จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,745.05697.0081.4 %5.0384.26149.2561.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,583.821.00100.0 %5.0726.91322.3055.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม2,918.281,637.0043.9 %5.0555.77140.2374.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 625,436.4026,367.50-3.7 %0.05,251.83357.5093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 221,653.4322,752.00-5.1 %0.02,296.47755.2667.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม121,715.4413,779.7936.5 %5.02,476.38644.1074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,607.551,042.0077.4 %5.0197.2636.2081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,767.982,076.0064.0 %5.0460.3290.6180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล3,920.911,177.0070.0 %5.0187.9295.6349.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม16,432.441,754.0089.3 %5.0446.9959.8586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,525.901,100.0093.3 %5.0275.2626.2690.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,886.10832.0078.6 %5.0315.73114.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,286.721,304.0075.3 %5.0319.08137.7556.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,784.32610.0083.9 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 712,480.486,204.7250.3 %5.02,361.441,587.8332.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,328.681,555.0053.3 %5.0778.16262.3166.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,571.503,647.00-2.1 %0.0783.24503.1835.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,005.891,384.0072.4 %5.0879.042,080.06-136.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,478.052,120.0039.0 %5.0632.6070.9388.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,022.801,097.0063.7 %5.0574.78199.4965.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,067.29294.0090.4 %5.0593.78328.6244.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม10,575.676,561.8038.0 %5.01,658.691,149.4130.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,557.173,220.0042.1 %5.02,304.391,233.1046.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,851.172,852.33-0.0 %0.0437.962.8599.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,791.392,748.0042.6 %5.01,164.26659.7443.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,358.291,308.0061.1 %5.0634.4121.5396.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม14,891.6414,435.863.1 %1.51,867.86373.6180.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)15,827.018,786.2544.5 %5.0690.50228.6166.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,287.821,315.0060.0 %5.0688.86738.77-7.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,299.28829.0074.9 %5.0688.8869.6489.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,899.08856.0070.5 %5.0422.6535.1091.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,708.412,709.00-58.6 %0.0655.50391.4240.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,298.843,882.8326.7 %5.01,262.98560.4455.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,780.744,540.0021.5 %5.01,582.63641.0759.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,350.621,356.0074.7 %5.01,107.23256.8876.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม12,225.3911,390.986.8 %3.03,103.91119.8696.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,097.852,246.4777.8 %5.0707.89207.0370.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,522.151,749.1050.3 %5.0783.96354.1954.8 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,013.252,184.0045.6 %5.0974.10143.0985.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,011.751,791.0074.5 %5.01,676.61468.9372.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,973.885,232.00-5.2 %0.0783.94123.6084.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก17,440.2646,455.95-166.4 %0.0780.28719.787.8 %3.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา23,432.2312,240.0047.8 %5.0925.13387.5758.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา20,704.6815,904.0023.2 %5.01,045.21551.4047.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร12,275.5027,535.72-124.3 %0.0921.24234.8774.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี17,785.6812,904.2027.4 %5.01,049.81339.1567.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,553.846,179.1146.5 %5.01,123.18695.4038.1 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม150,848.89148,245.001.7 %0.51,694.281,148.5532.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม410.28916.00-123.3 %0.0119.18133.58-12.1 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม10,441.341,362.0087.0 %5.01,278.37144.7288.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,766.561,635.0056.6 %5.0707.89432.7338.9 %5.0
สปส.จ.นครปฐม12,541.6212,009.884.2 %2.02,134.10929.3556.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,223.502,175.0032.5 %5.0650.85173.8673.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม9,114.724,409.5951.6 %5.0602.35653.46-8.5 %0.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,208.323,400.00-6.0 %0.0726.76109.1485.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 123,926.7311,623.8451.4 %5.01,155.27712.3738.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 245,821.157,856.4482.9 %5.0936.84896.034.4 %2.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม67,495.5811,834.3282.5 %5.0382.40482.60-26.2 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง29,383.0721,233.2027.7 %5.0662.94275.2458.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม157,442.6350,509.0067.9 %5.01,000.71536.3146.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม101,395.7658,140.0042.7 %5.0662.22752.40-13.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม15,010.418,486.2443.5 %5.0364.48773.25-112.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม35,761.8335,121.011.8 %0.5576.42365.8936.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)48,622.0914,872.8069.4 %5.0472.07317.9732.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล24,537.7317,192.0029.9 %5.0474.78350.5226.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม6,822.9020,463.81-199.9 %0.01,179.241,849.35-56.8 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)257,288.45318,499.00-23.8 %0.01,521.142,059.17-35.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,314.792,940.8711.3 %5.0566.50892.02-57.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,568.42846.0067.1 %5.0384.61189.3450.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 761,341.0944,838.9026.9 %5.017,570.2210,769.5338.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม42,955.9218,210.1257.6 %5.05,626.684,825.0014.2 %5.0
รวม 1,520,976 1,109,464 27.06 % 91,353 48,488 46.92 %