จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,531.23402.0084.1 %5.0379.34171.4854.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,094.705,526.69-8.5 %0.0911.83104.7488.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,033.571,897.2037.5 %5.0940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,953.311,499.0049.2 %5.0550.4453.2090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา117,795.9717,250.003.1 %1.52,736.40979.8364.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,264.0514,462.7840.4 %5.04,247.03640.2884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,886.522,477.0057.9 %5.0321.8947.2685.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,820.072,092.0056.6 %5.0262.7960.6476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,165.93663.0084.1 %5.0370.5732.3091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,317.09451.0089.6 %5.0343.2569.9979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,501.311,764.0060.8 %5.0223.2374.4766.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,981.45411.0089.7 %5.0206.5751.3475.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,577.02150.0095.8 %5.0186.6555.5770.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,690.86536.0088.6 %5.0222.2868.3469.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,577.32222.0093.8 %5.0259.4283.5467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,584.16326.0090.9 %5.0146.144.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,667.11306.0091.7 %5.0198.1019.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,736.37647.0082.7 %5.0148.7870.3452.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,878.91362.0090.7 %5.0250.6944.5182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,044.28429.0089.4 %5.0193.3975.8860.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,042.29276.0093.2 %5.0154.0042.3772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,457.101,182.0073.5 %5.0322.85127.6760.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 13,941.666,166.51-56.4 %0.0947.99687.5227.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,531.102,912.0017.5 %5.0649.091,166.60-79.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,164.871,802.0043.1 %5.0550.48194.5464.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,688.071,635.0055.7 %5.0892.77688.9822.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,990.611,482.0050.4 %5.0569.46351.0138.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,611.871,484.0058.9 %5.0855.76939.77-9.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,971.171,201.0059.6 %5.0474.42246.5448.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,955.302,634.0046.8 %5.01,327.64663.6750.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,621.9311,986.00-39.0 %0.01,991.3111,256.31-465.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,220.222,177.7048.4 %5.01,216.00987.8818.8 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,537.641,473.0058.4 %5.0797.69189.7676.2 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,079.9319.4199.5 %5.01,337.50203.3084.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,252.4923,945.00-355.9 %0.01,368.17705.1648.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,762.882,688.0028.6 %5.0873.74475.3845.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,253.11980.0069.9 %5.0672.9940.0194.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,013.461,362.0054.8 %5.0543.03442.0418.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,860.032,751.0028.7 %5.0828.79289.9465.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,980.532,275.0054.3 %5.01,330.14141.1489.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,333.284,648.0012.8 %5.01,044.901,316.97-26.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,848.152,670.0054.3 %5.01,063.88317.3070.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,378.588,869.92-20.2 %0.01,801.93104.7194.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,096.072,597.0074.3 %5.0702.60907.37-29.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,798.254,530.00-19.3 %0.0797.68360.4054.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,865.702,765.0059.7 %5.01,292.09178.2786.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,228.311,455.1372.2 %5.01,273.05385.6269.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,377.133,853.0012.0 %5.0683.6454.0292.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,625.755,943.0022.1 %5.0376.95391.10-3.8 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,340.4911,102.00-7.4 %0.0445.79292.8134.3 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 37,678.7049,742.99-32.0 %0.0644.39555.5513.8 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 71,001.3072,431.00-2.0 %0.01,150.22633.6544.9 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 40,935.0926,985.6534.1 %5.0598.14167.2172.0 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,356.1621,033.5632.9 %5.0607.29194.6068.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,850.71715.0074.9 %5.0263.48179.3631.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,266.381.00100.0 %5.0891.930.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,102.602,499.0051.0 %5.0721.59463.2535.8 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,815.916,815.00-17.2 %0.01,596.36548.5365.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,485.061,791.0048.6 %5.0778.79195.1474.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา23,659.224,355.4081.6 %5.01,333.92953.0328.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา16,606.432,377.8285.7 %5.0756.29514.4432.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,938.1717,503.27-9.8 %0.05,190.39412.1892.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑13,332.8116,599.89-24.5 %0.02,053.01853.5758.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2100,844.4611,728.9888.4 %5.018,044.201,159.0593.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,369.252,412.0055.1 %5.0253.83821.66-223.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา67,335.5559,004.0012.4 %5.01,417.802,608.91-84.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์22,616.1421,576.004.6 %2.0601.37569.005.4 %2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา10,044.213,273.7367.4 %5.0447.52669.75-49.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไม่ครบ45,172.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ238.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 14,187.9821,257.97-49.8 %0.0602.30570.005.4 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา137,330.7021,430.0184.4 %5.0523.85189.6963.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 23,368.2010,230.9256.2 %5.0471.93336.3328.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 61,973.8919,638.0168.3 %5.0530.00827.60-56.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา47,541.4717,876.1062.4 %5.09,750.231,531.7884.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,315.651,468.0055.7 %5.0702.61991.80-41.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,462.42831.0076.0 %5.0436.39105.3275.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา35,026.7816,228.8853.7 %5.02,562.622,330.129.1 %4.5
รวม 1,067,375 600,545 43.74 % 93,216 45,238 51.47 %