จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,079.10329.0084.2 %5.01,541.9599.6893.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย16,799.5013,033.0022.4 %5.077.53188.82-143.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย0.0012,426.050.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,599.582,091.0041.9 %5.01,086.040.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย0.001,013.000.0 %0.00.00133.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย21,004.996,356.0069.7 %5.02,816.501,155.8159.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง0.00107.000.0 %0.00.0015.300.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว0.00193.000.0 %0.00.0071.750.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,491.201,625.1053.5 %5.0389.03144.3162.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,915.37555.0085.8 %5.0399.8989.9777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,248.32620.0080.9 %5.0418.1189.7378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า0.00236.000.0 %0.00.0079.040.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,081.15190.0093.8 %5.0552.0089.1683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,142.00433.0086.2 %5.0393.2581.9279.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,124.98293.0090.6 %5.0263.4384.9167.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,212.26309.0090.4 %5.0267.0679.1770.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย0.000.000.0 %0.00.0081.860.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรแม่สาย47,831.4627,915.7941.6 %5.02,532.75318.8787.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,227.0517,092.00-667.5 %0.01,189.67450.9962.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย0.00936.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,358.542,076.6812.0 %5.0723.73584.6619.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,680.711,101.9176.5 %5.01,861.201,675.5510.0 %4.5
ส.ป.ก. เชียงราย4,057.282,239.9244.8 %5.01,485.38479.9467.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 0.006,512.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,398.291,443.0039.8 %5.0724.741,229.63-69.7 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,492.65280.0096.3 %5.0477.5360.1387.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย0.00358.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,264.871,947.0040.4 %5.01,105.07254.6777.0 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,094.586,425.3654.4 %5.02,864.07199.9293.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย963.9227,796.00-2,783.6 %0.0781.79820.43-4.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,644.881,390.5061.9 %5.0760.64773.17-1.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย0.001,088.000.0 %0.00.00697.910.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,695.231,837.8431.8 %5.0819.83162.6280.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย11,538.845,644.0051.1 %5.0555.60369.5033.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,073,570.6077,363.0096.3 %5.022,873.80995.8595.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,589.06751.8971.0 %5.0591.63203.5065.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,813.35940.0066.6 %5.0819.82367.6455.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย5,115.646,352.19-24.2 %0.01,675.551,035.2538.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย0.003,153.080.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 225,078.896,438.7574.3 %5.01,690.631,021.8139.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 30.000.000.0 %0.00.001,400.120.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 436,390.596,958.8580.9 %5.01,558.431,621.66-4.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)62,748.152,697.0095.7 %5.03,261.74759.6576.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.001,006.100.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย23,689.070.000.0 %0.0951.150.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย103,247.880.000.0 %0.01,100.530.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย25,209.3110,539.0058.2 %5.0831.981,068.75-28.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง0.000.000.0 %0.00.00829.290.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง0.006,480.000.0 %0.00.001,306.730.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,725.944,621.00-69.5 %0.0914.90855.356.5 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,345.65906.6761.3 %5.0724.75279.7661.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 2,412,534 240,592 0.00 % 57,944 17,693 0.00 %