จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน423.77301.0029.0 %5.0587.7498.4083.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน11,124.9018,573.06-67.0 %0.086.616.4692.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน7,520.5418,313.48-143.5 %0.076.3768.2410.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,538.581,188.0066.4 %5.0834.94221.4073.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,683.481,185.0055.8 %5.0796.9182.0489.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน16,429.659,247.0043.7 %5.02,579.00763.0970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,635.00578.0084.1 %5.0338.0085.1474.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา9,305.25309.0096.7 %5.0335.6468.6979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,163.61100.0096.8 %5.0343.1184.9075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น323.90113.0065.1 %5.0360.58103.5971.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,866.14212.0092.6 %5.0269.3561.0377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,306.47140.0095.8 %5.0176.7862.4164.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,237.80252.0092.2 %5.0329.4968.6679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,262.78133.0095.9 %5.0375.1387.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,256.26263.0091.9 %5.0336.88113.1366.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง4,293.70132.0096.9 %5.0432.50103.5476.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,757.83108.0096.1 %5.0494.4281.3983.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,657.763,403.0126.9 %5.0969.87639.7234.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,049.362,757.5031.9 %5.01,386.411,642.92-18.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,648.641,507.008.6 %4.0744.261,125.22-51.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,720.30788.0071.0 %5.0815.93657.4019.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,441.22696.0071.5 %5.0644.78800.74-24.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,868.771,062.0078.2 %5.01,467.551,986.93-35.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,417.391,882.7257.4 %5.01,348.52158.6688.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน2,010.481,799.9010.5 %5.0614.861,716.53-179.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน4,444.461,298.9670.8 %5.01,619.681,990.95-22.9 %0.0
ส.ป.ก. น่าน2,749.121,154.4458.0 %5.01,623.001,323.9418.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน3,828.576,453.23-68.6 %0.01,291.33119.0390.8 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร57,062.5059,063.60-3.5 %0.0882.10617.4530.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,282.411,312.0069.4 %5.01,329.36184.2386.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,815.81658.0063.8 %5.076.88158.08-105.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,911.72595.0079.6 %5.0911.01122.6886.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,446.59367.0085.0 %5.0682.82522.9223.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน2,898.621,382.0052.3 %5.0949.82297.3568.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,217.965,251.18-0.6 %0.01,785.731,116.6937.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,665.542,863.4062.6 %5.02,907.67156.4794.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน2,927.18969.5166.9 %5.0968.06309.7868.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน2,679.344,013.00-49.8 %0.0840.3477.1190.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,539.481,174.2886.2 %5.0701.83290.8458.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,854.201,525.8060.4 %5.0780.6019,877.84-2,446.5 %0.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,004.801,394.0072.1 %5.0910.99456.2449.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,331.72910.0072.7 %5.01,063.13328.9469.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,438.50855.0064.9 %5.0663.8031.6695.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน8,786.75858.0090.2 %5.01,043.16481.9853.8 %5.0
รจจ.น่าน 18,878.4712,577.5433.4 %5.0827.22771.366.8 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,087.62571.0081.5 %5.0606.75243.1359.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน5,040.641,692.0066.4 %5.0774.13218.7871.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,348.83398.0083.1 %5.0222.66261.94-17.6 %0.0
สปส.จ.น่าน4,595.253,032.4734.0 %5.01,253.27235.9181.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,515.721,309.0062.8 %5.01,196.25152.5487.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,388.49403.0083.1 %5.01,199.06642.0246.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,345.952,802.5016.2 %5.01,025.10212.1379.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 141,118.649,923.6175.9 %5.02,657.25977.1163.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2240,740.777,139.9397.0 %5.02,171.591,064.5851.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน3,800.512,411.0036.6 %5.0371.20297.6119.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน73,534.2754,680.0025.6 %5.01,773.821,203.7532.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน22,188.8211,500.0048.2 %5.01,047.3819,325.44-1,745.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว49,217.4610,964.5977.7 %5.01,075.401,148.02-6.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา43,859.988,257.1081.2 %5.0839.69694.2117.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน7,067.988,571.44-21.3 %0.02,171.831,818.6516.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,711.13921.0066.0 %5.0801.99683.2514.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,554.771,097.0057.1 %5.0701.81268.7261.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 17,744.4913,016.0026.6 %5.04,712.681,238.3873.7 %5.0
รวม 788,569 308,409 60.89 % 63,206 70,809 -12.03 %