จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,703.27462.0082.9 %5.0533.82222.4358.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,930.0010,941.4542.2 %5.081.95104.50-27.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์16,114.6810,499.7434.8 %5.0144.3759.2459.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,620.112,564.2829.2 %5.0895.13183.2079.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,821.011,293.0054.2 %5.0800.40124.5584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,193.796,658.0040.5 %5.02,929.831,101.9162.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0479.4886.7481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,152.65690.0083.4 %5.0404.26100.5375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า3,645.33530.0085.5 %5.0285.92105.6963.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,521.70475.0086.5 %5.0416.3560.4885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,012.67461.0088.5 %5.0345.3347.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,752.07457.0087.8 %5.0387.3745.6688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,533.25438.0087.6 %5.0523.37103.9780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,873.58900.0076.8 %5.0326.82103.3968.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,575.94104.0097.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,443.97107.0097.6 %5.0344.59103.8769.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,791.40405.0089.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,061.823,832.4224.3 %5.01,427.57582.8759.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,609.142,587.7443.9 %5.01,218.401,452.67-19.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,885.59840.0070.9 %5.0838.08483.2442.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,349.21560.0083.3 %5.0704.97326.1353.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,408.051,819.0078.4 %5.02,131.171,692.9320.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,734.851,730.000.3 %0.5517.101,247.59-141.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,160.202,185.0457.7 %5.01,503.641,352.6410.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,292.952,643.0038.4 %5.01,098.92612.1244.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์11,897.7614,167.00-19.1 %0.01,373.23184.8386.5 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์66,604.4817,451.2073.8 %5.0678.74132.7580.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 11,736.3611,870.00-1.1 %0.04,635.274,027.9013.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,721.21629.6076.9 %5.0800.05457.7842.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,525.21697.0054.3 %5.075.5971.705.2 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,354.32882.0073.7 %5.01,047.25105.3489.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,261.62530.0083.8 %5.0781.03342.9056.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์3,723.913,143.1415.6 %5.0952.17793.1916.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์8,027.412,594.8867.7 %5.01,637.11974.9840.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,678.003,151.4032.6 %5.0891.27375.6757.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์5,648.161,337.8076.3 %5.01,161.71266.8377.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์8,882.2510,021.50-12.8 %0.01,183.08175.7585.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์9,117.00992.0089.1 %5.0743.00103.3886.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,002.733,683.008.0 %4.0990.21582.7741.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์5,814.003,383.0041.8 %5.01,902.97957.1049.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,509.45846.6084.6 %5.0990.20282.1071.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์3,716.002,488.0033.0 %5.0598.25130.5578.2 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์9,600.782,462.0074.4 %5.02,480.61576.6576.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์40,814.5030,379.0925.6 %5.01,232.551,285.72-4.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,378.62774.0067.5 %5.0609.89502.5017.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์3,799.511,558.7659.0 %5.0974.80436.2355.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,808.012,530.009.9 %4.5433.34551.00-27.2 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,198.032,209.3247.4 %5.0708.87499.1729.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,699.12836.0077.4 %5.0971.19403.0158.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์13,904.147,740.7844.3 %5.05,363.89411.3592.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 120,269.1920,945.00-3.3 %0.01,596.33465.5070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 224,767.5710,512.0057.6 %5.01,787.60612.4565.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 346,139.838,380.9981.8 %5.01,835.221,171.5136.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)23,287.716,222.4073.3 %5.02,723.46513.8881.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์3,988.352,810.1029.5 %5.0327.45561.62-71.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์31,492.7613,123.0158.3 %5.0349.32389.67-11.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์186,543.5946,035.8075.3 %5.01,824.671,082.5240.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์23,081.4022,388.803.0 %1.51,115.851,790.00-60.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์35,204.7816,627.0052.8 %5.0825.81406.5350.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน38,886.9917,296.0055.5 %5.0944.67902.504.5 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี20,507.0212,944.8036.9 %5.01,100.501,518.12-37.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์8,120.4116,378.00-101.7 %0.02,619.002,315.2511.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 2,941.181,945.5633.9 %5.0895.48937.11-4.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,470.21499.0079.8 %5.0647.9251.3092.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์23,140.591,700.0192.7 %5.06,012.145,601.286.8 %3.0
รวม 861,451 377,349 56.20 % 76,161 43,254 43.21 %