จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,356.79275.0088.3 %5.0635.0362.8590.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก18,191.167,813.0057.1 %5.063.46103.04-62.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด18,684.7622,378.85-19.8 %0.086.25199.79-131.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก7,975.9620,689.45-159.4 %0.086.5434.4860.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก2,887.261,773.0038.6 %5.0901.25579.7235.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,042.991,639.0046.1 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก19,817.648,160.0058.8 %5.03,278.251,596.7751.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด13,623.9713,910.60-2.1 %0.02,573.221,065.6758.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,967.071,846.0062.8 %5.01,186.491,710.00-44.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,628.752,252.0037.9 %5.01,167.481,146.781.8 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,047.501,160.0061.9 %5.0901.25128.7985.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,907.76904.0068.9 %5.0863.21806.196.6 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,353.961,962.0041.5 %5.01,167.481,539.00-31.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,970.291,798.408.7 %4.0586.96507.9713.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,824.122,376.0050.7 %5.01,623.86846.7647.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,389.561,796.2247.0 %5.01,072.40304.1171.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก10,315.365,780.0044.0 %5.0896.35249.0072.2 %5.0
ท่าอากาศยานตาก18,328.223,631.0080.2 %5.0176.3039.0077.9 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด51,246.8530,680.8140.1 %5.01,160.21359.0069.1 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,553.15994.0072.0 %5.01,148.461,203.96-4.8 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,099.836,392.1154.7 %5.05,314.29698.1886.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,942.09378.0087.2 %5.097.2378.2919.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,589.26420.0073.6 %5.038.1726.0831.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,589.26171.0089.2 %5.086.902.8596.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,878.90749.0074.0 %5.0977.33119.7187.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,737.13363.0086.7 %5.0806.17355.1755.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,485.662,472.3429.1 %5.01,110.43367.6466.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก10,724.3118,911.00-76.3 %0.01,795.012,590.53-44.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก5,861.694,923.0016.0 %5.02,080.25484.5276.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก2,868.951,013.0064.7 %5.0901.25258.4371.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก94,160.456,176.1693.4 %5.04,632.41135.3897.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,043.001,291.0057.6 %5.0958.29503.2847.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,463.952,488.6144.3 %5.01,091.41472.6556.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,030.221,125.0062.9 %5.0920.23210.6477.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,949.13688.5076.7 %5.0668.16336.9349.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,703.641,504.8059.4 %5.0749.1338.7894.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก6,076.451,225.0079.8 %5.0408.05736.50-80.5 %0.0
เรือนจำกลางตาก 30,997.5328,116.149.3 %4.51,061.83362.1065.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,603.51618.0076.3 %5.0692.07282.0659.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,736.604,150.0027.7 %5.01,890.06627.0066.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,940.38546.0081.4 %5.0586.84495.1515.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,281.503,295.6223.0 %5.01,015.35529.2547.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,061.101,159.0062.1 %5.0939.28261.8272.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก21,646.322,968.2086.3 %5.08,697.823,938.2554.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 128,788.5310,250.9064.4 %5.01,856.791,004.0545.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 26,359.938,727.7666.9 %5.02,768.561,295.9953.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก7,890.2510,383.59-31.6 %0.0371.47334.889.9 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,323.033,442.8945.5 %5.0434.36734.55-69.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก23,346.5024,096.80-3.2 %0.01,170.981,479.00-26.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก38,081.8322,924.0039.8 %5.01,276.73736.3742.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด78,149.6819,169.0075.5 %5.01,203.5832.8297.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก15,112.1213,149.5213.0 %5.01,311.732,346.41-78.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,733.882,186.9641.4 %5.01,224.52901.8526.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,477.43405.0083.7 %5.0692.08214.7069.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก37,908.2215,704.0058.6 %5.06,433.735,309.1017.5 %5.0
รวม 703,755 353,404 49.78 % 76,757 40,785 46.87 %