จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,313.43628.0081.0 %5.0457.63150.2467.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์37,871.905,409.7285.7 %5.0282.8270.1775.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์2,134.87825.0061.4 %5.069.490.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,284.915,409.7334.7 %5.0194.5988.3554.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,271.305,867.84-79.4 %0.0761.89207.0572.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,830.711.00100.0 %5.0647.81122.6381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,998.028,184.2048.8 %5.02,302.201,539.8033.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์3,945.521,082.0072.6 %5.0288.3171.1975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,522.91771.0078.1 %5.0276.6895.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,531.47388.0089.0 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,798.71964.0074.6 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,585.44482.0086.6 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,164.021,382.0066.8 %5.0616.20114.0081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,710.211,134.0075.9 %5.0593.7096.4683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,083.21622.0084.8 %5.0315.52114.0063.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์4,669.014,083.1112.5 %5.0761.65304.0060.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,990.053,503.0029.8 %5.01,047.141,134.00-8.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,691.731,114.0058.6 %5.0629.30125.4880.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,342.45589.0074.9 %5.0522.6968.5886.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,861.271,571.7045.1 %5.0666.83350.8647.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,770.271,516.0059.8 %5.0952.051,193.18-25.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,884.88905.0068.6 %5.0685.84188.2772.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1422,953.8217,522.6523.7 %5.08,865.449,975.00-12.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,066.882,502.0018.4 %5.0761.90385.5749.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,758.363,143.3078.7 %5.05,287.711,352.4474.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,157.701,608.0025.5 %5.0524.54350.3933.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,370.282,155.7750.7 %5.01,045.48660.4836.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,115.671,277.1059.0 %5.0780.92102.9586.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,818.508,539.0027.7 %5.01,180.26219.0781.4 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน69,036.1031,218.6254.8 %5.0469.01112.5076.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)10,120.806,048.6040.2 %5.04,159.804,137.250.5 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,362.011,453.0056.8 %5.0904.46193.5078.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,222.05850.0061.7 %5.061.6774.10-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,311.16155.0088.2 %5.068.2250.4926.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,709.162,042.7056.6 %5.089.9450.7043.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,617.06735.0079.7 %5.0780.920.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,845.87585.0079.4 %5.0666.82471.8629.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,839.643,085.5019.6 %5.0626.43389.2137.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,084.882,062.0033.2 %5.01,487.58761.7548.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,578.994,421.0032.8 %5.01,446.48970.4732.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,023.791,323.1473.7 %5.0742.89207.0372.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,536.377,200.84-10.2 %0.01,332.38121.1390.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์12,752.0612,038.995.6 %2.51,909.481,549.9018.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,458.051,685.0082.2 %5.0685.84572.4016.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,482.042,933.6315.7 %5.0935.09386.5658.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,064.031,296.0057.7 %5.0761.89282.4962.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,566.81284.5892.0 %5.0818.94348.6557.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,864.112,791.0059.3 %5.0781.132,850.00-264.9 %0.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,502.041,771.0083.1 %5.0748.89591.4221.0 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ครบ22,233.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,011.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,704.83720.0073.4 %5.0514.68223.0656.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,642.094,391.1062.3 %5.01,788.75318.8582.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,735.361,536.3058.9 %5.0590.76113.4080.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,730.725,195.2622.8 %5.01,427.451,060.6825.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,064.63651.0078.8 %5.0761.90216.3071.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,967.702,686.0032.3 %5.01,066.372.8599.7 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์51,549.46127,480.00-147.3 %0.01,980.381,054.4346.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 116,554.208,758.0247.1 %5.01,334.321,105.6517.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 225,600.6111,142.4856.5 %5.01,651.38619.6262.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์19,826.725,954.5070.0 %5.0299.62446.74-49.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,959.031,687.4613.9 %5.0319.24237.5025.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์615,138.1928,076.7795.4 %5.03,351.12354.9189.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน53,298.274,169.6292.2 %5.0877.18381.9056.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี43,057.5011,792.8372.6 %5.0818.38978.24-19.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล58,511.3119,286.0067.0 %5.0948.591,223.81-29.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,681.9214,592.007.0 %3.52,212.60893.6559.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,137.753,184.0060.9 %5.0931.79925.850.6 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,448.91748.0069.5 %5.0495.69262.9247.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,749.6610,071.0039.9 %5.05,280.362,657.3149.7 %5.0
รวม 1,323,833 429,283 67.57 % 77,823 46,641 40.07 %