จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,484.3511,641.00-368.6 %0.01,763.79324.7581.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,350.87113.0097.4 %5.0235.93146.3038.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี62,953.3071,223.23-13.1 %0.0274.26843.48-207.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,179.951.00100.0 %5.089.37119.75-34.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,081.972,370.4061.0 %5.070.7166.735.6 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,292.842,000.0062.2 %5.01,538.17472.1569.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,992.842,389.0040.2 %5.0894.740.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,910.932,698.007.3 %3.5806.6324.0397.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,457.6020,724.99-43.4 %0.04,067.94508.1587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 210,934.207,545.0031.0 %5.01,761.25566.8567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี7,868.8710,288.00-30.7 %0.02,644.091,219.8053.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี5,014.342,109.0057.9 %5.0349.6476.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,063.891,066.0073.8 %5.0385.9788.9577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,555.18520.0085.4 %5.0242.0152.0878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,459.80371.0089.3 %5.0319.3234.2089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,887.03500.0087.1 %5.0378.0438.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ442.21358.0019.0 %5.0287.7897.0666.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,772.23744.0080.3 %5.0440.4576.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,312.97406.0087.7 %5.0318.2952.3883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,574.51430.0088.0 %5.0318.5769.6178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,615.83394.0089.1 %5.0297.7782.4872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,476.09163.0095.3 %5.0310.2587.2671.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,407.13419.0087.7 %5.0326.6114.6195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,284.89300.0090.9 %5.0243.0350.9079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,449.37440.0087.2 %5.0234.7169.7370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,175.27183.0094.2 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,443.531,390.0068.7 %5.0464.8840.8591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,809.15499.0086.9 %5.0398.3264.3183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,690.96166.0095.5 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,324.304,789.0057.7 %5.0749.31126.3583.1 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,668.611,378.0082.0 %5.0753.4163.4591.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,365.668,208.96-53.0 %0.02,143.781,292.9539.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี29,764.019,859.0066.9 %5.09,804.97664.0593.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,541.301.00100.0 %5.0242.65103.5557.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,482.801,675.0032.5 %5.0445.22357.2019.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,249.931,180.0063.7 %5.0646.77300.2053.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,491.491,980.0043.3 %5.0521.96313.5039.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,143.80500.0091.9 %5.0407.91192.8552.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี8,957.256,364.8028.9 %5.02,080.681,862.2010.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1110,278.802,046.0080.1 %5.08,207.12163.0998.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,067.75953.0068.9 %5.0897.36304.0066.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,985.20805.0073.0 %5.0853.57317.3062.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,789.153,030.00-8.6 %0.0433.511,215.05-180.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,435.853,262.4726.5 %5.01,906.58882.0053.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,838.384,123.0114.8 %5.02,019.602,724.14-34.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี30,054.104,880.7083.8 %5.01,779.543,723.59-109.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,340.744,029.08-72.1 %0.0595.51622.37-4.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,580.822,006.0056.2 %5.01,643.301,592.433.1 %1.5
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,613.303,054.0033.8 %5.01,259.94597.2452.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,497.202,990.5333.5 %5.01,799.732,267.40-26.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,901.0815,226.009.9 %4.51,624.29289.7582.2 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี163,268.94319,141.00-95.5 %0.0397.80997.50-150.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,276.047,423.9620.0 %5.03,108.67451.2585.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,749.756,057.12-61.5 %0.01,039.65323.0068.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,206.571,466.0054.3 %5.0943.07415.1556.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)6,113.747,513.86-22.9 %0.02,703.081,476.0145.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,205.119,778.00-35.7 %0.02,874.542,711.305.7 %2.5
สอต.สุราษฎร์ธานี4,928.247,593.00-54.1 %0.093.1873.1821.5 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,331.18562.0057.8 %5.076.8175.581.6 %0.5
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,793.58615.0065.7 %5.089.6055.2238.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)4,781.051,043.0078.2 %5.0109.68111.12-1.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,456.39765.0077.9 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,923.631,375.0072.1 %5.01,763.79568.1067.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,502.073,209.008.4 %4.0593.19579.022.4 %1.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,795.9041,761.01-514.5 %0.02,293.202,111.907.9 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,152.261,400.0066.3 %5.01,320.03742.5043.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,946.55909.0077.0 %5.01,034.80259.3574.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,434.3612,411.30-92.9 %0.01,757.41144.1491.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี12,832.8214,002.00-9.1 %0.02,415.441,914.2520.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,957.131,374.0087.5 %5.01,415.111,493.40-5.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,609.894,152.00-15.0 %0.01,091.85579.5046.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,828.301,944.0049.2 %5.01,205.94365.0569.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,300.132,467.0042.6 %5.01,396.12507.3063.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,222.923,054.505.2 %2.5920.72150.1083.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี26,180.158,052.0069.2 %5.0865.52574.5033.6 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,305.664,633.8844.2 %5.0588.27463.5521.2 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี68,329.3459,423.9913.0 %5.01,500.431,618.72-7.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8106,782.9212,900.0087.9 %5.042,666.88894.0097.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,687.694,453.0033.4 %5.0768.58261.2566.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,501.615,355.0028.6 %5.02,038.32579.5071.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี37,801.0918,087.0052.2 %5.0804.73853.95-6.1 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,788.612,653.0030.0 %5.0958.73413.8456.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,095.438,021.28-13.0 %0.01,510.20374.3075.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,805.191,353.0064.4 %5.0977.75137.7585.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,510.584,615.52-31.5 %0.0939.72638.7532.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 19,297.5912,780.60-37.5 %0.0457.98412.3010.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 234,931.3226,185.2525.0 %5.02,153.03729.8766.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 339,177.6414,284.4363.5 %5.01,703.66693.5059.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)50,367.7515,829.8968.6 %5.05,118.79560.0089.1 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,528.018,699.2624.5 %5.0352.54730.00-107.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,757.112,610.005.3 %2.5293.02791.35-170.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี66,707.9174,375.00-11.5 %0.01,679.35798.5052.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์14,164.9313,859.002.2 %1.0908.23281.2069.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี101,572.9158,105.0042.8 %5.01,140.41575.7049.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,368.8615,396.0024.4 %5.01,070.681,324.48-23.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,514.6318,041.00-3.0 %0.0917.35199.5078.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา49,017.4320,808.0057.5 %5.01,012.10517.6548.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ37,557.2616,740.0055.4 %5.01,000.42777.9422.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี47,656.4420,200.0857.6 %5.017,159.523,409.8080.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี23,549.7817,829.0024.3 %5.01,117.54675.4539.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,865.681.00100.0 %5.01,190.2286.9092.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,523.192,771.0021.3 %5.0725.53700.103.5 %1.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,580.936,321.01-38.0 %0.01,541.311,451.225.8 %2.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,715.831,292.0052.4 %5.0435.970.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,582.31420.0083.7 %5.0676.84396.4041.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,719.021,897.3988.7 %5.06,830.677,301.18-6.9 %0.0
รวม 1,491,875 1,151,803 22.79 % 191,556 70,593 63.15 %