จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,323.05522.0077.5 %5.0244.98208.5614.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,974.742,934.4067.3 %5.070.3658.1417.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์28,050.5414,754.7147.4 %5.084.490.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,388.6911,844.00-119.8 %0.01,223.75296.5075.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,116.221,260.0059.6 %5.0786.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์62,869.4131,077.7950.6 %5.04,475.482,606.0241.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,102.962,020.2534.9 %5.0560.93475.0015.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,826.842,000.2529.2 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,777.79250.0091.0 %5.0495.80285.0042.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,463.18575.5076.6 %5.0432.00199.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,477.16368.0085.1 %5.0359.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,238.531,363.0067.8 %5.01,185.711,710.45-44.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,937.30894.0069.6 %5.0370.1451.3486.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,976.57647.0078.3 %5.0767.36404.5747.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,752.082,185.0062.0 %5.01,851.272,785.99-50.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,019.695,242.08-4.4 %0.02,058.061,611.7521.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,517.364,028.00-60.0 %0.0517.93912.18-76.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,604.253,373.0026.7 %5.01,492.93857.9042.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,471.403,389.0024.2 %5.01,044.4128.5097.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,941.7619,941.00-100.6 %0.01,775.2166.0096.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,938.045,701.7817.8 %5.02,635.00671.6574.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,505.052,395.0331.7 %5.0919.48312.9266.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)78,145.265,684.0092.7 %5.04,619.901,020.5477.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)12,667.778,399.2933.7 %5.04,984.351,986.5860.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,605.55775.0078.5 %5.04,619.5093.4198.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,401.88667.0080.4 %5.0772.54310.3659.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,454.002,848.7917.5 %5.0957.52341.3764.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,012.7728,579.00-307.5 %0.01,908.322,440.05-27.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,477.554,244.0063.0 %5.03,890.83348.3791.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,560.297,984.50-5.6 %0.02,497.821,270.4449.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,690.9010,730.81-60.4 %0.01,597.71123.8692.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,552.15824.0076.8 %5.01,052.59451.7157.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,594.892,115.00-32.6 %0.0995.54667.8532.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,577.002,528.0054.7 %5.02,256.41632.2672.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,695.573,070.0034.6 %5.01,337.85781.7641.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,467.793,079.0011.2 %5.0881.4672.8991.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์378,956.0318,766.2495.0 %5.0907.83699.0923.0 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์52,900.7810,423.0080.3 %5.0744.29198.0673.4 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 76,428.1467,042.0012.3 %5.01,496.921,184.8120.8 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,150.578,963.0031.8 %5.0630.62753.49-19.5 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,192.453,541.40-61.5 %0.0349.852.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,568.66916.0064.3 %5.0372.71191.9948.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์4,419.601,643.0062.8 %5.0938.51262.1072.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,291.2016,415.0035.1 %5.01,707.42296.1282.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,082.711,787.0042.0 %5.01,118.720.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,214.566,551.46-103.8 %0.01,381.39948.6431.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,360.182,980.0011.3 %5.0881.44349.3960.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,413.973,039.5011.0 %5.0496.06638.93-28.8 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์36,262.955,063.5086.0 %5.01,201.011,144.664.7 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 123,258.1320,734.2110.9 %5.01,323.701,503.28-13.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)28,769.0710,586.3063.2 %5.03,951.97700.0582.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 216,890.8152,828.65-212.8 %0.01,476.301,069.5727.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 396,422.0112,203.8787.3 %5.01,702.341,192.0630.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,520.643,002.8853.9 %5.0273.40170.9437.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์69,879.46100,708.00-44.1 %0.01,737.41449.4874.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์21,414.5915,960.0025.5 %5.01,050.67587.2444.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์93,633.8563,226.0032.5 %5.01,128.161,069.845.2 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์25,715.5129,744.00-15.7 %0.0950.012,018.39-112.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์72,451.0419,506.1573.1 %5.0865.45782.359.6 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย29,360.2215,176.0048.3 %5.0823.13159.0080.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์33,480.3316,266.1451.4 %5.02,233.772,191.121.9 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์9,503.6719,413.79-104.3 %0.03,757.973,676.652.2 %1.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 26,080.7420,136.0022.8 %5.01,224.70581.1152.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,859.16739.0074.2 %5.0839.25316.3562.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์152,642.8470,449.0053.8 %5.02,112.911,791.0815.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,484.772,563.0026.5 %5.0995.55502.9749.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,906.311,510.0048.0 %5.0691.30424.5738.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์40,277.2631,390.0022.1 %5.04,869.741,459.4870.0 %5.0
รวม 1,690,968 851,568 49.64 % 99,926 51,516 48.45 %