จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,333.06711.0069.5 %5.0474.1795.9179.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,398.795,831.5043.9 %5.073.840.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,110.022,237.0028.1 %5.0702.37178.0174.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,035.98971.0068.0 %5.0759.4092.6887.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์27,634.6310,453.7062.2 %5.04,144.25733.6282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,534.72408.0088.5 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,951.06271.0094.5 %5.0211.7746.5578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,875.42584.0084.9 %5.0182.4731.3882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,514.56364.0089.6 %5.0293.8390.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,671.6698.0097.3 %5.0264.4035.5986.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,346.86394.0090.9 %5.0344.47102.1670.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,474.41137.0096.1 %5.0470.52104.4277.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,507.60230.0093.4 %5.0595.76102.8482.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,814.243,797.3270.4 %5.01,501.041,451.533.3 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,413.29359.5085.1 %5.0617.40120.6580.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์5,585.131,513.0072.9 %5.01,063.67560.5347.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,369.291,213.0064.0 %5.01,524.96311.9079.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,946.89838.0071.6 %5.0740.40413.3344.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,200.17766.0065.2 %5.0417.12414.310.7 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,656.901,763.5368.8 %5.0798.76986.78-23.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,981.841,804.0039.5 %5.0529.00279.6347.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,807.842,655.0061.0 %5.02,413.801,253.5848.1 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,989.171,916.4872.6 %5.01,107.79512.2053.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,359.478,045.9914.0 %5.01,559.40245.1084.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,726.245,205.9151.5 %5.01,721.191,368.0020.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,200.581,482.0032.7 %5.0455.14646.00-41.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,615.84306.0081.1 %5.062.223.8593.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,910.39673.0076.9 %5.0825.0036.3395.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,782.72274.0090.2 %5.0626.31337.2546.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์10,881.271,702.2084.4 %5.0590.60426.2727.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์11,778.312,332.0080.2 %5.01,272.831,352.48-6.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,263.523,969.0036.6 %5.01,101.71498.3154.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,191.782,547.0075.0 %5.01,006.63368.0263.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์12,510.506,724.3546.3 %5.01,577.1147.5097.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,707.63198.0094.7 %5.01,025.62392.4061.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,412.221,432.0058.0 %5.0930.56326.0665.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์4,718.721,503.0068.1 %5.01,253.83375.3970.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,266.93720.0078.0 %5.0854.48229.6773.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,155.873,300.0020.6 %5.0270.4140.4385.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์9,635.091,320.0086.3 %5.0778.44448.1442.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 35,495.4623,191.4034.7 %5.0864.94337.0961.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,524.57601.0076.2 %5.0512.195,161.70-907.8 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์11,467.501,428.0087.5 %5.0835.48521.2637.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,362.48970.5058.9 %5.0588.28201.8965.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,507.263,264.0027.6 %5.0969.90572.4641.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์2,954.83809.0072.6 %5.0779.67182.3676.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,179.513,044.1850.7 %5.0987.61446.7954.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์12,301.802,408.0080.4 %5.0359.01326.009.2 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1143,994.6613,551.9390.6 %5.01,400.66506.4063.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 214,182.256,941.3351.1 %5.01,883.32679.5963.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,430.913,474.04-142.8 %0.0286.61110.6061.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์57,605.7946,937.0018.5 %5.01,319.20844.1336.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์90,048.1824,569.0072.7 %5.0888.38547.4438.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์260,282.8816,902.6193.5 %5.0736.591,078.40-46.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย34,075.258,424.0075.3 %5.0773.401.8599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์27,249.7211,889.9356.4 %5.02,285.021,851.5519.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,868.262,751.0028.9 %5.0778.44423.9845.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,883.30556.0080.7 %5.0626.31111.0082.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์37,681.9710,573.0071.9 %5.06,119.833,468.1243.3 %5.0
รวม 990,367 263,336 73.41 % 58,443 32,434 44.50 %