จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,275.03739.0067.5 %5.0588.43161.1872.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง16,273.188,488.0047.8 %5.064.61131.51-103.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง6,083.258,042.60-32.2 %0.098.400.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,621.11765.0070.8 %5.0740.56124.6883.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,773.06920.0066.8 %5.0797.6152.6593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง11,775.237,224.0038.7 %5.03,307.721,179.9064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,662.621,684.0063.9 %5.0362.2449.4086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,260.14759.0082.2 %5.0315.9934.7389.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,215.20280.0093.4 %5.0273.0650.8381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,588.59407.0088.7 %5.0223.1486.0161.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,377.61386.0088.6 %5.0260.4635.4086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,412.39430.0087.4 %5.0484.4596.6580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,280.4272.0097.8 %5.0239.556.1297.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,344.43353.0089.4 %5.0441.2186.9080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,334.63220.0093.4 %5.0240.7356.5976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,317.89218.0093.4 %5.0450.079.4797.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,186.76279.0091.2 %5.0478.75103.1478.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง5,999.144,506.7124.9 %5.01,615.302,177.40-34.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง3,759.031,972.0047.5 %5.01,253.991,274.63-1.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,872.271,163.0059.5 %5.0854.66457.4446.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,961.7411,713.002.1 %1.05,340.472,745.6048.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,410.24415.0082.8 %5.0607.45622.99-2.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,355.14816.0084.8 %5.01,577.251,060.2032.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,171.571,784.0017.8 %5.0548.231,298.65-136.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,717.30978.0079.3 %5.01,691.36667.9560.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,207.461,335.0058.4 %5.0987.77210.9078.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,152.607,788.00-8.9 %0.01,900.54153.7591.9 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง31,839.0276,927.00-141.6 %0.0144.56118.9017.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,688.642,948.4320.1 %5.01,522.6685.5094.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,728.481,888.0049.4 %5.01,215.96795.1534.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง8,265.668,705.00-5.3 %0.03,864.255,202.40-34.6 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,011.781,617.3659.7 %5.02,142.5417.2799.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,736.161,395.0049.0 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง2,904.89506.0082.6 %5.0873.6795.9589.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,529.27427.0083.1 %5.0702.53696.320.9 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,062.573,035.000.9 %0.5930.72376.2459.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,446.5627,008.00-395.9 %0.01,672.351,316.9721.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,093.622,943.0042.2 %5.01,852.11347.7481.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,604.871,414.0045.7 %5.0778.59144.4081.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,708.236,968.60-48.0 %0.01,160.98161.6586.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง13,311.895,646.0057.6 %5.02,332.33154.0093.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,461.371,005.0071.0 %5.01,120.88260.0076.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,644.261,284.0064.8 %5.01,139.90277.0075.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางไม่ครบ1,763.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ132.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,985.881,802.9563.8 %5.02,399.26540.4577.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,341.462,191.0034.4 %5.0968.7543.6895.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง20,357.224,532.0077.7 %5.0597.18266.0055.5 %5.0
รจก.ลำปาง 116,004.9728,365.1775.5 %5.01,263.58693.9045.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 26,716.0318,405.1331.1 %5.0906.06281.9668.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง5,676.754,330.0023.7 %5.0506.03399.6321.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,587.76588.0077.3 %5.0328.44129.2060.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,227.941,553.0051.9 %5.0567.27458.0319.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง17,196.3713,417.9922.0 %5.01,470.38591.0359.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,618.871,103.0057.9 %5.0740.54221.6470.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,312.033,946.008.5 %4.01,463.16341.0876.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,258.021,910.0041.4 %5.01,025.80118.4588.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,375.782,534.0024.9 %5.01,044.82680.3334.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,802.545,115.00-34.5 %0.02,348.1060.0097.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง26,649.404,722.2482.3 %5.01,538.2675.9095.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 130,889.2611,610.0062.4 %5.01,703.80635.7062.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 251,589.025,116.0090.1 %5.0682.501,401.49-105.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 312,950.8122,233.78-71.7 %0.01,545.181,028.9233.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง302.803,326.52-998.6 %0.0302.84156.7548.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง77,898.2655,687.0028.5 %5.01,938.151,278.1034.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง49,969.1338,351.0023.3 %5.01,050.04622.2540.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง18,013.6411,177.0038.0 %5.0901.831,142.04-26.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา49,761.5810,488.0078.9 %5.0910.87388.6557.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน34,565.2218,251.5447.2 %5.01,040.89808.0922.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง7,014.2214,594.00-108.1 %0.02,261.821,525.1032.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 5,276.743,275.0037.9 %5.01,120.88777.8930.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,547.86718.0071.8 %5.0702.53248.9064.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง23,313.587,319.7568.6 %5.07,123.029,264.68-30.1 %0.0
รวม 840,628 504,118 40.03 % 85,738 47,168 44.99 %