จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา0.00319.000.0 %0.00.00138.770.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา7,617.2222,284.97-192.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา11,687.468,777.2024.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,983.041,386.0053.5 %5.0604.9244.6192.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,276.549,969.99-7.5 %0.01,688.83753.2055.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว451.00366.0018.8 %5.0475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง0.00386.000.0 %0.00.009.650.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,816.72804.0078.9 %5.0323.8190.9871.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,639.18333.0090.8 %5.0209.2086.2858.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,420.90549.0087.6 %5.0321.500.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,703.762,864.0022.7 %5.0679.31689.23-1.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,459.61963.0060.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.00403.640.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,444.591,771.0048.6 %5.0795.08497.8037.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,420.241,047.0069.4 %5.0374.70314.4216.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,843.17841.0070.4 %5.0547.9046.7991.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา0.002,213.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,095.973,357.0018.0 %5.01,023.271,875.04-83.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 0.00439.000.0 %0.00.0069.960.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,225.71707.0078.1 %5.0534.51140.5573.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,816.932,555.2033.1 %5.0662.00419.1336.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา7,765.4212,045.00-55.1 %0.01,498.671,870.91-24.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,557.802,652.0041.8 %5.0566.880.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,643.345,472.01-17.8 %0.0798.9359.3292.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา9,803.221,446.0085.2 %5.0604.921,165.65-92.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,438.952,868.6916.6 %5.0627.132.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา5,777.792,544.0056.0 %5.0719.01253.5564.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา31,113.570.000.0 %0.011,441.030.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,685.172,917.80-8.7 %0.0418.29119.2471.5 %5.0
สพ.พังงา9,924.701,731.0082.6 %5.01,559.77349.9677.6 %5.0
รจจ.พังงา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,232.75663.0070.3 %5.0395.74309.7021.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,115.193,464.0071.4 %5.01,080.32572.8947.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา5,847.171,130.0080.7 %5.0526.64350.5533.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา0.005,160.390.0 %0.00.00395.980.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา9,760.270.000.0 %0.02,430.450.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,951.1410,619.7357.4 %5.01,617.03506.4668.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)18,177.708,566.4752.9 %5.01,589.33557.6064.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,042.182,363.7070.6 %5.0314.04335.08-6.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง20,359.2611,833.0041.9 %5.0644.27210.8367.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,889.2716,853.30-21.3 %0.01,488.602,412.07-62.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,361.122,034.0039.5 %5.0757.04641.2715.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,606.91380.0085.4 %5.0452.82173.4061.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,570.689,959.2831.6 %5.03,934.852,604.8033.8 %5.0
รวม 245,652 158,118 0.00 % 27,513 17,507 0.00 %