จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4627,182.255,025.5099.2 %5.03,515.89323.3190.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,203.580.000.0 %0.0141.740.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก0.0015,076.650.0 %0.00.00159.110.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.001.900.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,352.925,449.86-62.5 %0.0936.40241.9674.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖0.000.000.0 %0.00.00123.290.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,062.931,759.0042.6 %5.0494.44166.6866.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 723,072.2824,656.00-6.9 %0.04,032.45437.5089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,271.496,821.88-29.4 %0.02,451.971,291.9547.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก4,990.015,017.50-0.6 %0.01,601.961,488.477.1 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,838.241,407.0070.9 %5.0342.29321.126.2 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,156.741,135.0072.7 %5.01,240.64729.5041.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก0.001,148.000.0 %0.00.00414.100.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 316,759.7874,335.40-343.5 %0.06,745.454,865.0527.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,324.55683.0084.2 %5.01,905.42918.4051.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก0.00636.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,744.672,783.0041.3 %5.01,563.921,722.84-10.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,409.502,130.0051.7 %5.01,411.80176.5587.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 0.0022,574.320.0 %0.00.002,613.620.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,662.672,424.00-45.8 %0.0378.75907.60-139.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,568.293,916.0029.7 %5.01,563.92860.9844.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก0.001,369.000.0 %0.00.001.850.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก10,902.7917,568.85-61.1 %0.01,922.77452.1576.5 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,302.850.000.0 %0.04,562.123,752.5017.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)6,334.715,423.6814.4 %5.01,469.042.8599.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)15,323.290.000.0 %0.06,329.511.90100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,805.759,776.00-25.2 %0.03,271.26605.1581.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,555.47623.0086.3 %5.092.5353.2542.5 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก617,358.813,729.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,089.06497.0083.9 %5.0860.3260.4393.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,600.93555.0078.7 %5.0651.14239.4063.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,611.233,395.006.0 %2.5608.51440.5427.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก0.003,525.000.0 %0.00.00856.150.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก0.001,195.000.0 %0.00.00227.170.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก5,765.400.000.0 %0.01,582.941.9099.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก9,545.830.000.0 %0.0803.29243.2169.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,813.570.000.0 %0.01,145.560.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,787.051,833.0051.6 %5.0933.94405.5056.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,610.973,388.3426.5 %5.01,031.4653.3294.8 %5.0
สพ.พิษณุโลก23,914.005,153.0078.5 %5.0553.68517.766.5 %3.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 62,366.250.000.0 %0.01,518.100.000.0 %0.0
รจจ.พิษณุโลก 58,744.9440,734.9930.7 %5.01,340.13821.9338.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,821.2414,212.0137.7 %5.0855.59630.4626.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 613,233.6712,610.014.7 %2.03,124.091,679.1246.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,390.520.000.0 %0.0936.380.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก19,932.5512,769.0035.9 %5.02,096.091,368.7534.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,172.31851.0073.2 %5.0727.20379.4547.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,254.923,180.0049.2 %5.01,487.84642.9456.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,075.040.000.0 %0.01,021.270.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,667.332,186.0040.4 %5.0879.33231.5273.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 155,928.190.000.0 %0.01,156.74289.6875.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 334,594.679,936.0071.3 %5.02,009.44522.6174.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)13,714.797,991.7041.7 %5.03,319.200.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 76,956.950.000.0 %0.0415.220.000.0 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล28,480.6618,655.9234.5 %5.0530.071,384.76-161.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก70,333.9962,002.0111.8 %5.01,776.71164.7190.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,750.4015,913.0023.3 %5.0887.71440.0050.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก0.0056,950.600.0 %0.00.00163.020.0 %0.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก0.0026,601.000.0 %0.00.00817.450.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก26,689.982,565.9490.4 %5.0963.911,190.56-23.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย57,633.75151.2399.7 %5.01,043.99663.0036.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก8,233.7517,297.00-110.1 %0.03,009.1442.7598.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก17,049.9418,548.33-8.8 %0.02,410.96532.0977.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,934.28923.0068.5 %5.01,290.21292.4477.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,127.842,309.0026.2 %5.0860.33655.7523.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,204.874,069.713.2 %1.51,136.46107.5590.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,619.29671.0074.4 %5.0407.5372.6182.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก50,370.940.000.0 %0.012,221.423,926.4767.9 %5.0
รวม 1,820,162 437,062 0.00 % 93,322 37,324 0.00 %