จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,558.33682.0073.3 %5.0452.37111.0675.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี18,302.4412,158.4833.6 %5.090.19173.85-92.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,261.551,899.0041.8 %5.0775.641.9099.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,063.841,032.0066.3 %5.0680.56105.4384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,587.564,370.1954.4 %5.02,486.52873.0564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,002.241,372.0072.6 %5.0306.3057.2381.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช3,843.41418.0089.1 %5.0327.7680.7575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,825.501,206.0068.5 %5.0431.2594.0578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,784.701,127.0070.2 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,675.84588.0084.0 %5.0200.4673.8663.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,897.01664.0083.0 %5.0231.1454.7476.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,582.501,071.0070.1 %5.0403.3762.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,986.02715.0082.1 %5.0309.0525.5591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง4,788.63593.0087.6 %5.0297.5176.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ3,580.81513.0085.7 %5.0323.0651.1284.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี6,949.072,912.0058.1 %5.01,174.971,220.51-3.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี2,913.761.00100.0 %5.0623.51134.0478.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,956.752,153.0045.6 %5.0984.811,430.70-45.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,917.211,024.0073.9 %5.0753.79565.5625.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,568.551,317.0048.7 %5.0566.46489.1513.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,052.991,969.3351.4 %5.01,041.862,018.45-93.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี14,461.762,910.0079.9 %5.0602.94658.59-9.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,357.051.00100.0 %5.01,232.021,064.8513.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)3,883.912,468.4036.4 %5.01,022.85201.8980.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,810.335,012.0066.2 %5.01,517.2617.3698.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,370.299,351.5817.8 %5.04,281.476,142.05-43.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,544.771,737.0051.0 %5.0889.73738.1517.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี8,931.895,422.7839.3 %5.03,133.621,186.3062.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี2,952.33916.0069.0 %5.0756.6236.0295.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,027.55492.0083.7 %5.0566.46383.0232.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,349.802,776.5017.1 %5.0594.06423.9328.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี9,669.7044,441.09-359.6 %0.01,688.414,513.66-167.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี10,347.445,489.0047.0 %5.01,289.071,481.57-14.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,196.191,634.0061.1 %5.0889.73389.2256.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี5,100.707,914.77-55.2 %0.01,479.23149.0789.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,440.527,193.4046.5 %5.02,101.56708.1566.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี6,965.541,390.0080.0 %5.0832.69347.1158.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,155.792,805.0132.5 %5.0813.67563.3130.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,840.282,617.0045.9 %5.01,155.96156.6586.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,798.631,889.0060.6 %5.01,365.13583.2757.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี2,899.702,487.0014.2 %5.0604.4955.4890.8 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,489.147,371.001.6 %0.5433.59584.25-34.7 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 78,466.5355,642.2829.1 %5.01,333.39760.0043.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,504.16618.0075.3 %5.0433.35133.9569.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี4,776.712,129.0055.4 %5.0713.13424.6540.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี29,667.5118,696.0037.0 %5.01,963.96646.2567.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,351.881,039.0069.0 %5.0585.48350.8040.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,247.803,501.0017.6 %5.0927.77730.8021.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,618.471,224.0066.2 %5.0495.95171.0065.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,264.952,931.7910.2 %5.0870.72845.222.9 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,365.063,505.0019.7 %5.0536.84248.9053.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1163,129.5218,874.8988.4 %5.0951.04677.8028.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 224,232.648,102.8966.6 %5.01,107.90697.5837.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 332,178.438,939.2972.2 %5.01,405.03941.6033.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)7,159.307,180.00-0.3 %0.02,131.821,149.2446.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี6,938.577,176.00-3.4 %0.0346.80430.74-24.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี67,821.08100,468.00-48.1 %0.01,341.471,493.45-11.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี102,161.4239,268.1361.6 %5.0825.46776.795.9 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี26,098.3639,377.00-50.9 %0.0946.57930.001.8 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส22,626.7022,014.012.7 %1.0747.11686.048.2 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง30,320.029,857.4067.5 %5.0766.16454.2740.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง58,955.1013,863.5276.5 %5.0698.39623.5510.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี17,632.9216,812.324.7 %2.01,806.491,691.006.4 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 3,929.303,176.1219.2 %5.0767.94691.749.9 %4.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,094.237,819.00-53.5 %0.02,148.8678.1596.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี2,912.98877.0069.9 %5.0623.51238.5561.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี33,586.269,548.0071.6 %5.03,844.055,977.06-55.5 %0.0
รวม 984,732 556,743 43.46 % 68,240 50,027 26.69 %