จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,423.07627.0074.1 %5.0347.66164.4152.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง5,425.161,050.4080.6 %5.0122.8399.7518.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง119,280.2410,097.4091.5 %5.0796.25157.5480.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,747.701,341.5051.2 %5.0480.77331.5931.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,865.581,590.3044.5 %5.0518.8055.2789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง24,418.3310,296.0057.8 %5.01,659.76623.2962.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,946.64414.0089.5 %5.0222.7561.3172.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,968.86426.0089.3 %5.0337.2594.0272.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,693.28407.0089.0 %5.0302.1295.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,248.38217.0090.3 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,236.564,758.60-12.3 %0.0994.20675.3932.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,618.933,164.5012.6 %5.0769.64508.5333.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,465.67321.0087.0 %5.0439.65179.5559.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,849.372,845.0026.1 %5.0651.93515.6020.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,066.42840.2072.6 %5.0613.92500.4418.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,878.701,119.7061.1 %5.0537.83470.5912.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,927.14762.0074.0 %5.0556.83866.40-55.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,333.812,043.0012.5 %5.0432.09126.0370.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,752.611,124.0070.0 %5.0899.16781.4913.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,008.001,072.5064.3 %5.0518.82136.6773.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,640.167,193.8538.2 %5.0861.09104.1687.9 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง59,678.2042,949.0028.0 %5.0347.83530.00-52.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,154.41994.0068.5 %5.0453.57537.71-18.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,262.532,428.0043.0 %5.066.6660.619.1 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,109.32975.5068.6 %5.0528.1446.1491.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,787.04752.0073.0 %5.0499.79402.0119.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง24,518.742,105.0091.4 %5.09,361.24266.9597.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง5,789.2225,126.60-334.0 %0.01,209.60792.8734.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,532.744,232.90-19.8 %0.0804.04347.8056.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,126.251,407.5055.0 %5.0594.86236.7160.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,629.285,579.00-53.7 %0.0727.98175.7375.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,282.521,665.8049.3 %5.0651.91577.6011.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,738.013,172.80-15.9 %0.0461.75583.24-26.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,973.142,087.1029.8 %5.0423.63246.2641.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,110.301,272.0069.1 %5.0512.00272.4746.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,805.881,659.4440.9 %5.0461.77107.1976.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง36,039.891,882.0094.8 %5.011,414.97481.4795.8 %5.0
รจจ.ระนอง 713,805.3820,753.2097.1 %5.06,803.95558.7591.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,468.16663.5073.1 %5.0366.67283.7722.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,907.454,721.0031.7 %5.01,393.54791.7543.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง2,811.241,053.0062.5 %5.0537.82346.4435.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,214.993,321.94-3.3 %0.0651.91621.464.7 %2.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,064.111,626.6046.9 %5.0430.13591.74-37.6 %0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง2,957.313,350.00-13.3 %0.0575.85308.7546.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง23,231.0713,756.0040.8 %5.02,989.58610.3579.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,021.263,050.0024.2 %5.0272.76300.59-10.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง38,583.7227,468.0028.8 %5.0906.09651.0028.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,377.538,358.0045.6 %5.0520.01706.85-35.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี20,581.869,280.0054.9 %5.0573.24467.5318.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,594.5813,850.26-61.2 %0.01,363.65709.5048.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,311.052,107.0036.4 %5.0708.96306.3656.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,108.161,272.0059.1 %5.0404.700.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,666.4110,317.0034.1 %5.03,091.432,366.0823.5 %5.0
รวม 1,248,036 274,947 77.97 % 62,432 21,835 65.03 %