จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,538.25841.0076.2 %5.0466.46140.7069.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,951.961,552.0047.4 %5.0543.73355.1234.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,950.551,195.0059.5 %5.0412.9545.6788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร20,875.0712,351.0040.8 %5.02,710.35993.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9849.4077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,487.77865.0080.7 %5.0273.3198.9563.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,148.44853.0079.4 %5.0368.77103.6871.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,559.19438.0087.7 %5.0222.3886.1861.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,554.94650.0081.7 %5.0333.26102.3369.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,446.26349.0089.9 %5.0254.5185.9966.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,457.34803.0076.8 %5.0201.3385.8657.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,964.81474.0088.0 %5.0178.6687.9750.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,766.49428.0091.0 %5.0221.1792.3658.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,817.412,211.0042.1 %5.01,017.93678.1533.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,343.682,239.0033.0 %5.0633.11159.3274.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,068.911,449.0052.8 %5.0656.62183.9372.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,972.231,052.0064.6 %5.0313.32450.11-43.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,691.821,486.0068.3 %5.01,412.641,110.8721.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,133.002,884.00-35.2 %0.0515.23689.38-33.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,319.45723.0083.3 %5.01,151.04817.5229.0 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,236.821,443.0055.4 %5.0760.47177.4876.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร5,983.7110,335.56-72.7 %0.01,176.06172.7585.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,090.65821.0073.4 %5.0441.73130.3570.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,169.52349.0070.2 %5.046.2542.907.2 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,132.80831.0073.5 %5.0732.6963.7991.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,978.59550.0081.5 %5.0561.54499.2411.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,480.052,300.0033.9 %5.0770.72428.5144.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร12,858.821,383.0089.2 %5.01,284.151,806.29-40.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร5,820.414,350.0025.3 %5.01,246.12792.5436.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,280.291,518.0053.7 %5.0732.69331.6154.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร4,286.228,070.65-88.3 %0.01,055.9645.7395.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,097.991,725.2044.3 %5.0618.59254.4258.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,365.742,091.1037.9 %5.0827.77233.9071.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,886.782,628.0032.4 %5.01,074.97811.0424.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,204.32872.0079.3 %5.0903.83405.9855.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,785.762,901.00-4.1 %0.0523.51208.2960.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,323.541,683.0083.7 %5.0713.67358.1549.8 %5.0
รจจ.พิจิตร 34,900.3620,632.3140.9 %5.0742.81437.4541.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,707.32779.0071.2 %5.0447.45167.7262.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,239.131,140.7764.8 %5.0675.642.8599.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร9,411.35546.9094.2 %5.0504.49252.9749.9 %5.0
สปส.จ.พิจิตร3,834.923,797.771.0 %0.5884.81481.4245.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,315.582,160.0034.9 %5.0789.7697.9287.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,440.104,243.604.4 %2.0789.73108.1786.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 110,658.5212,459.87-16.9 %0.01,197.96333.6172.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 227,513.5311,430.2858.5 %5.01,302.20582.8355.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร528.343,363.68-536.7 %0.0206.730.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร141,518.5246,226.0067.3 %5.0887.76935.38-5.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,469.877,228.7366.3 %5.0740.561,043.40-40.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร31,117.6013,383.8857.0 %5.0601.701,005.91-67.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,699.232,144.6562.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,661.091,992.0025.1 %5.0618.62293.2652.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,710.174,955.00-5.2 %0.01,494.52732.6251.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,521.96330.0086.9 %5.0492.42177.9963.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,973.3214,715.0013.3 %5.03,499.353,934.28-12.4 %0.0
รวม 490,250 228,224 53.45 % 41,454 23,768 42.66 %