จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,184.69846.0073.4 %5.0166.3694.8543.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,596.471,108.0057.3 %5.0405.3637.7890.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,009.451,698.0043.6 %5.0481.4234.3792.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 137,549.3718,658.2650.3 %5.03,037.69478.8084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 227,650.6421,625.0021.8 %5.03,309.57720.7078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 18,259.662,018.2575.6 %5.0279.3161.7577.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,280.133,100.0027.6 %5.01,013.85689.4732.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,279.361,973.0039.8 %5.0709.61970.04-36.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,745.99956.0065.2 %5.0386.34210.3745.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,863.921,463.0048.9 %5.0424.37341.8819.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,150.661,644.0047.8 %5.0509.29311.9838.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,658.761,662.00-0.2 %0.0330.04232.6529.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,370.912,709.5738.0 %5.01,051.88789.1625.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,988.6512,205.00-22.2 %0.01,165.98542.0253.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,302.611,538.0053.4 %5.0614.53242.7060.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,377.70854.0074.7 %5.0652.5758.2791.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,708.96907.0066.5 %5.0367.33203.0744.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร2,721.211,894.0030.4 %5.0367.33313.2014.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร6,649.8637,227.00-459.8 %0.01,376.572,180.87-58.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,598.683,949.00-9.7 %0.0690.60621.5010.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,064.971,335.0056.4 %5.0451.58106.1176.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,010.3310,200.71-103.6 %0.01,136.0968.4094.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร9,542.73837.0091.2 %5.0405.36222.3045.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,474.302,281.0034.3 %5.0690.60284.4658.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,620.642,671.9526.2 %5.0728.63257.3364.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,765.453,538.006.0 %3.0519.4577.9885.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,319.192,468.0076.1 %5.0574.42282.9250.7 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 56,778.1459,314.72-4.5 %0.0926.30569.5638.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,434.29912.0062.5 %5.0253.23139.7744.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,217.2713,282.76-44.1 %0.02,211.88786.5564.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,787.623,369.0011.1 %5.0804.69231.5171.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,739.9919,745.00-125.9 %0.01,725.72712.8258.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,600.36923.0064.5 %5.0367.3355.1585.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,073.195,029.8728.9 %5.02,158.150.95100.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร12,061.807,554.1237.4 %5.0301.01124.3558.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร19,637.807,904.4459.7 %5.0775.14737.684.8 %2.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร15,490.002,998.8780.6 %5.0259.09222.4514.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร61,950.4557,024.008.0 %4.01,140.90515.2754.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว27,353.8616,380.0040.1 %5.0383.52337.3712.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,611.846,302.6040.6 %5.01,070.01671.5537.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,212.782,654.2437.0 %5.0747.65846.45-13.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,426.13284.0088.3 %5.0253.2334.3486.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร61,871.1328,820.0053.4 %5.013,219.663,138.8276.3 %5.0
รวม 481,992 373,865 22.43 % 48,444 19,560 59.62 %