จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,076.150.000.0 %0.0445.430.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา0.004,448.000.0 %0.00.00136.610.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา0.00529.000.0 %0.00.00116.720.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา8,759.926,370.0027.3 %5.01,871.63681.6663.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,697.771,222.0067.0 %5.0366.72119.9567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,252.24515.0084.2 %5.0402.07103.0774.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,313.39301.0090.9 %5.0249.8769.8072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,115.37297.0090.5 %5.0276.22105.0362.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,296.85182.0094.5 %5.0448.53101.7477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,117.19262.0091.6 %5.0188.5986.7054.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,177.33117.0096.3 %5.0486.3679.8383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,116.57179.0094.3 %5.0479.0585.8182.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�4,578.240.000.0 %0.01,206.070.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,452.23811.0076.5 %5.01,092.481,087.220.5 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,600.590.000.0 %0.0654.600.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,223.68688.0069.1 %5.0521.49502.353.7 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,951.941,054.0064.3 %5.0901.811,719.50-90.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,916.720.000.0 %0.0572.020.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,225.951,645.0049.0 %5.0996.89414.7058.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,555.322,640.8025.7 %5.01,145.27634.1844.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,349.01868.0035.7 %5.057.7654.675.4 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,964.39439.0085.2 %5.0882.7948.4194.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,558.43419.0083.6 %5.0616.57413.7932.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,865.67873.1769.5 %5.0863.78193.4177.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,911.520.000.0 %0.01,377.210.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,551.420.000.0 %0.01,110.990.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,807.840.000.0 %0.0749.680.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,244.334,870.307.1 %3.51,263.11175.4686.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,541.66448.0082.4 %5.0404.32315.3222.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,184.821,298.3059.2 %5.0958.860.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา0.00820.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,097.591,108.0064.2 %5.0863.7749.8094.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,343.431,488.0036.5 %5.0514.2370.6086.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา8,756.801,142.0087.0 %5.0677.05471.2930.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา24,609.690.000.0 %0.0762.140.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,213.380.000.0 %0.0523.050.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา0.002,391.390.0 %0.00.00739.570.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,616.48925.0064.6 %5.0711.65156.6978.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,821.681,508.0046.6 %5.0749.68289.8061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 10.006,611.220.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2176,154.160.000.0 %0.02,101.880.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,084.850.000.0 %0.0280.070.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา25,862.3120,456.5420.9 %5.0892.75237.5073.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ21,473.670.000.0 %0.0858.380.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้21,210.490.000.0 %0.0630.370.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,412.020.000.0 %0.01,159.471,549.72-33.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,673.81869.0067.5 %5.0730.67917.77-25.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,177.55403.0081.5 %5.0483.46312.4035.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา13,033.590.000.0 %0.03,969.010.000.0 %0.0
รวม 121,314 53,399 0.00 % 20,298 11,048 0.00 %