จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,399.88718.0070.1 %5.0452.83144.3168.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,338.101,917.4842.6 %5.0642.99152.3876.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,848.80920.0067.7 %5.0642.9968.1189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี21,223.1110,647.0049.8 %5.02,356.99860.6163.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,158.06525.0091.5 %5.0240.5442.2482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,411.88210.0096.1 %5.0159.480.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,363.98297.0093.2 %5.0197.032.7298.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,591.45231.0093.6 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,644.34487.0086.6 %5.0524.09119.4177.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,876.18535.0086.2 %5.0346.9334.4990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,695.46254.0093.1 %5.0226.1028.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,511.38258.0092.7 %5.0184.910.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,878.273,891.5020.2 %5.01,004.29914.359.0 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,090.902,133.0065.0 %5.0947.24848.8610.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,975.97576.0080.6 %5.01,028.45892.2813.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,705.10501.0081.5 %5.0566.89443.9921.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,653.491,545.2076.8 %5.01,917.051,157.3939.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,071.203,327.1434.4 %5.0689.86633.418.2 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,183.952,079.2050.3 %5.01,194.44706.0940.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,972.322,023.5059.3 %5.0897.9157.3893.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,122.207,947.702.1 %1.01,311.37103.8992.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี4,047.901,539.0062.0 %5.0795.60926.25-16.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,077.79899.0070.8 %5.0738.0652.8092.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,657.33613.0083.2 %5.0585.94376.3935.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,228.722,658.1017.7 %5.0795.08171.3778.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี6,885.572,680.0061.1 %5.01,275.602,183.09-71.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,042.552,760.0045.3 %5.01,118.39774.3730.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,680.221,384.0062.4 %5.0757.08218.9471.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี7,786.716,228.1220.0 %5.01,646.60104.1093.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,805.311,139.0089.5 %5.0757.08133.0082.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,177.161,595.0049.8 %5.0814.13313.6461.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี2,977.651,244.0058.2 %5.0700.03256.9663.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,534.541,546.8356.2 %5.0863.26400.4553.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,356.441,394.0040.8 %5.0528.8842.5092.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี9,793.501,372.0086.0 %5.01,017.43238.9076.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี24,920.0816,772.0032.7 %5.0712.30269.3362.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,575.67528.0085.2 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,292.921,192.0092.2 %5.05,891.40135.7097.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,986.572,987.5740.1 %5.0852.16367.1356.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,494.941,732.0050.4 %5.0681.01207.4269.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,611.403,799.8842.5 %5.01,289.52226.0282.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 139,304.5410,211.2174.0 %5.02,041.68861.6257.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 29,724.2412,128.00-24.7 %0.01,596.132,318.38-45.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,946.683,213.8035.0 %5.0295.06128.6156.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี56,760.1043,059.6924.1 %5.01,230.01926.1524.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี33,617.8639,891.50-18.7 %0.0833.772,445.67-193.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี27,158.309,264.3465.9 %5.0671.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,823.1012,731.05-17.6 %0.01,838.191,627.7111.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 3,845.871,260.5067.2 %5.0826.12402.7851.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,102.56759.0081.5 %5.0490.86370.5024.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี16,620.6510,048.0039.5 %5.04,377.671,580.0063.9 %5.0
รวม 445,553 237,654 46.66 % 51,754 25,274 51.17 %