จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,323.05522.0077.5 %5.0244.98208.5614.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์0.002,934.400.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์28,050.5414,754.7147.4 %5.084.490.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,388.6911,844.00-119.8 %0.01,223.75296.5075.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,116.221,260.0059.6 %5.0786.380.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,102.960.000.0 %0.0560.930.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,826.840.000.0 %0.0327.610.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,777.790.000.0 %0.0495.800.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,463.180.000.0 %0.0432.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,477.16368.0085.1 %5.0359.490.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,238.531,363.0067.8 %5.01,185.711,710.45-44.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,937.30894.0069.6 %5.0370.1451.3486.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,976.57647.0078.3 %5.0381.13404.57-6.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์0.002,185.000.0 %0.00.001,253.550.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,019.695,242.08-4.4 %0.02,058.061,611.7521.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์0.004,028.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,604.251,387.2769.9 %5.01,492.93857.9042.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,471.403,389.0024.2 %5.01,044.4128.5097.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์0.0019,941.000.0 %0.00.0066.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,505.052,395.0331.7 %5.0919.48312.9266.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)0.005,684.000.0 %0.00.001,020.540.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)12,667.778,399.2933.7 %5.04,984.351,986.5860.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,401.88667.0080.4 %5.0772.54310.3659.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,454.002,848.7917.5 %5.0957.52341.3764.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,802.970.000.0 %0.01,636.422,440.05-49.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,477.554,244.0063.0 %5.03,890.8370.0298.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,560.297,984.50-5.6 %0.02,497.821,270.4449.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,690.9010,730.81-60.4 %0.01,597.71123.8692.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,657.51824.0077.5 %5.01,052.59451.7157.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,594.890.000.0 %0.0995.540.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์0.002,528.000.0 %0.00.00632.260.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,695.573,070.0034.6 %5.01,337.85781.7641.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์378,956.0318,766.2495.0 %5.0907.83699.0923.0 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์52,900.7810,423.0080.3 %5.0744.29198.0673.4 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,150.578,963.0031.8 %5.0630.62753.49-19.5 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,568.66916.0064.3 %5.0372.71191.9948.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์4,419.601,643.0062.8 %5.0938.51262.1072.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,082.711,787.0042.0 %5.01,118.720.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,214.566,551.46-103.8 %0.01,381.391.8599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์0.002,980.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์0.003,039.500.0 %0.00.00638.930.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 216,890.8152,828.65-212.8 %0.01,476.301,069.5727.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์0.00100,708.000.0 %0.00.00449.480.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์93,633.8563,226.0032.5 %5.01,128.161,069.845.2 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,160.3315,762.18-41.2 %0.02,233.772,191.121.9 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์9,503.6719,413.79-104.3 %0.03,757.973,676.652.2 %1.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,858.56739.0074.1 %5.0839.25316.3562.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,484.772,563.0026.5 %5.0995.55502.9749.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์0.001,510.000.0 %0.00.00424.570.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์40,277.2631,390.0022.1 %5.04,869.740.000.0 %0.0
รวม 758,816 317,807 0.00 % 44,258 24,194 0.00 %