จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี10,193.7612,158.48-19.3 %0.070.16173.85-147.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,261.551,899.0041.8 %5.0775.641.9099.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,063.841,032.0066.3 %5.0680.56105.4384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,587.564,370.1954.4 %5.02,486.52873.0564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช3,843.41418.0089.1 %5.0327.7680.7575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,825.501,206.0068.5 %5.0431.2595.7677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,784.701,127.0070.2 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,897.010.000.0 %0.0231.140.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,582.501,071.0070.1 %5.0403.3762.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง4,788.63593.0087.6 %5.0297.5176.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ3,580.81513.0085.7 %5.0323.0651.1284.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี2,913.761.00100.0 %5.0623.51134.0478.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,956.752,153.0045.6 %5.0984.811,430.70-45.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี0.001,024.000.0 %0.00.00565.560.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,568.551,317.0048.7 %5.0566.46489.1513.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,052.991,969.3351.4 %5.01,041.862,018.45-93.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี9,585.572,910.0069.6 %5.0594.98658.59-10.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,357.051.00100.0 %5.01,232.021,927.43-56.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)3,883.912,468.4036.4 %5.01,022.85201.8980.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,310.799,351.5817.3 %5.04,281.476,142.05-43.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,544.771,737.0051.0 %5.0889.73738.1517.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี8,931.895,422.7839.3 %5.03,133.621,186.3062.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี2,952.33916.0069.0 %5.0458.9336.0292.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,027.55492.0083.7 %5.0566.46383.0232.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,349.802,776.5017.1 %5.0594.06423.9328.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี10,347.445,489.0047.0 %5.01,289.071,481.57-14.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี3,958.261,634.0058.7 %5.0889.73389.2256.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,440.527,193.4046.5 %5.02,101.56708.1566.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี0.001,390.000.0 %0.00.00347.110.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,840.282,617.0045.9 %5.01,155.96156.6586.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,798.631,889.0060.6 %5.01,365.13583.2757.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี0.002,487.000.0 %0.00.0055.480.0 %0.0
สพ.สุพรรณบุรี7,489.147,371.001.6 %0.5433.59584.25-34.7 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,504.16618.0075.3 %5.0433.35133.9569.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี0.002,129.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี29,667.5118,696.0037.0 %5.01,963.96646.2567.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,351.881,039.0069.0 %5.0585.48350.8040.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,247.803,501.0017.6 %5.0927.77730.8021.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,618.471,224.0066.2 %5.0495.95171.0065.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,264.952,931.7910.2 %5.0870.72845.222.9 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,365.063,505.0019.7 %5.0536.840.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1163,129.5218,874.8988.4 %5.0951.04677.8028.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 20.008,102.890.0 %0.00.00697.580.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 332,178.438,939.2972.2 %5.01,405.03941.6033.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี6,938.570.000.0 %0.0346.800.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี67,821.08100,468.00-48.1 %0.01,341.471,493.45-11.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี102,161.4239,268.1361.6 %5.0825.46776.795.9 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี26,098.360.000.0 %0.0946.570.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส22,626.7022,014.012.7 %1.0747.11782.50-4.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง30,320.0243,028.42-41.9 %0.0766.160.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง58,955.100.000.0 %0.0698.390.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี17,632.9216,812.324.7 %2.01,806.490.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 3,929.303,176.1219.2 %5.0767.94691.749.9 %4.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,094.237,819.00-53.5 %0.02,148.860.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี0.00877.000.0 %0.00.00238.550.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 654,736 374,012 0.00 % 40,547 29,530 0.00 %