จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช0.0029,090.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,441.071,998.6076.3 %5.061.25259.68-324.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,321.221,614.0051.4 %5.0961.09135.0885.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช0.001,410.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช37,133.7819,477.8047.5 %5.07,280.391,456.4280.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,748.53737.0080.3 %5.0246.3635.0685.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,669.781,854.6060.3 %5.0584.8069.0888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน4,968.41308.0093.8 %5.0274.8486.4268.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,528.28209.0094.1 %5.0369.0575.1679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,235.12552.0089.5 %5.0231.8734.9884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,561.39388.0089.1 %5.0407.17127.1268.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,669.74741.0079.8 %5.0337.0670.0979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,283.80338.0089.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,447.69503.0085.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,362.86290.0091.4 %5.0173.8176.0056.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.3486.0480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,757.10296.0092.1 %5.0204.8369.3266.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,518.77297.0091.6 %5.0178.0068.9661.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,754.291,310.0065.1 %5.0462.0395.4579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด0.00466.000.0 %0.00.0081.970.0 %0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช2,821.553,522.90-24.9 %0.0709.79113.8484.0 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,665.415,534.99-107.7 %0.0602.79169.1071.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช1,125.804,607.55-309.3 %0.0532.37268.8549.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,686.930.000.0 %0.06,382.02275.5095.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,803.88915.0067.4 %5.0718.66270.7562.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง627.204,753.39-657.9 %0.0389.33379.052.6 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35175.7542.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77178.6074.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,198.031,538.0051.9 %5.0880.93617.5029.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,028.2523,497.84-95.4 %0.04,934.455,611.35-13.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,612.281,236.0065.8 %5.01,514.45370.7975.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,765.174,617.47-22.6 %0.01,109.121,761.00-58.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,978.593,714.63-24.7 %0.0677.06741.47-9.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,608.743,141.3752.5 %5.02,193.032,004.368.6 %4.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,362.671,630.0062.6 %5.01,033.05255.3575.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช0.00122,018.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,185.2310,985.84-34.2 %0.03,148.004,041.25-28.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,514.331,992.0043.3 %5.01,014.040.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)2,963.7715,551.59-424.7 %0.0550.45304.0044.8 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช2,255.981,271.0043.7 %5.072.7780.01-10.0 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,331.18572.0057.0 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,793.58437.0075.6 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,502.840.000.0 %0.0918.580.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,809.08962.5065.7 %5.0778.31312.5759.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,487.263,924.40-12.5 %0.0976.02360.0363.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช0.005,331.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,760.742,302.0038.8 %5.01,109.12445.5659.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช7,907.509,072.00-14.7 %0.01,394.72138.6590.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช0.00990.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,420.422,149.0051.4 %5.01,375.17239.0382.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,340.101,529.8571.4 %5.01,579.86767.0751.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,246.745,542.00-70.7 %0.0861.9173.3491.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช17,279.843,344.0780.6 %5.0554.61740.20-33.5 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,701.983,677.0035.5 %5.0479.68197.9558.7 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 154,049.020.000.0 %0.02,210.580.000.0 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 28,960.930.000.0 %0.0806.390.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,356.64929.0060.6 %5.0519.61208.6159.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,170.483,128.0039.5 %5.01,071.10547.9848.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,089.111,428.6053.8 %5.0823.88473.1042.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช9,206.141,950.0078.8 %5.03,448.10193.8094.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,728.711,732.0063.4 %5.01,833.48205.8888.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,198.623,938.4424.2 %5.01,063.54987.057.2 %3.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช32,480.436,427.8480.2 %5.0768.32337.7756.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,232.9510,397.8966.7 %5.0916.87533.6041.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 30.000.000.0 %0.00.001,281.270.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,839.4212,147.7918.1 %5.01,337.96794.2640.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล0.0057.940.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช83,830.0282,155.002.0 %0.51,752.690.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.00336.280.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล31,345.7627,639.0011.8 %5.01,101.09244.5477.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช158,053.05418.8099.7 %5.01,186.51912.7823.1 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช0.0014,987.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช442,759.19120,644.1772.8 %5.01,154.800.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช18,799.679,890.0047.4 %5.0889.09568.1036.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช0.0029,093.000.0 %0.00.001,126.050.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร37,266.7424,025.1035.5 %5.0957.381,664.70-73.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,503.648,367.0059.2 %5.0766.38276.5363.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง199,403.1632,069.9483.9 %5.01,388.06618.6855.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช17,425.2826,522.00-52.2 %0.02,297.401,849.2119.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช0.0017,383.600.0 %0.00.002,339.200.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.00535.710.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 0.003,801.760.0 %0.00.00717.250.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,955.94764.0074.2 %5.0766.83175.8377.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช39,062.9031,938.0018.2 %5.05,603.154,075.6127.3 %5.0
รวม 1,379,705 559,448 0.00 % 74,653 38,404 0.00 %