7556.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่79,232.547,563.0190.5 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 2,111,650 1,026,482 51.39 % 238,080 108,256 54.53 %