จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,076.15287.0086.2 %5.0445.4356.7487.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา6,981.624,448.0036.3 %5.046.38136.61-194.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,757.59529.0080.8 %5.0470.10116.7275.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,752.93763.0072.3 %5.0673.6260.1091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา8,759.926,370.0027.3 %5.01,871.63681.6663.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,697.771,222.0067.0 %5.0366.72119.9567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,252.24515.0084.2 %5.0402.07103.0774.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,313.39301.0090.9 %5.0249.8769.8072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,115.37297.0090.5 %5.0276.22105.0362.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,296.85182.0094.5 %5.0448.53101.7477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,117.19262.0091.6 %5.0188.5986.7054.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,177.33117.0096.3 %5.0486.3679.8383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,116.57179.0094.3 %5.0479.0585.8182.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�4,578.241,465.5568.0 %5.01,206.071,342.00-11.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,452.23811.0076.5 %5.01,092.481,087.220.5 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,600.591,090.0058.1 %5.0654.60275.5057.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,223.68688.0069.1 %5.0521.49502.353.7 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,951.941,054.0064.3 %5.0901.811,719.50-90.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,916.721,980.34-3.3 %0.0572.021,045.00-82.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา7,590.544,181.6844.9 %5.01,434.26198.5586.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,225.951,645.0049.0 %5.0996.89423.7057.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา6,955.705,708.0917.9 %5.01,187.05132.0088.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,555.322,640.8025.7 %5.01,145.27634.1844.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,349.01868.0035.7 %5.057.7654.675.4 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,964.39439.0085.2 %5.0882.7924.2197.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,558.43419.0083.6 %5.0616.57413.7932.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,865.67873.1769.5 %5.0863.78193.4177.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,911.5222,540.00-476.2 %0.01,377.211,720.10-24.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,551.428,253.22-132.4 %0.01,110.99216.4380.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,807.84900.0067.9 %5.0749.68266.0064.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,244.334,870.307.1 %3.51,263.11175.4686.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,541.66448.0082.4 %5.0404.32315.3222.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,184.821,298.3059.2 %5.0958.86835.5812.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,929.45820.0072.0 %5.0692.63347.4249.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,097.591,108.0064.2 %5.0863.7749.8094.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,343.431,488.0036.5 %5.0514.2370.6086.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา8,756.801,142.0087.0 %5.0677.05471.2930.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา24,609.69693.0097.2 %5.0762.14275.5063.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,213.38480.0078.3 %5.0523.05211.8559.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,680.292,864.16-6.9 %0.0673.62381.6543.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,454.53299.0087.8 %5.0578.54180.0868.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,003.682,391.3940.3 %5.01,187.05739.5737.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,616.48925.0064.6 %5.0711.65156.6978.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,821.681,508.0046.6 %5.0749.68289.8061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 115,714.786,611.2257.9 %5.01,193.82589.1150.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2176,154.161,345.0099.2 %5.02,101.88209.0090.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,084.853,413.00-10.6 %0.0280.07100.0064.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา25,862.3120,456.5420.9 %5.0892.75237.5073.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ21,473.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0858.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้21,210.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0630.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,412.02750.0068.9 %5.01,159.471,549.72-33.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,673.81869.0067.5 %5.0730.67917.77-25.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,177.55403.0081.5 %5.0483.46312.4035.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา13,033.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,969.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 406,051 125,212 69.16 % 39,177 20,468 47.75 %