จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,293.45721.0078.1 %5.0293.1785.2370.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,322.532,445.0043.4 %5.0922.05201.6978.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,015.511,406.0053.4 %5.0503.7097.4680.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,546.9514,372.211.2 %0.52,633.49693.7773.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 231,990.3929,682.007.2 %3.54,854.671,206.5075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,202.602,017.0061.2 %5.0342.3554.8584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,162.371,545.0070.1 %5.0248.5758.6076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,165.451,190.0071.4 %5.0185.45115.2537.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 17,126.905,238.0026.5 %5.0406.2195.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,520.911,410.0068.8 %5.0277.8485.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,075.382,758.1045.7 %5.0372.1595.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา4,671.641,190.0074.5 %5.0398.6976.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,501.77471.0089.5 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,641.496,225.41-34.1 %0.0979.10483.0150.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,874.071,138.8876.6 %5.01,276.08403.6668.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,529.192,307.0049.1 %5.0865.01817.015.5 %2.5
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,549.362,451.5762.6 %5.0919.64541.9341.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,543.61833.0076.5 %5.0503.65660.33-31.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,691.08555.0079.4 %5.0332.56661.48-98.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,882.223,570.108.0 %4.0807.95658.7518.5 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,035.276,280.0055.3 %5.01,906.441,054.0944.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 14,638.584,533.612.3 %1.01,532.951,026.2333.1 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 17,744.37191,680.00-980.2 %0.06,541.511,330.2679.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,502.526,966.00-26.6 %0.06,403.272,077.3167.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,731.321,721.320.6 %0.5369.68545.69-47.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,802.074,260.3311.3 %5.0975.41859.4911.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,527.341,432.0059.4 %5.0678.32546.8919.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี8,841.2619,571.78-121.4 %0.01,188.27134.6888.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,671.703,191.0052.2 %5.02,229.87228.1989.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,774.151,802.9352.2 %5.0807.96393.0951.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,609.80767.0078.8 %5.0712.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี2,932.711,597.0045.5 %5.0480.99277.6342.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,636.155,391.72-48.3 %0.0731.89185.4174.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,741.1125,697.99-347.6 %0.01,112.211,516.27-36.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,368.6513,818.53-216.3 %0.0731.84373.0449.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,078.531,389.0054.9 %5.0446.60155.4365.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,088.8714,577.00-139.4 %0.01,485.7974.2995.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี11,476.668,517.0025.8 %5.01,342.461,278.654.8 %2.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,625.33304.0097.1 %5.0541.68245.1154.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,605.112,669.0026.0 %5.0693.40356.8748.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,796.301,863.0061.2 %5.0750.91129.2182.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,358.841,607.0063.1 %5.0693.81418.6739.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,252.093,373.0020.7 %5.0541.7376.7785.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,086.375,852.0055.3 %5.0574.82476.9017.0 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 49,524.6144,396.1110.4 %5.0717.16577.6919.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 125,069.9079,239.0236.6 %5.01,209.99272.4977.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี18,505.7412,590.1832.0 %5.0385.28469.20-21.8 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง41,530.7128,829.9930.6 %5.0798.80361.3554.8 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 25,415.18303.6098.8 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,496.151,119.0068.0 %5.0351.57247.7329.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,585.336,495.761.4 %0.51,283.36551.6757.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,744.624,458.426.0 %3.0731.84560.4623.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี15,823.9415,120.004.4 %2.02,291.21684.0070.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี4,679.782,334.5050.1 %5.0541.73273.2049.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต32,575.7095,850.00-194.2 %0.01,998.99576.7171.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,242.262,585.0020.3 %5.0465.6764.9386.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)43,463.5714,129.0767.5 %5.01,769.64599.8966.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 139,422.409,880.0074.9 %5.0696.33354.7449.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 219,985.3611,074.6544.6 %5.0827.05667.6519.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,330.684,153.00-78.2 %0.0165.48153.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี77,390.4021,204.0072.6 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 74,944.2754,572.0027.2 %5.01,419.381,065.4324.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี18,260.7731,774.36-74.0 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,425.4719,520.00-469.8 %0.01,185.211,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี331,838.34128,100.0061.4 %5.08,980.821,251.5786.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,886.822,541.7934.6 %5.0731.89305.9458.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,259.40390.0082.7 %5.0313.54181.0142.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี20,535.388,576.1658.2 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,250,169 1,009,625 19.24 % 86,506 36,612 57.68 %