จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 65,217.9219,116.9970.7 %5.0262.29417.63-59.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี0.0023,139.700.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,098.791,002.0067.7 %5.0928.9811.5898.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี21,309.7114,610.0031.4 %5.02,697.461,322.4051.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,244.431,773.0058.2 %5.0340.2052.2484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,195.821,289.0069.3 %5.0341.4786.9974.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,770.13510.0086.5 %5.0304.1988.2371.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,822.42518.0086.4 %5.0415.5787.6778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,824.87383.0090.0 %5.0452.2286.2680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,945.37356.0091.0 %5.0286.8484.4070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,762.59194.0094.8 %5.0357.7686.8475.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา0.00365.000.0 %0.00.0084.520.0 %0.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,327.355,903.216.7 %3.01,746.671,259.9427.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,614.132,038.0055.8 %5.01,081.1125.2697.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี0.001,615.000.0 %0.00.001,155.080.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,035.091,105.0063.6 %5.0772.69114.4085.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 130.00216,238.440.0 %0.00.00108,053.800.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,086.633,741.5438.5 %5.01,610.74586.6063.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี0.0013,657.000.0 %0.00.0031.600.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,401.691,126.0066.9 %5.01,062.09126.6788.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,040.31816.0073.2 %5.0909.9795.0089.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,748.373,959.99-5.6 %0.0677.95333.9850.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,035.392,537.0049.6 %5.01,632.43509.3768.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,644.082,521.0030.8 %5.01,252.26134.0489.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,172.076,550.24-57.0 %0.01,314.52171.0087.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,518.831,336.0087.3 %5.01,119.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,110.012,377.0042.2 %5.01,351.11610.8954.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,826.891,731.9364.1 %5.01,594.54429.1173.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,406.588,666.0024.0 %5.0594.68703.00-18.2 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.00496.450.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"10,415.332,523.2175.8 %5.0238.87292.70-22.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 222,037.0411,440.0048.1 %5.03,456.81370.8389.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 40.009,455.400.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,342.234,975.9762.7 %5.0363.27844.46-132.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี0.0043,254.000.0 %0.00.001,092.150.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,595.382,658.0026.1 %5.01,176.19720.1038.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 240,549 105,758 0.00 % 27,223 9,652 0.00 %