จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,434.65186.0092.4 %5.0442.9699.5577.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่9,728.102,746.0071.8 %5.061.68180.07-191.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่12,570.4013,662.47-8.7 %0.093.4568.1327.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,741.03828.0069.8 %5.0431.8834.9291.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่0.00547.000.0 %0.00.0015.720.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่15,480.588,493.9945.1 %5.01,983.26643.4367.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,036.25752.0081.4 %5.0288.0357.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,534.24409.0088.4 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,453.56348.0089.9 %5.0222.3547.5078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,097.53378.0092.6 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,456.91281.0091.9 %5.0351.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,519.85251.0092.9 %5.0232.9347.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,342.75195.0094.2 %5.0510.4657.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,261.00202.0093.8 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่0.003,056.940.0 %0.00.002,221.100.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่1,568.641,162.0025.9 %5.0975.41584.2640.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,784.32452.0083.8 %5.0690.15255.5563.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,409.971,335.8444.6 %5.0519.01431.2916.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่0.001,529.000.0 %0.00.001,425.450.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,959.711,541.0021.4 %5.0513.73692.26-34.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่95,697.081,677.0098.2 %5.04,610.52973.4778.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่10,317.316,041.5641.4 %5.01,374.74395.2871.2 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่0.0015,315.400.0 %0.00.00218.500.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,183.840.000.0 %0.03,895.635,119.55-31.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่1,262.751,988.00-57.4 %0.0605.94718.62-18.6 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)10,535.820.000.0 %0.03,864.880.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,879.98176.0093.9 %5.070.9973.26-3.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,623.69388.0085.2 %5.0728.2116.8497.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,534.30232.9790.8 %5.0576.07306.8546.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,144.541,475.1153.1 %5.0842.3049.8794.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่11,791.3215,237.60-29.2 %0.01,393.761,163.8816.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,341.651,449.0066.6 %5.01,047.56216.6079.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่4,157.22603.0085.5 %5.0861.3134.1796.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่6,744.564,920.7527.0 %5.02,317.9071.0996.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่10,375.87517.0095.0 %5.0861.311,516.31-76.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,244.131,767.0158.4 %5.01,051.46271.7574.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,537.53427.0087.9 %5.0809.35515.8536.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,610.311,961.0045.7 %5.0937.38152.6283.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,730.151,814.0033.6 %5.0344.936.4198.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่9,385.341,308.0086.1 %5.0823.29269.7567.2 %5.0
รจจ.แพร่ 32,123.4113,455.1958.1 %5.0854.07370.5556.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,769.68187.0093.2 %5.0283.66117.7058.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,106.22571.0081.6 %5.0550.92251.4054.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,987.31420.0085.9 %5.0557.06140.0174.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่11,009.444,750.6856.8 %5.01,355.73602.3055.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่2,977.611,731.9641.8 %5.0765.26333.0856.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 26,687.229,352.1765.0 %5.01,457.98597.9359.0 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 234,906.585,603.7583.9 %5.01,571.90753.4052.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)9,819.709,568.362.6 %1.03,241.93406.4687.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,157.432,626.40-21.7 %0.0308.31223.0827.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่91,700.0451,933.0043.4 %5.01,555.59647.7758.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่95,684.1022,634.0176.3 %5.0861.53738.7814.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่24,718.0618,622.0024.7 %5.0891.871,321.53-48.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่28,728.2010,217.0064.4 %5.0790.370.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง31,351.318,815.0071.9 %5.0729.76479.1934.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง30,749.958,763.1871.5 %5.0754.79662.5512.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่14,179.958,067.3543.1 %5.01,876.601,664.5111.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,169.301,993.5937.1 %5.0842.31418.6150.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,272.24333.0094.7 %5.0261.89238.229.0 %4.5
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่33,020.5710,928.0066.9 %5.04,203.756,542.87-55.6 %0.0
รวม 748,876 265,779 64.51 % 54,105 31,621 41.56 %