จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,531.23402.0084.1 %5.0379.34171.4854.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,094.705,526.69-8.5 %0.0911.83104.7488.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,033.571,897.2037.5 %5.0940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,953.311,499.0049.2 %5.0550.4453.2090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,264.0514,462.7840.4 %5.04,247.03640.2884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา112,315.7517,250.00-40.1 %0.02,736.400.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,886.522,477.0057.9 %5.0321.8947.2685.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา0.002,092.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,825.32451.0088.2 %5.0305.220.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี0.00411.000.0 %0.00.0051.340.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,577.02150.0095.8 %5.0186.6555.5770.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,690.86536.0088.6 %5.0222.2868.3469.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,577.32222.0093.8 %5.0259.4283.5467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,584.16326.0090.9 %5.0146.144.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,736.37647.0082.7 %5.0148.7870.3452.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,044.28429.0089.4 %5.0193.3975.8860.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน0.00276.000.0 %0.00.0042.370.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,457.101,182.0073.5 %5.0322.85127.6760.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 13,941.666,166.51-56.4 %0.0947.99687.5227.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 20.002,912.000.0 %0.00.001,166.600.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,688.071,635.0055.7 %5.0892.77688.9822.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,990.611,482.0050.4 %5.0569.460.9599.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10.001,484.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,971.171,201.0059.6 %5.0474.42246.5448.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.002,634.000.0 %0.00.00663.670.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.0011,986.000.0 %0.00.0011,256.310.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.002,177.700.0 %0.00.00987.880.0 %0.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา0.001,473.000.0 %0.00.00189.760.0 %0.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,079.9319.4199.5 %5.01,337.50203.3084.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.0023,945.000.0 %0.00.00705.160.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,762.882,688.0028.6 %5.0873.74475.3845.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.00980.000.0 %0.00.0040.010.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,013.461,362.0054.8 %5.0543.030.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,860.032,751.0028.7 %5.0828.79346.6558.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,333.284,648.0012.8 %5.01,044.901,316.97-26.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,848.152,670.0054.3 %5.01,063.88317.3070.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,378.588,869.92-20.2 %0.01,801.93104.7194.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,096.072,597.0074.3 %5.0702.60907.37-29.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.00360.400.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,228.311,455.1372.2 %5.01,273.05385.6269.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,377.133,853.0012.0 %5.0683.6454.0292.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,340.4911,102.00-7.4 %0.0445.79292.8134.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,625.755,943.0022.1 %5.0376.95391.10-3.8 %0.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 133,287.5049,742.9962.7 %5.0644.39555.5513.8 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 71,001.3072,431.00-2.0 %0.01,150.22633.6544.9 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,356.160.000.0 %0.0607.290.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,850.71715.0074.9 %5.0263.480.9599.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.002,499.000.0 %0.00.00463.250.0 %0.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา23,659.224,355.4081.6 %5.01,333.92953.0328.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑13,332.8116,599.89-24.5 %0.02,053.01853.5758.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2100,844.4611,728.9888.4 %5.018,044.20519.5597.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.001,631.990.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 0.0045,172.870.0 %0.00.00238.850.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 0.0019,638.010.0 %0.00.00827.600.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา47,541.4717,876.1062.4 %5.09,750.231,531.7884.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,315.651,468.0055.7 %5.0702.61991.80-41.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 567,940 280,818 0.00 % 56,633 13,963 0.00 %