จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,626.30518.0080.3 %5.0520.460.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,852.153,870.4050.7 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,829.291,491.0047.3 %5.0653.58158.2775.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,750.501,423.0048.3 %5.0653.58209.3168.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,435.818,784.0039.2 %5.01,984.70941.9952.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,254.681,439.0066.2 %5.0250.20123.8650.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,611.64943.0083.2 %5.0328.1463.9780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,061.64533.0086.9 %5.0261.65142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,650.45627.0082.8 %5.0468.5135.5392.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,774.14592.0084.3 %5.0296.0057.9580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,791.36653.0082.8 %5.0239.6059.8575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,575.18185.0094.8 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,636.37503.0086.2 %5.0289.7995.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,597.44363.0089.9 %5.0345.94141.5559.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,143.225,515.1622.8 %5.01,376.191,748.82-27.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,577.112,476.5030.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,751.531,442.0061.6 %5.01,033.221,573.86-52.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,050.611,028.0066.3 %5.0748.66561.6525.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,756.48433.0084.3 %5.0615.55423.2731.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,430.282,850.0055.7 %5.02,307.972,159.936.4 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,965.691,656.2815.7 %5.0527.011,297.69-146.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,703.042,213.0040.2 %5.01,128.98703.3537.7 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,376.381,426.0040.0 %5.0425.3987.0579.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย4,775.038,536.00-78.8 %0.01,186.03294.9775.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,114.94766.0975.4 %5.0767.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย2,343.8854.0097.7 %5.065.880.9598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,041.50377.0087.6 %5.0418.3540.8790.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,041.50312.2489.7 %5.0748.66242.1767.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,182.751,983.3037.7 %5.0767.68617.3319.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,606.9225,207.01-349.6 %0.01,376.191,734.32-26.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย1,845.245,405.00-192.9 %0.0795.81410.0248.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย4,374.811,763.0059.7 %5.0805.71276.7365.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,534.9310,217.66-125.3 %0.01,090.9549.6895.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,139.90335.0089.3 %5.0786.69671.1714.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,323.353,212.733.3 %1.5862.76528.5738.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,147.622,830.0031.8 %5.01,300.12268.5379.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,280.321,428.0066.6 %5.0564.81500.3211.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,757.481,455.0047.2 %5.0615.5550.7791.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย9,902.731,373.0086.1 %5.0729.64467.3435.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย25,734.5617,847.9430.6 %5.0689.75562.4018.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,262.22699.0069.1 %5.0501.45140.3672.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,682.133,435.166.7 %3.0767.68490.4536.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,760.59781.5071.7 %5.0615.55318.2548.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,778.722,718.6028.1 %5.0900.79536.8840.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย2,856.453,068.00-7.4 %0.0653.58211.0867.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,934.512,579.4047.7 %5.01,674.631,179.8529.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,008.103,127.70-4.0 %0.0729.64324.9055.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 120,313.9712,413.8138.9 %5.01,997.67517.0874.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 262,500.6312,226.9480.4 %5.02,103.57779.7762.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)7,796.516,443.3417.4 %5.03,665.361,092.9570.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,653.183,150.00-90.5 %0.0234.78503.45-114.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย55,394.8346,420.0016.2 %5.01,222.30922.1524.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย66,186.6730,160.0054.4 %5.0787.68265.9266.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย19,137.7220,044.20-4.7 %0.0808.951,320.00-63.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย20,075.1717,321.3113.7 %5.0659.25590.6010.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย38,758.0710,369.3273.2 %5.0825.75769.836.8 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง58,499.2413,104.0077.6 %5.0733.48781.35-6.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย6,164.2811,124.00-80.5 %0.01,413.231,267.5910.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,925.042,270.7222.4 %5.0786.69368.3953.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,979.27785.0073.7 %5.0501.45246.8950.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย26,436.968,682.3067.2 %5.04,482.133,528.2021.3 %5.0
รวม 602,453 334,992 44.40 % 54,391 33,593 38.24 %