จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,541.57600.0076.4 %5.0216.1383.8961.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,568.78972.0062.2 %5.0273.18121.8455.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,053.251,390.2054.5 %5.0425.3135.6091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม26,539.4418,721.0029.5 %5.02,331.45285.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0747.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,080.60711.0082.6 %5.0201.4195.0052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,662.93347.0090.5 %5.0161.6395.0041.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,142.384,283.53-36.3 %0.0936.04259.8672.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,581.584,786.86-33.7 %0.0577.44190.0067.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,067.051,621.0047.1 %5.0368.26450.52-22.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,790.45639.0077.1 %5.0368.26432.53-17.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม2,784.42745.0073.2 %5.0224.19181.5519.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,677.86625.0076.7 %5.0273.18361.75-32.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,034.272,222.0026.8 %5.0603.67754.84-25.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,523.371,467.7858.3 %5.0672.52501.0425.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม10,078.718,305.5517.6 %5.0902.8370.5892.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,185.101,232.0061.3 %5.0501.37304.1039.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,888.25839.0071.0 %5.0520.3954.3089.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,109.90659.0078.8 %5.0368.26191.1948.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,145.382,255.2228.3 %5.0501.37310.1338.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,784.123,138.1245.7 %5.01,109.885,655.42-409.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม4,605.421,921.0058.3 %5.01,033.82847.7718.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,111.781,358.0056.4 %5.0501.37154.7069.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,193.943,743.2010.7 %5.0881.6961.5793.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม9,817.231,061.0089.2 %5.0482.36280.5741.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,576.151,639.0054.2 %5.0596.4575.7387.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,486.872,270.0034.9 %5.0558.42301.3646.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,054.441,480.3163.5 %5.0501.37212.2157.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,107.402,687.0013.5 %5.0311.2151.5683.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม9,798.842,448.0075.0 %5.0463.34223.2551.8 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 36,347.4512,593.1265.4 %5.0606.60254.9658.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,012.42688.0077.2 %5.0235.15134.6142.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,850.742,705.6529.7 %5.0729.56726.660.4 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,642.07964.5063.5 %5.0406.2949.6787.8 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,597.932,822.0021.6 %5.0634.48113.6382.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,783.22975.0065.0 %5.0273.1869.9074.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,134.163,597.80-14.8 %0.0463.34317.2431.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม11,631.2410,527.479.5 %4.5554.83822.11-48.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4,652.191,919.7058.7 %5.0274.04150.2445.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม58,788.4076,810.50-30.7 %0.01,130.42712.5037.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,998.508,805.6741.3 %5.0368.42301.1518.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,014.6012,931.1519.3 %5.0936.80878.826.2 %3.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม28,601.1923,623.0017.4 %5.01,302.69608.9553.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,079.83525.0083.0 %5.0482.36304.8736.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,776.83631.0077.3 %5.0254.16153.3839.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,505.152,830.2175.4 %5.02,678.631,590.8340.6 %5.0
รวม 348,407 237,118 31.94 % 28,479 19,880 30.19 %