จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน454.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0184.4986.1453.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน49,091.0848,316.001.6 %0.5100.03142.50-42.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,903.382,504.1035.8 %5.0753.46137.2581.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,567.961,806.0029.7 %5.0639.3933.2294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,955.787,115.9940.5 %5.03,035.41797.1173.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,988.741,226.0075.4 %5.0341.3755.4783.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,849.13219.0092.3 %5.0213.8726.7087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ6,334.75156.0097.5 %5.0185.4429.7484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,668.86401.0089.1 %5.0193.4670.5863.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,426.26288.0091.6 %5.0276.9944.2084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,176.49371.0091.1 %5.0491.6469.0686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,057.97117.0097.1 %5.0180.9633.5481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,608.54130.0096.4 %5.0394.5151.9686.8 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 22,668.921,873.2029.8 %5.0398.4315.9496.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,356.012,734.3337.2 %5.01,019.71819.9619.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,329.791,216.0063.5 %5.0943.62109.6188.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,887.15807.0079.2 %5.0696.41345.6950.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,747.23402.0085.4 %5.0366.85409.90-11.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,526.341,241.0064.8 %5.0506.282,202.13-335.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,020.431,275.0036.9 %5.0443.19366.5417.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,908.891,167.3070.1 %5.01,133.78618.5445.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,158.00788.0081.0 %5.0943.65231.0975.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน8,607.096,027.5730.0 %5.01,609.2097.7993.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,880.711,179.0059.1 %5.0696.44434.9637.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,714.273,668.00-114.0 %0.050.6635.3030.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,903.39354.0087.8 %5.0693.1568.4090.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,597.69582.0077.6 %5.0563.32275.5051.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,922.011,600.0059.2 %5.0634.12337.5446.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,709.601,966.3558.2 %5.01,323.961,603.78-21.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,994.61762.0084.7 %5.01,037.73403.4961.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,642.24993.0072.7 %5.0696.44234.6966.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,315.066,972.72-61.6 %0.01,323.9668.8894.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,824.49806.0078.9 %5.0696.41546.2521.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,203.482,331.4027.2 %5.0848.57228.0073.1 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,433.841,614.0053.0 %5.0791.52400.4549.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,641.66828.7577.2 %5.0962.48353.3663.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน2,906.922,410.0017.1 %5.0677.42102.2584.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน8,977.821,685.0081.2 %5.0439.36173.8560.4 %5.0
รจจ.ลำพูน 47,932.7729,121.0039.2 %5.0983.27708.5127.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,502.60112.0095.5 %5.0306.840.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน1,689.352,706.00-60.2 %0.0584.97342.0041.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน1,314.541,327.00-0.9 %0.0402.90240.2540.4 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,256.994,502.0014.4 %5.01,190.85423.9964.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,843.07907.2968.1 %5.0677.4228.5095.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,033.481,779.0041.4 %5.0772.50230.1170.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 138,388.727,300.9781.0 %5.01,069.67418.6260.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 230,895.716,863.0777.8 %5.01,444.11762.7247.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน2,935.732,652.009.7 %4.5322.41127.4360.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน57,517.6931,112.6645.9 %5.01,334.39499.6862.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนไม่ครบ10,294.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,367.74ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 15,041.917,466.9950.4 %5.0609.49640.60-5.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง15,032.669,682.0035.6 %5.0607.09798.00-31.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน8,327.128,898.00-6.9 %0.01,419.6047.9496.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 3,024.111,934.0036.0 %5.0734.47500.2931.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,583.00347.0086.6 %5.0430.18238.4544.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน14,051.137,119.0049.3 %5.03,746.802,704.7127.8 %5.0
รวม 449,877 231,764 48.48 % 43,125 20,774 51.83 %