จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,322.532,445.0043.4 %5.0922.05201.6978.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี2,969.480.000.0 %0.0484.6997.4679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,546.9514,372.211.2 %0.52,556.27693.7772.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 231,990.3929,682.007.2 %3.54,832.101,206.5075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 17,126.905,238.0026.5 %5.0406.2195.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา4,671.641,190.0074.5 %5.0398.6976.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,501.77471.0089.5 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,202.602,017.0061.2 %5.0342.3554.8584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,162.371,545.0070.1 %5.0248.5758.6076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,165.451,190.0071.4 %5.0185.45115.2537.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,641.496,225.41-34.1 %0.0901.90483.0146.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,874.071,138.8876.6 %5.01,276.08403.6668.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,529.192,307.0049.1 %5.0865.01876.44-1.3 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,549.362,451.5762.6 %5.0919.64541.9341.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,543.61833.0076.5 %5.0503.65660.33-31.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,035.276,280.0055.3 %5.01,906.441,054.0944.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 14,638.586,533.61-40.9 %0.01,532.951,025.3333.1 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 17,744.370.000.0 %0.06,541.511,329.3679.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,726.471,964.00-13.8 %0.0369.68545.69-47.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,802.074,260.3311.3 %5.0975.41963.161.3 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,527.341,432.0059.4 %5.0678.32546.8919.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี8,841.2619,571.78-121.4 %0.01,188.27134.6888.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,671.703,191.0052.2 %5.02,229.87228.1989.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,774.151,802.9352.2 %5.0807.96393.0951.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี0.00767.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี2,932.711,597.0045.5 %5.0480.99349.4227.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,188.150.000.0 %0.0731.89185.4174.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,078.531,389.0054.9 %5.0446.60155.4365.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,088.8714,577.00-139.4 %0.01,485.7974.2995.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี11,476.668,517.0025.8 %5.01,342.461,277.754.8 %2.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,625.33304.0097.1 %5.0541.68245.1154.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,358.841,607.0063.1 %5.0693.81418.6739.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี0.003,373.000.0 %0.00.0076.770.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,086.375,852.0055.3 %5.0574.82476.9017.0 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 125,069.9079,239.0236.6 %5.01,209.99272.4977.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี0.001,119.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี13,983.9415,120.00-8.1 %0.02,291.210.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี4,679.782,334.5050.1 %5.0541.73273.2049.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.0064.030.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)43,463.570.000.0 %0.01,769.640.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 139,422.409,880.0074.9 %5.0696.33354.7449.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี0.004,153.000.0 %0.00.00403.590.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี0.00128,100.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,840.792,541.7933.8 %5.0712.87305.9457.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,259.40390.0082.7 %5.0313.54181.0142.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี20,222.838,576.1657.6 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 414,972 268,066 0.00 % 47,114 20,160 0.00 %