จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4627,182.255,025.5099.2 %5.03,515.89323.3190.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,203.58578.0082.0 %5.0141.74142.04-0.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก196,495.5815,076.6592.3 %5.0286.73159.1144.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก22,543.1525,066.34-11.2 %0.073.19160.23-118.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก20,724.6220,028.753.4 %1.5109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,352.925,449.86-62.5 %0.0936.40241.9674.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,421.531,796.2225.8 %5.0556.08123.2977.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,062.931,759.0042.6 %5.0494.44166.6866.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 723,072.2824,656.00-6.9 %0.04,032.45437.5089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก46,426.7826,603.0042.7 %5.03,617.661,467.6159.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,271.496,821.88-29.4 %0.02,451.971,291.9547.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก4,990.016,518.80-30.6 %0.01,601.961,265.4521.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,838.241,407.0070.9 %5.0342.29321.126.2 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,156.741,135.0072.7 %5.01,240.64729.5041.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,173.341,148.0063.8 %5.0496.48414.1016.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 316,759.7874,335.40-343.5 %0.06,745.454,865.0527.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,325.43683.0084.2 %5.01,905.42918.4051.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,825.34636.0077.5 %5.0746.22484.9335.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,744.672,783.0041.3 %5.01,563.921,722.84-10.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,690.284,886.27-4.2 %0.02,166.09971.9355.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,409.502,130.0051.7 %5.01,411.80176.5587.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 33,814.6022,574.3233.2 %5.02,251.812,613.62-16.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,662.672,424.00-45.8 %0.0378.75907.60-139.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,568.293,916.0029.7 %5.01,563.92860.9844.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,515.631,369.0061.1 %5.01,012.46727.9028.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,916.922,405.0038.6 %5.01,773.102,060.22-16.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก10,902.7917,568.85-61.1 %0.01,922.77452.1576.5 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก279,297.69167,667.0040.0 %5.0841.361,176.10-39.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,302.8513,752.00-21.7 %0.04,562.123,752.5017.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)6,334.715,423.6814.4 %5.01,469.042.8599.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,232.863,000.847.2 %3.5898.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)15,323.2912,203.0020.4 %5.06,329.512,848.9255.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,399.079,776.00-4.0 %0.03,955.83605.1584.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,555.47623.0086.3 %5.092.5331.4166.1 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก617,358.813,729.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,089.06497.0083.9 %5.0860.3260.4393.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,600.93555.0078.7 %5.0651.14239.4063.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,611.233,395.006.0 %3.0719.07440.5438.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ32,077.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,011.05ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก3,864.553,525.008.8 %4.0844.98856.15-1.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,816.741,195.0075.2 %5.0540.71227.1758.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,325.9313,656.85-115.9 %0.01,754.08172.7190.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก11,927.856,211.0947.9 %5.02,341.26922.4560.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก9,545.831,269.0086.7 %5.0803.29245.1169.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,813.572,435.0036.1 %5.01,145.56881.2023.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,787.051,833.0051.6 %5.01,183.60405.5065.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,218.341,872.7255.6 %5.01,126.56397.0464.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,704.953,388.3428.0 %5.01,031.4653.3294.8 %5.0
สพ.พิษณุโลก23,914.005,153.0078.5 %5.0553.68517.766.5 %3.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 62,366.2582,679.00-32.6 %0.01,518.101,084.5028.6 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 58,744.9440,734.9930.7 %5.01,340.13821.9338.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,821.2414,212.0137.7 %5.0855.59630.4626.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 613,245.8212,610.014.8 %2.03,180.511,679.1247.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,746.07420.0084.7 %5.0708.20387.1945.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,424.902,040.0040.4 %5.0936.38631.0732.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก19,932.5512,769.0035.9 %5.02,096.091,368.7534.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,172.31851.0073.2 %5.0727.20379.4547.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,254.923,180.0049.2 %5.01,487.84642.9456.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,075.041,140.0062.9 %5.01,021.27107.4589.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,667.332,186.0040.4 %5.0879.33231.5273.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)13,884.177,991.7042.4 %5.03,341.131,181.7164.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 155,985.1511,133.0080.1 %5.01,170.60289.6875.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 221,333.1711,814.1544.6 %5.02,577.22737.5471.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 334,594.679,936.0071.3 %5.02,009.44522.6174.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 763,642.724,366.3893.1 %5.0415.22687.34-65.5 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล28,480.6618,655.9234.5 %5.0530.071,384.76-161.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก70,333.9962,002.0111.8 %5.01,776.71164.7190.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,750.4015,913.0023.3 %5.0887.71440.0050.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก114,323.3356,950.6050.2 %5.01,039.07163.0284.3 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก219,171.5626,601.0087.9 %5.03,204.97817.4574.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก26,689.982,565.9490.4 %5.0963.911,190.56-23.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย57,633.75151.2399.7 %5.01,043.99663.0036.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก16,656.7630,656.00-84.0 %0.02,430.942,507.91-3.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก8,233.7517,297.00-110.1 %0.03,009.1442.7598.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก17,049.9418,548.33-8.8 %0.02,410.96532.0977.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,934.28923.0068.5 %5.01,333.41292.4478.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,712.9910,698.0062.7 %5.02,017.43292.5685.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,127.842,309.0026.2 %5.0860.33655.7523.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,204.876,687.00-59.0 %0.01,136.46107.5590.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,199.33683.0068.9 %5.01,234.3249.6996.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,619.29671.0074.4 %5.0407.5372.6182.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 650,710.2330,991.4038.9 %5.011,492.797,556.1434.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก50,701.9916,078.0068.3 %5.012,221.423,926.4767.9 %5.0
รวม 3,214,502 1,076,386 66.51 % 146,660 70,090 52.21 %