จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,404.371,609.0033.1 %5.0510.42178.4365.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,474.113,445.0059.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,947.191,621.0045.0 %5.0738.63220.5370.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,294.001,188.0063.9 %5.0757.64107.2685.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร8,664.628,948.00-3.3 %0.01,936.63934.8051.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,971.191,177.0076.3 %5.0409.9957.8385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,815.33522.3586.3 %5.0410.4674.1081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,812.05354.0090.7 %5.0329.24171.3648.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,607.61319.0091.2 %5.0253.3141.9183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,656.32675.0081.5 %5.0303.05140.3753.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,523.64315.3491.1 %5.0379.48130.1265.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,536.85546.0084.6 %5.0249.9386.7565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,517.73330.0090.6 %5.0383.74103.2773.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,173.725,805.75-39.1 %0.01,252.061,104.1911.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,923.531,537.0060.8 %5.01,156.981,092.325.6 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,037.161,249.0058.9 %5.0776.65215.8172.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 431,676.7324,142.5123.8 %5.06,784.404,632.2031.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,484.88875.0064.8 %5.0225.71649.80-187.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,041.082,280.0054.8 %5.01,315.16389.5070.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,294.582,995.00-30.5 %0.0600.69932.35-55.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,794.181,629.0066.0 %5.01,575.3241,315.50-2,522.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,340.652,164.4450.1 %5.01,290.09558.8756.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,390.9112,018.51-15.7 %0.05,808.10206.3196.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,531.592,427.0031.3 %5.01,100.7559.8594.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,953.62334.0082.9 %5.068.9231.8353.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,245.61644.0080.2 %5.0871.7488.8789.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,844.81434.0084.7 %5.0700.59652.096.9 %3.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,295.302,224.6732.5 %5.0525.40587.85-11.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,880.073,280.0032.8 %5.01,271.071,651.42-29.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,671.183,166.0013.8 %5.01,042.88749.5528.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,340.501,750.0047.6 %5.0833.71541.5035.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,096.3916,711.31-10.7 %0.02,088.76443.7678.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,083.4510,883.0016.8 %5.02,200.392,779.25-26.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,645.651,413.0086.7 %5.0776.66587.1024.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,128.251,399.0055.3 %5.0814.70451.9044.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,549.031,733.0051.2 %5.0985.83579.4441.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,772.471,227.2767.5 %5.01,118.94526.6252.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,480.352,382.0063.2 %5.0719.61105.9185.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร9,749.701,879.0080.7 %5.0776.66411.6947.0 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 51,312.9241,000.0020.1 %5.01,089.11717.5034.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,444.48730.0070.1 %5.0529.4533.9293.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,197.591,590.0050.3 %5.0814.6952.5693.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,829.41723.0074.4 %5.0605.51297.0950.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,385.363,619.8617.5 %5.01,156.97596.1948.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร2,995.741,374.0054.1 %5.0757.63338.3055.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,132.753,815.647.7 %3.5947.80296.6068.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 113,916.6211,230.0019.3 %5.01,623.84783.3751.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,103.279,416.0015.2 %5.01,773.531,289.2527.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)10,269.746,995.2131.9 %5.02,810.782,157.7823.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร785.704,580.00-482.9 %0.0267.29485.89-81.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร68,684.0764,619.005.9 %2.51,510.61580.8561.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร21,973.461,800.0091.8 %5.0906.09285.0068.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร29,981.1712,119.0059.6 %5.0814.65563.3730.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี24,525.261,560.0093.6 %5.0835.56372.9555.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,330.3112,157.5929.8 %5.01,876.352,156.49-14.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,032.816,036.78-99.0 %0.0776.66391.0249.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 23,919.863,969.60-1.3 %0.0959.80731.5023.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,576.68835.0067.6 %5.0586.50112.5980.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,222.057,257.9462.2 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 519,270 323,062 37.79 % 69,842 77,616 -11.13 %