จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,483.81825.0066.8 %5.0278.40142.2748.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,042.641,105.0063.7 %5.0323.27247.8923.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,615.511,378.0047.3 %5.0405.36105.7673.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,193.7416,351.00-34.1 %0.01,628.82779.9552.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,245.181,267.0070.2 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,804.61559.0085.3 %5.0208.1393.1055.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,636.97191.0094.7 %5.0164.26182.48-11.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,609.23309.0091.4 %5.0127.7038.0070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,205.99220.0093.1 %5.0125.6395.0024.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา2,460.8965.0097.4 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้2,544.4231.0098.8 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง2,761.601,454.0047.3 %5.0280.48420.43-49.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,458.171,373.0060.3 %5.0678.02718.63-6.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,045.94347.0066.8 %5.0477.28286.1440.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,532.331.00100.0 %5.0697.040.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,057.961.00100.0 %5.0620.951,031.95-66.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,290.833,364.00-160.6 %0.0268.46549.31-104.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,942.801,847.004.9 %2.0800.55589.7326.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง10,677.4610,483.541.8 %0.5811.14236.5370.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,761.601,459.0061.2 %5.0582.95134.8376.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง4,263.07815.0080.9 %5.0553.340.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,814.58430.5784.7 %5.0373.77263.7629.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,188.982,534.0020.5 %5.0601.96174.9670.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง5,800.1214,978.00-158.2 %0.01,115.391,357.83-21.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,536.724,651.00-2.5 %0.0667.44208.4168.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง5,822.838,808.99-51.3 %0.01,039.3193.3691.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง893.821,820.00-103.6 %0.0430.82254.5740.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,261.421,541.0052.8 %5.0601.96243.4859.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,026.531.00100.0 %5.0506.880.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,031.221,094.0072.9 %5.0659.01468.0429.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง949.401,767.00-86.1 %0.0361.7745.7687.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง1,199.141,145.004.5 %2.0617.99231.1762.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 39,677.1136,368.248.3 %4.0635.27590.667.0 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,485.01852.0065.7 %5.0180.89168.217.0 %3.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,867.411,071.0062.6 %5.0288.63153.3746.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,694.902,033.8345.0 %5.0551.93339.4738.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง2,914.671,871.0035.8 %5.0449.83290.1335.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,102.563,204.35-3.3 %0.0553.85239.7156.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง32,932.272,198.2793.3 %5.01,018.27549.6246.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง1,875.151.0099.9 %5.0171.580.9599.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง16,524.771.00100.0 %5.0428.420.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง16,280.871.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ22,690.9611,462.0149.5 %5.0362.86263.1527.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,687.6312,954.29-127.8 %0.0977.461,750.73-79.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,307.651,719.0048.0 %5.0506.88406.2419.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,630.32495.0086.4 %5.0287.12198.3030.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง25,585.596,843.8873.3 %5.011,578.531.85100.0 %5.0
รวม 298,416 163,292 45.28 % 34,754 14,000 59.72 %