จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,404.371,609.0033.1 %5.0510.42178.4365.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,947.191,621.0045.0 %5.0738.63220.5370.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,294.001,188.0063.9 %5.0757.64107.2685.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร8,533.468,948.00-4.9 %0.01,936.63934.8051.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,971.191,177.0076.3 %5.0409.9957.8385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,815.33522.3586.3 %5.0410.4674.1081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,812.05354.0090.7 %5.0329.24171.3648.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,607.61319.0091.2 %5.0253.3141.9183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,656.32675.0081.5 %5.0303.05140.3753.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,523.64315.3491.1 %5.0379.48130.1265.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,536.85546.0084.6 %5.0249.9386.7565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,517.73330.0090.6 %5.0383.74103.2773.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,173.725,805.75-39.1 %0.01,252.061,104.1911.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,037.161,249.0058.9 %5.0776.65227.1770.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 431,676.7324,142.5123.8 %5.06,784.404,632.2031.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,294.582,995.00-30.5 %0.0600.69932.35-55.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,794.181,629.0066.0 %5.01,575.320.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,340.652,164.4450.1 %5.01,290.09558.8756.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร4,921.7712,018.51-144.2 %0.05,465.81206.3196.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,491.23334.0077.6 %5.064.5731.8350.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร0.00434.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,295.302,224.6732.5 %5.0525.400.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร14,505.2816,711.31-15.2 %0.02,088.76443.7678.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,076.3510,883.0016.8 %5.02,200.392,779.25-26.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,645.651,413.0086.7 %5.0776.66587.1024.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,128.250.000.0 %0.0814.70451.9044.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,549.031,733.0051.2 %5.0985.83579.4441.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,772.471,227.2767.5 %5.01,118.94526.6252.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร9,749.701,879.0080.7 %5.0776.66411.6947.0 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,444.48730.0070.1 %5.0529.4533.9293.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,197.591,590.0050.3 %5.0814.6952.5693.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,829.41723.0074.4 %5.0605.51297.0950.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร0.003,619.860.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร2,995.741,374.0054.1 %5.0757.63338.3055.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,103.270.000.0 %0.01,773.531,289.2527.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)0.006,995.210.0 %0.00.002,157.780.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร785.70578.7826.3 %5.0267.29102.6061.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร29,981.170.000.0 %0.0814.650.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,330.3112,157.5929.8 %5.01,876.352,156.49-14.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,145.203,969.604.2 %2.0959.80731.5023.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,576.68835.0067.6 %5.0586.50112.5980.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,222.057,257.9462.2 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 218,471 133,230 0.00 % 45,685 22,615 0.00 %