จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3787.73-47.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่14,984.851,273.0091.5 %5.05,178.87226.5095.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,267.772,510.0023.2 %5.0621.3747.5092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรกระบี่0.004,055.000.0 %0.00.00119.700.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่8,250.902,369.1271.3 %5.0697.41363.8547.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่0.001,184.550.0 %0.00.00172.900.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,456.22419.0082.9 %5.0404.81263.1535.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่0.003,335.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่0.001,395.000.0 %0.00.00719.370.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,779.971,359.0064.0 %5.0716.34396.0444.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่12,748.211,873.4085.3 %5.01,048.22434.5558.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,092.19880.2057.9 %5.0462.26565.26-22.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,960.290.000.0 %0.01,267.950.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,802.611,830.0051.9 %5.0666.71178.4873.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่0.0011,141.000.0 %0.00.00204.550.0 %0.0
ท่าอากาศยานกระบี่315,686.47776,075.38-145.8 %0.0699.781,331.80-90.3 %0.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,690.731,070.1077.2 %5.0754.46458.8539.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 5,545.860.000.0 %0.067.0768.18-1.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,449.201,762.0048.9 %5.0773.49163.7278.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,741.481,201.0056.2 %5.0488.25147.1769.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,400.532,441.0028.2 %5.0526.83221.3558.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.038,395.762,435.5493.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,680.092,284.0059.8 %5.0868.55199.8777.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,434.339,865.8720.7 %5.01,286.92121.6090.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่4,110.451,628.0060.4 %5.0678.39357.2047.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,992.122,613.0434.5 %5.0830.54459.9544.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,726.32867.0081.7 %5.0890.49256.7971.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,536.103,364.0068.1 %5.0754.47487.3535.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่0.003,618.000.0 %0.00.00648.850.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่0.003,482.580.0 %0.00.00499.700.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,498.822,414.0046.3 %5.0697.4738.8294.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.00239.400.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่0.003,355.800.0 %0.00.00228.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,960.670.000.0 %0.0776.800.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม0.0012,798.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก32,856.5322.5099.9 %5.0657.74672.44-2.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่28,216.4810,313.7363.4 %5.010,707.121,426.0586.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,233.901,989.3038.5 %5.0656.56682.10-3.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,931.03913.0068.9 %5.0450.20228.9549.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 494,567 831,338 0.00 % 70,039 12,321 0.00 %