จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,643.03322.0087.8 %5.0426.2995.9577.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี12,103.856,553.8045.9 %5.049.3262.32-26.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี6,847.446,039.8311.8 %5.0825.62252.1569.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,075.371,770.0042.4 %5.0692.5154.0592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี28,594.2022,225.0022.3 %5.02,488.571,205.5551.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,404.601,154.0073.8 %5.0312.5651.3283.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,075.861,086.0073.4 %5.0412.7856.0586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,595.30783.0086.0 %5.0358.2959.8583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,951.88604.0084.7 %5.0314.2351.3083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,762.36501.0086.7 %5.0266.6757.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,510.32377.0091.6 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,660.54513.0086.0 %5.0476.6061.7587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง3,777.72430.0088.6 %5.0284.3147.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,794.40342.0091.0 %5.0886.8457.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,423.174,061.5245.3 %5.01,529.20787.6048.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,300.501,735.0059.7 %5.0901.69145.4083.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,062.13551.0082.0 %5.0650.87354.7645.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,023.941,131.0062.6 %5.0445.29351.5021.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี5,149.413,534.0031.4 %5.01,529.201,219.4920.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 105,734.867,145.00-24.6 %0.01,920.58676.5064.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,803.542,736.002.4 %1.0554.04429.4022.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,331.943,013.1030.4 %5.01,351.331.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,622.371,678.8563.7 %5.01,339.06748.2844.1 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,399.511,390.0059.1 %5.0806.61526.3034.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 8,582.3112,355.85-44.0 %0.01,472.53237.5083.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,245.806,274.50-19.6 %0.01,512.161,021.0732.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,688.382,365.9935.9 %5.0939.72416.1055.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,529.5112,406.1314.6 %5.05,053.191,401.9572.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,018.697,752.1229.6 %5.04,410.081,175.1573.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,888.63929.0076.1 %5.0787.58177.7577.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,210.512,074.4035.4 %5.0616.45469.3023.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี4,425.182,980.4032.6 %5.01,013.73330.8567.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,507.9423,529.00-327.2 %0.01,624.302,405.31-48.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี5,089.354,819.595.3 %2.5768.56340.7455.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี10,152.4810,383.87-2.3 %0.01,947.9358.1697.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,767.391,514.0085.9 %5.0692.50267.8161.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,503.712,643.0024.6 %5.0863.66344.8560.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,496.851,078.0076.0 %5.0958.74416.5256.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,570.982,272.0059.2 %5.01,434.14298.0479.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,811.443,240.5415.0 %5.0749.5519.9597.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี151,901.665,188.0096.6 %5.0728.56814.40-11.8 %0.0
สพ.ราชบุรี48,800.9925,337.7748.1 %5.01,054.51219.2579.2 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบ50,363.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,180.00ประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 121,441.68172,368.00-41.9 %0.01,486.84902.8839.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,494.80896.0064.1 %5.0445.30271.3539.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี28,252.8030,371.02-7.5 %0.01,767.16403.5077.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี5,685.602,551.2055.1 %5.0673.50284.2757.8 %5.0
สปส.จ.ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,294.781,043.2068.3 %5.0787.59146.3381.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,732.002,937.0021.3 %5.01,032.73352.5065.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี33,522.1018,584.7144.6 %5.04,789.97904.4681.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,841.414,554.10-18.6 %0.01,081.17467.7456.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 171,402.669,800.1386.3 %5.01,597.781,236.9022.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 256,191.857,675.3086.3 %5.0984.312,567.15-160.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)7,517.056,785.009.7 %4.53,793.35422.6188.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,032.543,904.0022.4 %5.0316.5147.0485.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม46,165.4547,408.00-2.7 %0.01,064.24629.0040.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง29,729.2511,548.5961.2 %5.0101.75602.31-492.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,556.7013,589.00-28.7 %0.01,742.221,437.3517.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี50,104.807,223.6585.6 %5.021,087.1170.1399.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,901.871,129.0061.1 %5.01,196.38106.0191.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี180,881.1381,907.3254.7 %5.01,445.29266.0481.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,046.952,952.0027.1 %5.01,162.11703.4239.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,657.02590.0077.8 %5.0521.37148.8971.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี23,123.0712,807.9444.6 %5.04,483.262,595.3742.1 %5.0
รวม 1,131,416 637,445 43.66 % 97,234 32,370 66.71 %