จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,484.3511,277.00-353.9 %0.01,763.79324.7581.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,350.87113.0097.4 %5.0235.93146.3038.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี62,953.3071,223.23-13.1 %0.0274.26843.48-207.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,179.951.00100.0 %5.089.37119.75-34.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย0.002,370.400.0 %0.00.0066.730.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี3,902.0613,680.00-250.6 %0.01,252.93472.1562.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,992.842,389.0040.2 %5.0894.740.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,910.932,698.007.3 %3.5806.6324.0397.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,457.6020,724.99-43.4 %0.04,067.94261.5093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี0.008,000.000.0 %0.00.001,235.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 210,934.207,545.0031.0 %5.01,761.25566.8567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี5,014.341,800.0064.1 %5.0349.6466.5081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,043.201,066.0073.6 %5.0385.9788.9577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์0.00400.000.0 %0.00.0061.750.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,459.80371.0089.3 %5.0319.3234.6789.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง0.00500.000.0 %0.00.0038.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ0.00358.000.0 %0.00.0097.060.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,772.23600.0084.1 %5.0440.4576.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก0.00370.000.0 %0.00.0080.750.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา0.00450.000.0 %0.00.0038.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,615.83394.0089.1 %5.0297.7782.4872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,476.09225.0093.5 %5.0310.2584.6072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,407.13375.0089.0 %5.0326.6114.6195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม0.00200.000.0 %0.00.0070.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,449.37440.0087.2 %5.0234.7169.7370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม0.0085.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,443.531,390.0068.7 %5.0464.8840.8591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,809.15499.0086.9 %5.0398.3264.3183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม0.00100.000.0 %0.00.0057.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,324.304,789.0057.7 %5.0749.31126.3583.1 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,668.610.000.0 %0.0753.410.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,365.668,208.96-53.0 %0.02,143.781,292.9539.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี29,764.010.000.0 %0.09,804.970.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,541.301.00100.0 %5.0242.65103.5557.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,482.801,675.0032.5 %5.0445.22357.2019.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,249.931,180.0063.7 %5.0646.77300.2053.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,491.491,980.0043.3 %5.0521.96313.5039.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.00192.850.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี8,957.256,364.8028.9 %5.02,080.681,862.2010.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1110,278.802,046.0080.1 %5.08,207.12163.0998.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,067.75953.0068.9 %5.0897.36304.0066.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,985.20805.0073.0 %5.0853.57317.3062.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,435.853,262.4726.5 %5.01,773.37882.0050.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 110.004,123.010.0 %0.00.002,724.140.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี0.004,880.700.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,340.744,029.08-72.1 %0.0595.51622.37-4.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,580.82340.0092.6 %5.01,643.301,301.5020.8 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,613.303,054.0033.8 %5.01,259.94597.2452.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,497.202,990.5333.5 %5.01,799.732,267.40-26.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,276.047,423.9620.0 %5.03,108.67451.2585.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,206.571,466.0054.3 %5.0943.07415.1556.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)0.007,513.860.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 100.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี4,928.247,593.00-54.1 %0.093.1873.1821.5 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,331.18562.0057.8 %5.076.8175.581.6 %0.5
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,793.58615.0065.7 %5.089.6055.2238.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)4,781.051,043.0078.2 %5.0109.68111.12-1.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,456.39765.0077.9 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,837.351,375.0051.5 %5.0768.57568.1026.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,502.073,209.008.4 %4.0593.19579.022.4 %1.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,795.9041,761.01-514.5 %0.02,293.202,111.907.9 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,152.261,400.0066.3 %5.01,320.03742.5043.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,946.55909.0077.0 %5.01,034.800.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,434.3612,411.30-92.9 %0.01,757.41144.1491.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี12,832.8252,575.12-309.7 %0.02,415.441,914.2520.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,957.131,374.0087.5 %5.01,415.111,493.40-5.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,828.300.000.0 %0.01,205.940.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,300.132,467.0042.6 %5.01,396.12507.3063.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี26,180.158,052.0069.2 %5.0865.52574.5033.6 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,168.624,633.8843.3 %5.0587.330.000.0 %0.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,052.1912,900.008.2 %4.02,923.44894.0069.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,687.694,453.0033.4 %5.0768.58261.2566.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,120.945,355.0024.8 %5.02,038.32560.5072.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี37,801.0918,087.0052.2 %5.0804.730.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.002,653.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,805.190.000.0 %0.0977.750.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.00638.750.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)0.0015,829.890.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 19,297.5912,780.60-37.5 %0.0457.98412.3010.0 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 234,931.3226,185.2525.0 %5.02,153.03729.8766.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 339,177.64147,617.77-276.8 %0.01,703.66693.5059.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,757.112,610.005.3 %2.5293.02791.35-170.1 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,528.010.000.0 %0.0352.540.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี66,707.9174,375.00-11.5 %0.01,679.350.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,368.8615,396.0024.4 %5.01,070.68760.0029.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,514.6318,041.00-3.0 %0.0917.35199.5078.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา49,017.430.000.0 %0.01,012.100.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ0.000.000.0 %0.00.00777.940.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.0020,200.080.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี23,549.7817,829.0024.3 %5.01,117.54675.4539.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,865.681.00100.0 %5.01,190.2286.9092.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,523.192,771.0021.3 %5.0725.53700.103.5 %1.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,580.936,321.01-38.0 %0.01,541.311,451.225.8 %2.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,582.31420.0083.7 %5.0676.84396.4041.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,719.021,897.3988.7 %5.06,830.677,301.18-6.9 %0.0
รวม 665,987 695,165 0.00 % 81,148 39,924 0.00 %