จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 65,217.9219,116.9970.7 %5.0262.29417.63-59.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,556.01770.0069.9 %5.0719.81114.0084.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,639.7018,890.52-118.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,928.9523,139.70-55.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04294.50-70.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,042.982,470.0077.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,591.292,500.0030.4 %5.0668.789,283.25-1,288.1 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,098.791,002.0067.7 %5.0928.9894.1689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี21,309.7114,610.0031.4 %5.02,697.461,322.4051.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2176.0080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,244.431,773.0058.2 %5.0340.2052.2484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,195.821,289.0069.3 %5.0341.4786.9974.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,801.96250.0093.4 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,770.13510.0086.5 %5.0304.1988.2371.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,822.42518.0086.4 %5.0415.5787.6778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,787.52339.0091.0 %5.0690.3985.6887.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,776.76241.0093.6 %5.0914.7682.0191.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,292.63141.0096.7 %5.0454.73116.8574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,824.87383.0090.0 %5.0452.2286.2680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,945.37356.0091.0 %5.0286.8484.4070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,762.59194.0094.8 %5.0357.7686.8475.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,803.33535.0085.9 %5.0340.1288.2974.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,467.263,940.00-13.6 %0.01,868.89641.2565.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,327.355,903.216.7 %3.01,746.671,259.9427.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,614.132,038.0055.8 %5.01,081.1125.2697.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี5,096.341,615.0068.3 %5.02,129.331,155.0845.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,035.091,105.0063.6 %5.0772.69114.4085.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13237,976.61216,238.449.1 %4.596,563.87108,053.80-11.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,900.171,050.0063.8 %5.0833.76813.162.5 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,163.143,388.0045.0 %5.02,214.531,738.5021.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,090.643,010.00-44.0 %0.0617.64598.253.1 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,086.633,741.5438.5 %5.01,610.74586.6063.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,028.732,210.0045.1 %5.0754.48159.4978.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,867.5313,657.00-132.8 %0.01,385.3731.6097.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,303.902,010.0039.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,401.691,126.0066.9 %5.01,062.09126.6788.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,040.31816.0073.2 %5.0909.9795.0089.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,748.373,959.99-5.6 %0.0677.95333.9850.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,035.392,537.0049.6 %5.01,632.43509.0168.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,381.515,684.4310.9 %5.01,613.56744.8053.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,644.082,521.0030.8 %5.01,252.26134.0489.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,172.076,550.24-57.0 %0.01,314.52171.0087.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,518.831,626.0084.5 %5.01,119.00610.1545.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,697.253,843.91-4.0 %0.01,176.19649.8044.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,110.012,377.0042.2 %5.01,351.11610.8954.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,826.891,731.9364.1 %5.01,594.54429.1173.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,845.673,708.713.6 %1.5482.32136.9971.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,406.588,666.0024.0 %5.0594.68703.00-18.2 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี134,460.4839,801.8970.4 %5.01,569.58496.4568.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,563.511,050.0059.0 %5.0719.8185.5088.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,354.823,502.0019.6 %5.01,427.17494.0065.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรีไม่ครบ2,031.54ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ347.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,298.374,917.427.2 %3.5655.71483.6726.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ2,317.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ419.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี21,340.383,962.4081.4 %5.0951.98322.6566.1 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"10,415.332,523.2175.8 %5.0238.87292.70-22.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,698.5110,000.0051.7 %5.01,927.17399.9579.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 222,037.0411,440.0048.1 %5.03,456.81370.8389.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 316,142.598,201.0049.2 %5.04,189.14570.0086.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 416,635.939,455.4043.2 %5.01,415.80807.5043.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี834.063,401.00-307.8 %0.0321.9895.4670.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,342.234,975.9762.7 %5.0363.27844.46-132.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี48,711.6843,254.0011.2 %5.01,422.441,092.1523.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี32,294.7521,180.0034.4 %5.01,186.39190.0084.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี34,339.0336,521.00-6.4 %0.01,341.16942.4029.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,062.0624,420.0016.0 %5.01,209.08950.0021.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี72,855.8833,620.0053.9 %5.01,162.63807.5030.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,435.208,601.0030.8 %5.0981.24475.0051.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี42,491.6716,067.0062.2 %5.02,563.322,303.3010.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,595.382,658.0026.1 %5.01,176.19720.1038.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,006.5172,022.00-379.9 %0.03,483.251,615.0053.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี945.661,066.00-12.7 %0.0852.92370.5056.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
รวม 1,096,060 756,722 30.96 % 169,965 147,797 13.04 %