จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,423.07627.0074.1 %5.0347.66164.4152.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง5,451.170.000.0 %0.0122.830.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง119,280.2410,097.4091.5 %5.0796.25157.5480.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,747.701,341.5051.2 %5.0480.770.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,865.581,590.3044.5 %5.0518.8055.2789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง24,418.3310,296.0057.8 %5.01,659.76623.2962.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,946.64414.0089.5 %5.0222.7561.3172.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,968.86426.0089.3 %5.0337.2594.0272.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,693.28407.0089.0 %5.0302.1295.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,248.38217.0090.3 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,236.564,758.60-12.3 %0.0994.20675.3932.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,618.933,164.5012.6 %5.0769.64508.5333.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,465.67321.0087.0 %5.0439.65179.5559.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง0.002,845.000.0 %0.00.00515.600.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,066.42840.2072.6 %5.0613.92500.4418.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,878.701,119.7061.1 %5.0537.83470.5912.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,927.14762.0074.0 %5.0556.83866.40-55.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,333.812,043.0012.5 %5.0432.09126.0370.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,752.611,124.0070.0 %5.0899.16781.4913.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,008.001,072.5064.3 %5.0518.82136.6773.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,640.167,193.8538.2 %5.0861.09104.1687.9 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง59,678.200.000.0 %0.0347.830.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,154.41994.0068.5 %5.0453.57537.71-18.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,262.532,428.0043.0 %5.066.6660.619.1 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,109.32975.5068.6 %5.0528.1446.1491.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,787.04752.0073.0 %5.0499.79402.0119.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง24,518.742,105.0091.4 %5.09,361.24266.9597.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง5,789.220.000.0 %0.01,209.60792.8734.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง0.004,232.900.0 %0.00.00347.800.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง1,143.131,407.50-23.1 %0.0613.880.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,629.285,579.00-53.7 %0.0727.98175.7375.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,282.521,665.8049.3 %5.0651.91577.6011.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,738.013,172.80-15.9 %0.0461.75583.24-26.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,973.142,000.1032.7 %5.0423.63246.2641.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,110.301,272.0069.1 %5.0512.00272.4746.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,805.881,500.0046.5 %5.0461.77107.1976.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง36,039.891,882.0094.8 %5.011,414.97333.9797.1 %5.0
รจจ.ระนอง 713,805.3820,753.2097.1 %5.06,803.95404.7594.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,468.16663.5073.1 %5.0366.67283.7722.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,907.454,721.0031.7 %5.01,393.54791.7543.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,064.111,626.6046.9 %5.0430.13591.74-37.6 %0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง23,231.0713,756.0040.8 %5.02,989.58610.3579.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,021.263,050.0024.2 %5.0272.76300.59-10.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง0.0013,850.260.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,108.161,272.0059.1 %5.0404.700.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง0.0010,317.000.0 %0.00.002,366.080.0 %0.0
รวม 1,056,680 119,392 0.00 % 50,501 12,988 0.00 %