จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,626.30518.0080.3 %5.0520.460.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,852.153,870.4050.7 %5.039.730.01100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย0.001,491.000.0 %0.00.00158.270.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,435.818,784.0039.2 %5.01,984.70941.9952.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,254.681,439.0066.2 %5.0250.20123.8650.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,611.64943.0083.2 %5.0328.1463.9780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,061.64533.0086.9 %5.0261.65142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,650.45627.0082.8 %5.0468.5135.5392.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,774.14592.0084.3 %5.0296.0057.9580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,791.36653.0082.8 %5.0239.6059.8575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,575.18185.0094.8 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,636.37503.0086.2 %5.0289.7995.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,597.44363.0089.9 %5.0345.94141.5559.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,143.225,515.1622.8 %5.01,376.191,748.82-27.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,577.110.000.0 %0.0615.540.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,751.530.000.0 %0.01,033.220.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,050.611,028.0066.3 %5.0748.66561.6525.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,756.48433.0084.3 %5.0615.55423.2731.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,965.691,656.2815.7 %5.0527.001,297.69-146.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,703.042,213.0040.2 %5.01,128.98703.3537.7 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,376.381,426.0040.0 %5.0425.3887.0579.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย4,775.038,536.00-78.8 %0.01,186.03294.9775.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย0.00766.090.0 %0.00.000.030.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.065.880.9598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,041.50377.0087.6 %5.0418.3540.8790.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,648.42312.2488.2 %5.0577.52242.1758.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,182.751,983.3037.7 %5.0470.66617.33-31.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,606.9225,207.01-349.6 %0.01,376.191,734.32-26.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย1,845.240.000.0 %0.0795.810.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย4,374.811,763.0059.7 %5.0504.16276.7345.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,534.9310,217.66-125.3 %0.01,090.9449.6895.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,139.90335.0089.3 %5.0786.66671.1714.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,323.353,212.733.3 %1.5862.76528.5738.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,280.321,428.0066.6 %5.0564.81500.3211.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,757.481,455.0047.2 %5.0325.0950.7784.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย9,902.731,373.0086.1 %5.0729.64467.3435.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย25,734.5617,847.9430.6 %5.0689.75562.4018.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,262.22699.0069.1 %5.03,467.45140.3696.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,682.133,435.166.7 %3.0767.68490.4536.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,760.59781.5071.7 %5.0615.54318.2548.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย0.002,718.600.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย2,856.453,068.00-7.4 %0.0653.58211.0867.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,934.512,579.4047.7 %5.01,674.631,179.8529.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย2,998.603,127.70-4.3 %0.0729.640.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 120,313.9712,413.8138.9 %5.01,284.25517.0859.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 262,500.6312,226.9480.4 %5.047,579.61779.7798.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)1,260.786,443.34-411.1 %0.0527.681,092.95-107.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,653.183,150.00-90.5 %0.0234.782.8598.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย0.0046,420.000.0 %0.00.00922.150.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย38,758.0710,369.3273.2 %5.0825.75769.836.8 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง58,499.240.000.0 %0.0733.480.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย6,134.9511,124.00-81.3 %0.01,413.231,267.5910.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,925.042,270.7222.4 %5.0786.69368.3953.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,979.27785.0073.7 %5.0501.45246.8950.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 315,186 177,804 0.00 % 80,071 20,041 0.00 %