จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร0.00846.000.0 %0.00.0094.850.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,596.471,108.0057.3 %5.0405.3637.7890.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,009.451,698.0043.6 %5.0481.4234.3792.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 137,549.3718,658.2650.3 %5.03,037.69478.8084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 227,650.6421,625.0021.8 %5.03,309.57720.7078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,745.99956.0065.2 %5.0386.34210.3745.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,658.761,662.00-0.2 %0.0330.04232.6529.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,370.912,709.5738.0 %5.01,051.88789.1625.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร0.0012,205.000.0 %0.00.00542.020.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,377.70854.0074.7 %5.0652.5758.2791.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,708.96907.0066.5 %5.0367.33203.0744.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.00106.110.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร0.0010,200.710.0 %0.00.0068.400.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,474.302,281.0034.3 %5.0690.60284.4658.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,620.642,671.9526.2 %5.0728.63257.3364.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,765.453,538.006.0 %3.0519.4536.2493.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,319.192,468.0076.1 %5.0574.42282.9250.7 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,434.29912.0062.5 %5.0253.23139.7744.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,217.2713,282.76-44.1 %0.02,211.88786.5564.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,787.623,369.0011.1 %5.0804.69231.5171.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,073.195,029.8728.9 %5.02,158.150.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร0.007,904.440.0 %0.00.00737.680.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร0.002,998.870.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร61,950.4557,024.008.0 %3.51,140.90515.2754.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว27,353.8616,380.0040.1 %5.0383.52337.3712.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,611.846,302.6040.6 %5.01,070.01671.5537.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,212.782,654.2437.0 %5.0747.65846.45-13.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร0.00284.000.0 %0.00.0036.150.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร61,871.1328,820.0053.4 %5.013,219.660.000.0 %0.0
รวม 295,360 194,911 0.00 % 19,147 7,155 0.00 %