จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,079.10329.0084.2 %5.01,541.9599.6893.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย16,799.5013,033.0022.4 %5.077.53188.82-143.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,297.5112,426.0535.6 %5.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,599.582,091.0041.9 %5.01,086.04341.7468.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,147.751,013.0052.8 %5.0629.70133.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย21,004.996,356.0069.7 %5.02,816.501,155.8159.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,491.201,625.1053.5 %5.0389.03144.3162.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,160.26659.0084.2 %5.0335.1195.4871.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,915.37555.0085.8 %5.0399.8989.9777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,248.32620.0080.9 %5.0418.1189.7378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,212.26236.0092.7 %5.0544.2579.0485.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,110.42190.0093.9 %5.0571.0289.1684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,040.68207.0093.2 %5.0344.9877.5377.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,212.26117.0096.4 %5.0419.3377.2181.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,142.00433.0086.2 %5.0393.2581.9279.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,124.98293.0090.6 %5.0263.4384.9167.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,212.26309.0090.4 %5.0267.0679.1770.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,047.53244.0092.0 %5.0280.2881.8670.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,927.48174.0094.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,212.26107.0096.7 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว2,956.33193.0093.5 %5.0177.1171.7559.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย47,831.4627,915.7941.6 %5.02,532.75318.8787.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน10,423.853,642.0065.1 %5.01,294.07404.9968.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,227.0517,092.00-667.5 %0.01,189.67450.9962.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย5,047.083,608.0028.5 %5.02,036.852,366.12-16.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,936.82803.0079.6 %5.0743.76351.5452.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย2,212.721,157.5047.7 %5.0610.651,681.48-175.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย2,714.01936.0065.5 %5.0895.88271.0669.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,549.58679.0080.9 %5.01,295.232,366.17-82.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,358.542,076.6812.0 %5.0723.73584.6619.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,680.711,101.9176.5 %5.01,861.201,675.5510.0 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,057.282,239.9244.8 %5.01,485.38479.9467.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 3,924.626,512.00-65.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,398.291,443.0039.8 %5.0724.741,229.63-69.7 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)8,344.706,829.8718.2 %5.03,797.591,852.5051.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,164.384,200.00-32.7 %0.073.87103.06-39.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,492.65280.0096.3 %5.0477.5360.1387.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,754.49346.0087.4 %5.0933.92131.3085.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,337.84358.0084.7 %5.0705.73516.4626.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,264.871,947.0040.4 %5.01,105.07254.6777.0 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,834.3225,301.55-333.7 %0.02,341.112,007.5714.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,114.832,403.0041.6 %5.01,301.80954.2426.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,094.586,425.3654.4 %5.02,864.07199.9293.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย963.9227,796.00-2,783.6 %0.0781.79820.43-4.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,644.881,390.5061.9 %5.0760.64773.17-1.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,047.811,088.0064.3 %5.01,067.04697.9134.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย5,976.842,008.3066.4 %5.01,673.41420.3174.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,695.231,837.8431.8 %5.0819.83162.6280.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย11,538.845,644.0051.1 %5.0555.60369.5033.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,073,570.6077,363.0096.3 %5.022,873.80995.8595.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,589.06498.0080.8 %5.0591.63203.5065.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย12,315.344,640.7262.3 %5.03,291.41835.0574.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,813.35940.0066.6 %5.0819.82367.6455.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย5,115.646,352.19-24.2 %0.01,675.551,035.2538.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,337.12674.0071.2 %5.0724.75324.0555.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย7,513.553,153.0858.0 %5.01,276.21486.4761.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,429.621,815.3075.6 %5.01,567.36301.5580.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)62,748.152,697.0095.7 %5.03,261.74759.6576.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 140,037.608,212.2279.5 %5.02,674.451,326.6850.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 225,056.296,438.7574.3 %5.01,690.631,021.8139.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 39,918.293,710.7662.6 %5.01,328.801,400.12-5.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 436,390.596,958.8580.9 %5.01,558.431,621.66-4.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย1,085.903,125.20-187.8 %0.0294.631,006.10-241.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย13,190.7247,382.00-259.2 %0.0808.91783.433.2 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย23,689.0713,560.0042.8 %5.0951.151,325.73-39.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย103,247.8834,580.0066.5 %5.01,100.531,040.825.4 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย25,209.3110,539.0058.2 %5.0831.981,068.75-28.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง18,095.7116,219.0210.4 %5.0851.18829.292.6 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง75,300.096,480.0091.4 %5.0778.621,306.73-67.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,717.4110,453.7123.8 %5.02,308.082,809.77-21.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,725.944,621.00-69.5 %0.0914.90855.356.5 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,345.65906.6761.3 %5.0724.75279.7661.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 40,020.716,625.9283.4 %5.04,880.413,979.7218.5 %5.0
รวม 2,895,038 476,219 83.55 % 103,931 50,547 51.36 %