จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,042.641,105.0063.7 %5.0323.27247.8923.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,615.511,378.0047.3 %5.0405.36105.7673.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,193.7416,351.00-34.1 %0.01,628.82779.9552.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,245.181,267.0070.2 %5.0193.640.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,636.97191.0094.7 %5.0164.26182.48-11.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,609.23309.0091.4 %5.0127.7038.0070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,205.99220.0093.1 %5.0125.6395.0024.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา2,460.8965.0097.4 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,300.8331.0097.6 %5.0148.110.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง0.001,454.000.0 %0.00.00420.430.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.001,031.950.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,290.833,364.00-160.6 %0.0268.46549.31-104.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.00589.730.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง10,677.4610,483.541.8 %0.5811.14236.5370.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,761.601,459.0061.2 %5.0582.95134.8376.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,814.580.000.0 %0.0373.770.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง0.002,534.000.0 %0.00.00174.960.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง0.0014,978.000.0 %0.00.001,357.830.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง5,822.838,808.99-51.3 %0.01,039.3193.3691.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง0.001,767.000.0 %0.00.0045.760.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง1,199.140.000.0 %0.0617.990.000.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.00852.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,867.411,071.0062.6 %5.0288.63153.3746.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,694.902,033.8345.0 %5.0551.93339.4738.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง0.001,871.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง32,932.272,198.2793.3 %5.01,018.27549.6246.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ0.000.000.0 %0.00.007,114.330.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง0.0012,954.290.0 %0.00.001,750.730.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 0.001,719.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 97,358 50,336 0.00 % 7,605 3,507 0.00 %