จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,176.93330.0084.8 %5.0667.1781.9087.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,392.435,744.4344.7 %5.070.67101.97-44.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,354.586,815.0040.0 %5.092.4981.7911.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,963.8817,329.23-58.1 %0.0168.25251.67-49.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,808.751.0099.9 %5.071.250.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,474.63615.0075.1 %5.0271.2786.4768.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,618.03978.0062.6 %5.0762.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน15,178.855,121.6066.3 %5.01,114.65534.5952.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,250.03274.0091.6 %5.0699.66101.4785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,055.9150.0098.4 %5.0319.4334.7089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,116.10201.0093.5 %5.0394.9068.1382.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,693.68109.0097.0 %5.0552.7693.4483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย2,936.15125.0095.7 %5.0697.78115.5683.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง3,994.801,697.0057.5 %5.01,173.54671.0542.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,595.851,415.0060.6 %5.0544.95467.4014.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,458.952,354.1672.2 %5.0990.44743.8524.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,079.701.00100.0 %5.0869.280.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,230.53634.0071.6 %5.0373.8151.7586.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,613.151,115.0069.1 %5.01,066.50153.4285.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,519.30937.0073.4 %5.0895.36125.7186.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,369.40192.0091.9 %5.0762.25491.8135.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,598.451,059.0070.6 %5.01,408.781,112.9921.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,243.731,384.00-11.3 %0.0333.4767.6479.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,349.501.00100.0 %5.0963.300.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,074.20675.0078.0 %5.0610.12155.0274.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,817.883,475.50-23.3 %0.0489.4997.5080.1 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 54,389.5324,993.0054.0 %5.0447.45300.3532.9 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 18,125.851.00100.0 %5.0633.051.9599.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,164.951,474.59-26.6 %0.0990.44190.0080.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,554.501,060.2058.5 %5.058.6836.3338.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,588.35251.0090.3 %5.0876.3435.1596.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,140.75147.0093.1 %5.0648.15229.7264.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,703.731,390.0048.6 %5.0524.2064.8087.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,370.151.00100.0 %5.01,149.220.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,134.002,283.00-7.0 %0.0392.742.8599.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,702.771,000.0063.0 %5.0933.39334.4064.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,573.801,964.0045.0 %5.0990.4471.2592.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,127.981.0099.9 %5.0563.970.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,880.081,316.0054.3 %5.01,009.45193.7480.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,593.65942.0063.7 %5.0876.3451.3594.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,760.13576.0079.1 %5.0933.39413.9655.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,197.98571.0074.0 %5.0554.8666.9787.9 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,155.04608.0080.7 %5.0319.51154.9651.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 17,259.219,097.1847.3 %5.0811.61527.5235.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน456.13389.0014.7 %5.0629.13375.2440.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,288.38831.0074.7 %5.0857.33119.7486.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,146.45444.0079.3 %5.0648.15103.2984.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,659.181,648.3264.6 %5.0971.42367.5862.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,599.95534.0079.5 %5.0876.3450.1494.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,619.181,570.0040.1 %5.0441.442.8599.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 115,261.541,728.0088.7 %5.02,104.22284.9886.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 226,989.077,545.9672.0 %5.02,237.48277.3787.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน897.521,794.30-99.9 %0.0247.53282.32-14.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน31,867.971.00100.0 %5.0823.231.8599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง25,886.477,257.0172.0 %5.01,198.98357.5370.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,681.506,245.52-132.9 %0.01,199.121,317.90-9.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,561.23814.0068.2 %5.0857.32180.0379.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,990.351.0099.9 %5.0316.761.8599.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน19,555.354,720.0175.9 %5.04,180.413,838.908.2 %4.0
รวม 388,848 135,832 65.07 % 46,666 15,932 65.86 %