จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,519.79727.0071.1 %5.0492.05192.6960.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,263.214,372.4857.4 %5.070.3039.9643.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,251.613,566.4316.1 %5.0815.30184.1577.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,301.101,144.0073.4 %5.0663.1729.7795.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี16,798.6811,776.0029.9 %5.02,317.56607.5273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,244.551,002.0076.4 %5.0258.6961.1876.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,642.57360.0090.1 %5.0396.5842.7589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,649.80429.0088.2 %5.0162.6062.4361.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,773.04315.0091.7 %5.0166.6254.7967.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,580.50443.0087.6 %5.0411.5785.1679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,374.38876.0083.7 %5.0396.33115.3270.9 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,146.770.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,659.594,478.3161.6 %5.01,176.60956.0018.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0890.72263.8870.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,148.582,745.0033.8 %5.0858.49725.8915.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,130.861,151.2063.2 %5.0739.24551.0025.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี9,664.771,763.0081.8 %5.03,382.480.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,635.682,329.6711.6 %5.0544.42442.7118.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,715.072,557.0045.8 %5.01,404.801,064.9124.2 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)6,743.0710,510.00-55.9 %0.02,690.911,125.7558.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,153.672,323.0054.9 %5.0834.32252.1769.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,211.02655.0079.6 %5.0777.2746.9294.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,012.93741.0075.4 %5.0625.14274.1956.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี0.002,464.530.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,732.116,589.6124.5 %5.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,133.490.000.0 %0.01,138.590.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี0.001,310.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี6,822.661,273.0081.3 %5.0853.33279.7767.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี3,638.793,138.9513.7 %5.0948.41654.1231.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,648.001,442.0060.5 %5.0892.14323.4163.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี6,112.262,430.0060.2 %5.01,081.52526.9251.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,336.032,249.0032.6 %5.0796.2871.3291.0 %5.0
สพ.เพชรบุรี9,889.321,766.0082.1 %5.0750.13435.4042.0 %5.0
รจก.เพชรบุรี 52,680.2940,226.0123.6 %5.01,176.36448.7161.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,622.39822.0068.7 %5.0492.03153.1568.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี7,155.723,150.5756.0 %5.01,043.51418.0059.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,137.332,000.0051.7 %5.0720.22290.6559.6 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,483.751,586.3854.5 %5.0797.06146.3881.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 231,102.278,393.1873.0 %5.01,684.72783.9053.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)14,024.387,007.0050.0 %5.02,866.75955.7366.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,624.282,383.0057.6 %5.0382.41388.55-1.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี0.0028,502.220.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี15,800.8411,003.0030.4 %5.0696.2336.0094.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,381.4863.8199.7 %5.0613.96603.341.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด301,332.8417,364.0094.2 %5.03,394.30915.9473.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,521.2714,860.40-41.2 %0.01,823.440.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,435.782,424.4029.4 %5.0701.20624.2411.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,311.571,179.0072.7 %5.0568.86158.7872.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี17,678.6015,004.4715.1 %5.04,888.581,767.0063.9 %5.0
รวม 651,946 200,620 0.00 % 43,978 17,163 0.00 %