จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,739.57689.0074.9 %5.0271.29219.0019.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11396.88-330.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต20,355.3311,261.0844.7 %5.070.47121.41-72.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,510.973,875.45-10.4 %0.0572.71165.3071.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,155.841,104.0065.0 %5.0439.6058.8086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต28,423.2422,863.3019.6 %5.03,215.941,105.8065.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 116,468.393,750.0077.2 %5.0365.66108.3070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,768.372,259.0052.6 %5.0318.2495.0070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้7,045.331,284.0081.8 %5.0307.8487.8871.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,121.531,794.0065.0 %5.0391.3557.9585.2 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,841.893,833.0044.0 %5.0686.8146.5593.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,112.87113.3389.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,434.557,413.69-67.2 %0.0781.89492.1037.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต7,297.241,625.0077.7 %5.01,051.96249.2276.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,741.451,455.0061.1 %5.0667.79401.4739.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต2,972.472,134.0028.2 %5.0420.58116.1272.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,877.83911.0068.3 %5.0328.34306.506.7 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,304.321,737.0047.4 %5.0477.63421.6211.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,907.272,187.00-14.7 %0.0374.4716.7495.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,823.681,686.0055.9 %5.0670.12789.55-17.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,721.121,868.0067.3 %5.0439.6052.2188.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,864.9021,032.00-258.6 %0.01,048.11615.2041.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,965.593,166.0020.2 %5.0743.86834.02-12.1 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,607.684,890.00-6.1 %0.01,424.11403.1171.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก22,004.2314,637.9033.5 %5.0255.78157.9938.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,229.13799.0064.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,544.511,226.0065.4 %5.0477.630.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,147.051,114.5064.6 %5.0420.58280.3033.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,861.065,683.27-47.2 %0.0705.82395.8843.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,727.1521,892.00-282.2 %0.01,352.371,630.11-20.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,274.00659.0087.5 %5.01,276.30478.0362.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,845.211,053.0072.6 %5.0705.82181.1074.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,550.8911,992.65-116.0 %0.01,105.16108.0390.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,143.431,410.0086.1 %5.0325.50533.70-64.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,850.2321,687.96-463.3 %0.0629.76536.4014.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,848.821,204.0068.7 %5.0705.82283.9059.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต5,145.341,159.4077.5 %5.0534.68178.1366.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต10,813.173,524.0067.4 %5.0572.7169.9087.8 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,920.535,052.3053.7 %5.0375.50428.45-14.1 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 60,867.1628,704.0052.8 %5.0912.01574.8137.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,825.79750.0073.5 %5.0268.46253.055.7 %2.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,583.882,261.7036.9 %5.0553.70216.8860.8 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,141.707,747.92-50.7 %0.01,048.11292.2472.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,313.672,172.0034.5 %5.0477.63174.9063.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,070.261,205.0060.8 %5.0438.62161.4163.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,686.113,269.00-21.7 %0.0439.60111.0974.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต44,022.2316,696.0062.1 %5.0645.60367.2143.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต27,307.45687.9997.5 %5.0263.96105.0060.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,334.4417,280.0031.8 %5.0285.360.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต56,350.5852,667.006.5 %3.0894.16285.2568.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต136,046.0673,473.0046.0 %5.0411.49711.45-72.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,545.0715,754.0010.2 %5.0355.68284.3820.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต14,230.5617,184.00-20.8 %0.0995.55986.021.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,035.354,235.00-4.9 %0.0534.68220.5358.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,772.44568.0079.5 %5.0287.47130.0254.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 40,038.4360,407.00-50.9 %0.08,539.192,160.5074.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,610.4913,224.0064.8 %5.02,540.533,498.00-37.7 %0.0
รวม 735,635 514,198 30.10 % 45,609 23,071 49.42 %