จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่3,072.31856.0072.1 %5.0393.21182.4053.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3787.73-47.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,902.131,273.0056.1 %5.0310.78226.5027.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,267.772,510.0023.2 %5.0621.3747.5092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่12,410.299,233.0025.6 %5.02,218.70831.2562.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,925.961,167.0076.3 %5.0308.61181.4541.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,029.35977.0075.8 %5.0349.1450.6385.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,910.18553.0085.9 %5.0202.0954.1473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,907.85680.0082.6 %5.0332.8970.5478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,216.01450.0089.3 %5.0289.3769.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,845.97585.0084.8 %5.0328.4329.1791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,863.70354.0090.8 %5.0420.3867.5983.9 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,781.984,055.0015.2 %5.0792.41119.7084.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่8,250.902,369.1271.3 %5.0697.41363.8547.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่5,049.571,184.5576.5 %5.0381.65172.9054.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,456.22419.0082.9 %5.0404.81263.1535.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,102.812,164.0030.3 %5.0583.3498.0283.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,885.213,335.0031.7 %5.0849.60761.0310.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,732.961,395.0062.6 %5.0659.39719.37-9.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,779.971,359.0064.0 %5.0716.34396.0444.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่12,748.211,873.4085.3 %5.01,041.82434.5558.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,092.19880.2057.9 %5.0462.26401.8613.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,960.294,005.7032.8 %5.01,267.95808.3936.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,802.611,830.0051.9 %5.0666.71178.4873.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,980.1111,141.0014.2 %5.01,096.80204.5581.3 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่802,323.56776,075.383.3 %1.53,719.301,331.8064.2 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,690.731,070.1077.2 %5.0754.46458.8539.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 5,545.865,060.008.8 %4.067.0768.18-1.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,449.201,327.0061.5 %5.0773.49163.7278.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,741.481,201.0056.2 %5.0488.25147.1769.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,400.532,441.0028.2 %5.0526.83221.3558.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.038,395.762,435.5493.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่5,957.065,605.005.9 %2.5982.66500.3649.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,680.092,284.0059.8 %5.0868.55199.8777.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,434.339,865.8720.7 %5.01,286.92121.6090.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,216.551,628.0049.4 %5.0678.39357.2047.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,992.122,613.0434.5 %5.0830.54459.9544.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,737.492,201.0041.1 %5.0659.38286.7456.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,726.32867.0081.7 %5.0890.49256.7971.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,529.231,882.0046.7 %5.0564.3142.7592.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,536.103,364.0068.1 %5.0754.47487.3535.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่61,947.5717,223.0072.2 %5.01,178.74624.1547.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,685.801,527.7743.1 %5.0431.2458.9086.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่4,165.793,618.0013.1 %5.0792.55648.8518.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,903.891,191.0059.0 %5.0545.34300.2045.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,606.393,482.5824.4 %5.0849.55499.7041.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,498.822,414.0046.3 %5.0697.4738.8294.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,564.929,604.729.1 %4.52,998.36239.4092.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่26,755.1011,065.4458.6 %5.01,718.70806.0053.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,802.963,355.8042.2 %5.0382.41228.0040.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่59,095.4041,886.9929.1 %5.01,197.41542.4554.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,960.6728,536.00-29.9 %0.0776.801,423.06-83.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่14,132.2014,368.94-1.7 %0.0597.97835.20-39.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม18,946.3312,798.0032.5 %5.0620.00396.4936.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก32,856.5322.5099.9 %5.0657.74672.44-2.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่28,216.4810,313.7363.4 %5.010,707.121,426.0586.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,233.901,989.3038.5 %5.0656.56682.10-3.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,931.03913.0068.9 %5.0450.20228.9549.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่35,728.1518,000.0049.6 %5.03,148.131,685.0046.5 %5.0
รวม 1,340,967 1,054,444 21.37 % 96,102 25,695 73.26 %